Số 48.2004 (201) ngày 10/12/2004

 CHÍNH PHỦ


Cải cách hệ thống thuế
(SMS: 200335 - Không gửi qua fax)
- Ngày 06/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010.
Theo đó, chính sách thuế phải huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên của Nhà nước và dành một phần cho tích luỹ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảm bảo tỷ lệ động viên về thuế vào ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt từ 20% - 21% GDP...
Phấn  đấu đến năm 2008 sẽ hoàn thiện theo hướng giảm bớt số lượng nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế được liên hoàn giữa các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh; áp dụng một mức thuế suất để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế và đơn giản trong việc tính thuế giá trị gia tăng, phù hợp với thông lệ quốc tế...
Về thuế thu nhập doanh nghiệp: đến năm 2008 sẽ hoàn thiện theo hướng giảm mức thuế suất, giảm diện miễn, giảm thuế; thống nhất mức thuế suất và ưu đãi thuế giữa các thành phần kinh tế để khuyến khích đầu tư và đảm bảo bình đẳng trong cạnh tranh...
Về thuế thu nhập cá nhân: đến năm 2007 sẽ trình Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thu hẹp sự khác biệt giữa đối tượng nộp thuế là người Việt Nam và người nước ngoài...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
(SMS: 200334 - Không gửi qua fax)
- Ngày 03/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Theo đó, đối với trường hợp Nhà nước hoặc công ty nhà nước nắm ít cổ phần tại doanh nghiệp khác thì đại diện chủ sở hữu vốn quyết định không cử người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. Trường hợp này đại diện chủ sở hữu vốn phải tổ chức theo dõi số vốn đã
đầu tư và số lợi tức được chia từ phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp này và phân công người thực hiện các quyền của cổ đông, người góp vốn theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp khác...
Đại diện chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư tại công ty nhà nước khi tổ chức lại công ty nhà nước hoặc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty nhà nước. Việc rút vốn chỉ được thực hiện nếu vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty nhà nước...
Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh trong kỳ để tạo nguồn trả nợ. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ phải trả trong năm đó...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh
(SMS: 17540 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03/12/2004, Chính phủ quy định: những lâm trường đang quản lý chủ yếu là rừng phòng hộ có diện tích từ 5.000 ha trở lên, rừng đặc dụng có diện tích từ 1.000 ha trở lên (trường hợp đặc biệt có thể nhỏ hơn) thì chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu. Những lâm trường đang quản lý diện tích đất rừng ít (dưới 1000 ha), phân bố xen kẽ với đất nông nghiệp, gần khu dân cư thì rà soát điều chỉnh lại quy mô diện tích phù hợp và chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu, làm dịch vụ sản xuất cây giống, xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong vùng...
Giải thể đối với những lâm trường thuộc diện sau: kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm trở lên, không có phương án khắc phục hiệu quả; những lâm trường có diện tích ít, nhưng không có nhu cầu và điều kiện chuyển sang đơn vị dịch vụ; những lâm trường không cần giữ lại...
Thực hiện thí điểm cổ phần hoá các lâm trường sở hữu kinh doanh rừng trồng, có điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, gần các trung tâm kinh tế, lâm trường có ít lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt thí điểm cổ phần hoá các lâm trường kinh doanh rừng trồng gắn với cơ sở chế biến, trong đó thực hiện bán cổ phần ưu đãi cho người sản xuất cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thu tiền sử dụng đất
(SMS: 200330 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03/12/2004, Chính phủ quy định: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở do tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất, tự chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên của tổ chức trong thời gian từ ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân; lần giao đất sau thu 100% tiền sử dụng đất; đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất.
Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở...
Đất xây dựng công trình công cộng được miễn tiền sử dụng đất.
Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp phải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời...
Chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
(SMS: 200329 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03/12/2004, Chính phủ quy định: người bị thu hồi đất còn được bồi thường nếu có đủ: giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ nhưng mang tên người khác và được chính quyền địa phương xác nhận không tranh chấp; người đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản tại các vùng miền núi, hải đảo và được xác nhận không có tranh chấp; các cá nhân sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân; các cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993, không có giấy tờ chứng nhận nhưng tại thời điểm thu hồi đất không vi phạm qui hoạch, hành lang bảo vệ các công trình, không phải là đất lấn chiếm trái phép...
Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng...
