Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.023 văn bản: Điện lực
21

Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch cung cấp điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
22

Công văn 884/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
23

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
24

Quyết định 2137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
25

Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
26

Thông tư 05/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
27

Quyết định 460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
28

Quyết định 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
29

Quyết định 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
30

Quyết định 715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
31

Quyết định 621/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
32

​Quyết định 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương​

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
33

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
34
35

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
36

Quyết định 61/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Điện lực Tải về
37

Công văn 1171/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc trả lời Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ liên quan nội dung Điều 278 QCVN QTĐ-6:2009/BCT

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
38

Công văn 1391/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân

Lĩnh vực: Xây dựng, Điện lực Tải về
39

Quyết định 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
40

Công văn 1077/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc trả lời thắc mắc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Điện lực Tải về