Số 49.2004 (202) ngày 17/12/2004

 CHÍNH PHỦ


Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn
(SMS: 200351 - Không nhận được qua fax)
- Theo Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2004, Chính phủ quy định: Nhà nước khuyến khích việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để tiến hành các hoạt động khoa học xã hội phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, địa phương và của các tổ chức...
Các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... hoạt động khoa học xã hội trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tôn trọng và bảo đảm quyền dân chủ, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học xã hội; Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về định hướng hoạt động khoa học xã hội được thể hiện trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, trong pháp luật, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Nhà nước; Bảo đảm sự quản lý thống nhất có hiệu lực của Nhà nước đối với hoạt động khoa học xã hội từ Trung ương đến địa phương nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, phát triển các lĩnh vực khoa học xã hội...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý phương tiện giao thông
(SMS: 200352)
- Theo Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ra ngày 09/12/2004 về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Đình chỉ việc sản xuất mới các loại xe công nông (trừ xe máy kéo nhỏ). Đối với số xe đã sản xuất hiện chưa có đăng ký, phải thực hiện kiểm tra nghiêm túc nếu đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn hiện hành quy định cho loại xe này thì mới được đăng ký sử dụng. Đối với các xe đã được cấp đăng ký, thời hạn tối đa được tham gia giao thông đến ngày 31/12/2007...
Cấm xe công nông hoạt động ở khu vực nội thành các đô thị loại 3 trở lên, trên các đường cao tốc và trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Quy định thời gian hoạt động thích hợp cho xe công nông tham gia giao thông trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao nhưng chưa có điều kiện phân luồng sang các tuyến khác...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn trích nộp phí công đoàn
(SMS: 17568)
- Theo Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ban hành ngày 08/12/2004, Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn: cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương. Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương...
Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn phải thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực...
Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chế độ công tác phí
(SMS: 17569)
- Theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ban hành ngày 08/12/2004 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước, Bộ Tài chính quy định: kể từ ngày 01/01/2005, người đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay trong các trường hợp: là cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,75 trở lên. Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,47 trở lên...
Phụ cấp công tác được quy định bao gồm: phụ cấp tiền ăn và tiền tiêu vặt, mức chi từ 20.000 đến 50.000 đồng/ngày/người. Mức chi tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế, nhưng tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người...

Về chế
độ chi hội nghị: đối với khách mời không hưởng lương, chi hỗ trợ tiền ăn từ 15.000 đến 40.000 đồng/ngày/người. Chi hỗ trợ tiền nghỉ: tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người...

Thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị sự nghiệp có thu
(SMS: 200350)
- Theo Công văn số 4087/TCT/TNCN ra ngày 07/12/2004, Tổng cục Thuế hướng dẫn: các cơ quan chi trả thu nhập hoạt động trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Y tế, Khoa học công nghệ và môi trường, Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao, Sự nghiệp kinh tế, Dịch vụ việc làm... cần thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nếu nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn bị phạt 0,1% số tiền nộp chậm...

Thủ tục hoàn thuế
(SMS: 17570)
- Ngày 06/12/2004, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 14291/TC/TCT về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại.
Công văn này hướng dẫn: đối với các dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại do đại diện của các Chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế trực tiếp quản lý và sử dụng vốn ODA để triển khai thực hiện các dự án, không thông qua cơ quan Kho bạc Nhà nước thì khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế, các chủ dự án không phải gửi kèm xác nhận của Kho bạc nhà nước về việc không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT và tại đơn xin hoàn thuế GTGT phải nêu rõ lý do tổ chức quốc tế trực tiếp quản lý, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại để triển khai thực hiện các dự án, không thông qua cơ quan Kho bạc Nhà nước...
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Xuất khẩu hàng dệt may sang EU
(SMS: 200355)
- Theo Thống báo số 6374/TM-XNK ra ngày 14/12/2004 về hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2005, Bộ Thương mại thông báo: kể từ ngày 01/01/2005, hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang EU không còn quản lý hạn ngạch. Bộ Thương mại khuyến khích thương nhân Việt Nam chủ động ký kết hợp đồng sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang EU với số lượng và chủng loại hàng (cat.) không hạn chế...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Quản lý ngoại hối
(SMS: 200354)
- Ngày 06/12/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán.
Theo đó, công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng nhà đầu tư nước ngoài, quản lý tách biệt tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài  với tiền của chính công ty. Toàn bộ tiền gửi của nhà đầu tư nước ngoài  phải  được chuyển vào tài  khoản tiền gửi chuyên dùng bằng đồng Việt
Nam. Mọi giao dịch chuyển tiền, thanh toán liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông qua tài  khoản này tại ngân hàng được phép...
Đối với giao dịch bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài: Ngân hàng được phép chỉ bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài để chuyển ra nước ngoài, không được bán ngoại tệ để chuyển vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hạch toán nghiệp vụ đầu tư
(SMS: 200353 - Không gửi qua fax)
- Ngày 02/12/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, khi công trình hoặc từng hạng mục công trình hoàn thành, đã được đưa vào sử dụng, trong thời gian chưa được duyệt quyết toán, các đơn vị NHNN phải xác định giá trị tạm tính của công trình để hạch toán nhập tài sản cố định theo nguyên tắc: nếu giá dự toán thấp hơn chi phí thực tế đầu tư xây dựng công trình thì hạch toán theo giá dự toán; Nếu giá dự toán cao hơn chi phí thực tế thì hạch toán theo chi phí thực tế...
Khi hết thời hạn bảo hành mà không xẩy ra hư hỏng công trình do lỗi của bên B thì đơn vị hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hành và số tiền lãi phát sinh trong thời gian bảo hành cho bên B...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.