Trường hợp thực hiện bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. Trường hợp bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi...
Người sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong 3 hình thức: bồi thường bằng nhà ở; bồi thường bằng giao đất ở mới; bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất
(SMS: 200332 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 117/2004/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Bộ Tài chính hướng dẫn: không phải nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 không có tranh chấp thì không phân biệt người người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến, tặng...)...
Một số trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất: mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà của các Công ty kinh doanh nhà của Nhà nước; Mua nhà cùng với nhận quyền sử dụng đất có nhà trên đó thuộc diện đã nộp thuế thu nhập theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao...
Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được nhà nước giao đất để làm nhà ở, được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Riêng đối với tổ chức kinh tế được miễn giảm một lần khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo từng dự án đầu tư...
Về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất: đối với dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm, thì giá tính thu tiền sử dụng đất là giá đất được tính theo mục đích sử dụng của loại đất được giao do UBND cấp tỉnh, thành ban hành theo quy định của Chính phủ. Còn dự án có thời hạn sử dụng dưới 70 năm thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn về bồi thường khi thu hồi đất
(SMS: 200331 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 116/2004/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài chính hướng dẫn: đối với nhà, công trình xây dựng trên đất việc bồi thường dựa trên xác định tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình bị thiệt hại do cơ quan được giao thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện với sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành...
Việc người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà tại nơi tái định cư. Trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì người sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước được hỗ trợ bằng tiền để lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà đang thuê. Trường hợp có nhà tái định cư để bố trí, nhưng người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không thuê, thì không được hỗ trợ bằng tiền...
Khi Nhà nước thu hồi đất của các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh, được hỗ trợ tối đa bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, tính theo mức thu nhập bình quân của 3 năm trước đó...
Việc bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối... Riêng, đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại còn được hỗ trợ bằng tiền. Giá đất tính hỗ trợ từ 20% - 50% giá đất liền kề cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định...
Trường hợp chưa giao ổn định lâu dài, khi Nhà nước thu hồi không được bồi thường đất, mà được bồi thường chi phí đầu tư vào đất... Việc bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình: Nếu hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích đất sử dụng có nhà ở, công trình của một số chủ sử dụng đất, thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định hiện hành...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp
(SMS: 200333)
- Theo Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 07/12/2004 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: công dân Việt Nam và người nước ngoài khi nộp đơn và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mức thu là 100.000 đồng/lần cấp/người; riêng công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa áp dụng mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 50.000 đồng...
Cơ quan thu lệ phí được trích 20% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phục vụ cho công tác thu lệ phí...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Hỗ trợ đối tượng nộp thuế
(SMS: 200336 - Không gửi qua fax)
- Ngày 01/12/2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1788/TCT/QĐ/TTHT về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác Tuyên truyền và Hỗ trợ đối tượng nộp thuế (ĐTNT).
Theo đó, trường hợp nhận được yêu cầu có nội dung không được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, cán bộ hỗ trợ phải xin ý kiến cán bộ phụ trách để trả lời cho ĐTNT. Trường hợp chưa thể trả lời ngay, cán bộ hỗ trợ phải ghi lại nội dung hẹn trả lời sau trên Phiếu đăng ký và photo gửi ĐTNT giữ 1 bản. Thời gian trả lời sau không quá 3 ngày đối với trường hợp phải tham khảo ý kiến của các bộ phận cùng cơ quan và không quá 15 ngày đối với trường hợp phải xin ý kiến của cấp trên...
Khi nhận điện thoại của ĐTNT yêu cầu tư vấn, cán bộ hỗ trợ phải giới thiệu họ tên, chức vụ của mình để ĐTNT biết yêu cầu của mình đang được ai tiếp nhận, giải quyết. Đồng thời, cần hỏi và ghi lại các thông tin về ĐTNT như: tên người hỏi, tên và địa chỉ công ty hoặc tổ chức mà người đó đại diện, số điện thoại, số fax liên hệ... vào Phiếu đăng ký...
Trường hợp cán bộ hỗ trợ không trả lời ngay được câu hỏi do vấn đề hỏi không được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, thì cán bộ hỗ trợ hẹn trả lời ĐTNT sau (thời gian trả lời chậm nhất không quá 3 ngày). Cán bộ hỗ trợ báo cáo lên cán bộ phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo, sau đó trả lời cho ĐTNT theo nội dung và thời gian đã hẹn...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2004.