Số 47.2008 (403) ngày 28/11/2008

 QUỐC HỘI


Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009
(SMS: 507059)
- Theo Nghị quyết số 23/2008/NQ-QH12 thông qua ngày 06/11/2008, Quốc hội thống nhất chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5% và nhấn mạnh những nhiệm vụ chính sau:
Theo dõi chặt chẽ, nâng cao chất lượng phân tích và dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là những biến động về tình hình kinh tế, tài chính thế giới, chủ động xây dựng các phương án ứng phó, hạn chế tác động bất lợi của khủng hoảng từ bên ngoài đến hệ thống tài chính, ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế…
Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công ngay từ việc duyệt kế hoạch đầu tư năm 2009, triệt để tiết kiệm chi; công khai danh sách các công trình dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trong đó tập trung vốn cho các công trình dự án giao thông, thủy lợi, điện và phục vụ an sinh xã hội cần hoàn thành trong năm 2009 và quý I năm 2010. Có kế hoạch cụ thể, phát hành phù hợp với khả năng giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn…
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động…
Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đặc biệt là nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu; giảm tối đa nhập siêu; phát triển, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng thị trường truyền thống và thị trường mới có nhiều tiềm năng, khuyến khích sản xuất và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu một số loại tài nguyên, khoáng sản…
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra bước tiến mới về chất, trọng tâm là thủ tục hành chính và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân. Chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành vĩ mô; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương…

Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm. Ðề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 

 CHÍNH PHỦ


Cơ cấu tổ chức
(SMS: 507139)
- Ngày 27/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Bộ có 29 đơn vị trực thuộc, bao gồm: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính…
Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng ban hành các quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008
(SMS: 507124)
- Theo Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ra ngày 25/11/2008, Chính phủ đã họp bàn một số vấn đề sau: để thực hiện giảm nghèo đối với những huyện có tỷ lệ nghèo cao, một mặt, cần tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành trên cơ sở rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới; mặt khác, ban hành các cơ chế, chính sách mới mang tính chất đột phá, đặc thù, phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế-xã hội của từng huyện, từng địa phương.
Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, sớm trình Thủ tướng ký, ban hành. Cần quy định một số cơ chế, chính sách cụ thể triển khai thực hiện ngay sau khi ban hành; đồng thời đưa ra một số định hướng chính sách, để từ đó ban hành các văn bản cụ thể hóa.
Pháp lệnh Dân số năm 2003 đã góp phần nâng cao trách nhiệm của công dân, của nhà nước và xã hội trong công tác dân số; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường, thống nhất quản lý nhà nước về dân số. Tuy nhiên, việc quy định thiếu chặt chẽ tại Điều 10 dẫn đến cách hiểu là nhà nước không hạn chế quy mô gia đình ở mức 1 đến 2 con. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho chỉ tiêu giảm sinh thời gian qua không hoàn thành. Để khắc phục tình trạng này, từng bước đưa công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đi vào nề nếp, cần phải ban hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, trong đó quy định rõ quy mô gia đình 1 đến 2 con, thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Việc khai thác tràn lan và xuất khẩu quặng khoáng sản, đất hiếm... tăng mạnh thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc biểu khung thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm khoáng sản kim loại và phi kim loại ban hành từ năm 1998 còn thấp, không phù hợp với tình hình hiện nay. Để góp phần hạn chế tình trạng khai thác tràn lan, tăng ngân sách địa phương dành cho cải tạo môi trường, sửa chữa cơ sở hạ tầng cũng như khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, cần phải ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.


Triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
(SMS: 507110)
- Theo Công văn số 8048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, ra ngày 21/11/2008, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: các địa phương, các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình cần tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, thời điểm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; những công việc cần làm của cơ quan Thuế, của đơn vị khấu trừ thuế và của người nộp thuế; việc đăng ký, cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế…
Những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành chỉ thị hoặc chưa có kế hoạch chi tiết về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân phải hoàn thành và ban hành trước ngày 10/12/2008 chỉ thị hoặc kế hoạch để triển khai thực hiện…
Giao Bộ Tài chính, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tổ chức kiểm tra và báo cáo Thủ tướng về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân ở các địa phương; việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân và việc đăng ký, cấp mã số thuế ở các địa phương trên cả nước…


Giải quyết khiệu nại, tố cáo
(SMS: 507082)
- Ngày 21/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 321/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài.
Theo đó, đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình, bảo đảm quyền và các lợi ích chính đáng mà người khiếu nại vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài, đưa ra những yêu cầu không phù hợp, không có cơ sở để giải quyết thì Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan có văn bản trả lời, chấm dứt việc giải quyết và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nếu người khiếu nại gây rối trật tự công cộng hoặc có hành vi phạm pháp thì phối hợp với Bộ Công an có biện pháp xử lý nghiêm minh…
Đối với vụ việc đã được xem xét, giải quyết nhưng người khiếu nại, tố cáo vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài, gay gắt thì Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và UBND tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại toàn bộ nội dung vụ việc. Trong quá trình kiểm tra, kết luận, giải quyết cần vận dụng đầy đủ chính sách, pháp luật, tính hợp lý và thực tế để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, thực tế và có tính khả thi, chấm dứt được khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại gặp hoàn cảnh khó khăn thì vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp giải quyết giúp họ ổn định cuộc sống, không tiếp tục khiếu kiện kéo dài…


Kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách
(SMS: 507079)
- Theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ra ngày 20/11/2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách tài khoá và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định…
Khẩn trương xử lý, nộp và phản ánh đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản vay nợ, viện trợ; các khoản thuế đã được kê khai, thông báo nhưng chậm nộp; các khoản thuế ẩn lậu được thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị.
Nghiêm cấm việc để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định. Nghiêm cấm việc lập các quỹ ngoài ngân sách và sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng không hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và tài sản của nhà nước. Thực hiện rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí ban hành không đúng thẩm quyền, quy định.
Nâng cao chất lượng của công tác quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới theo đúng chế độ và thời hạn quy định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc chậm thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đối với các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý…
 

 BỘ CÔNG THƯƠNG


Sản xuất và kinh doanh thuốc lá
(SMS: 507132)
- Ngày 25/11/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
Theo đó, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá là các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; chỉ các doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện và được Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá mới được kinh doanh, chế biến  nguyên liệu thuốc lá và phải thực hiện đúng các điều kiện quy định trong suốt quá trình hoạt động.
Đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất giấy cuốn điếu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá phải phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch tổng thể ngành thuốc lá và Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá và không vượt quá tổng năng lực sản xuất do Bộ Công Thương xác định và công bố…
Sản phẩm thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh; chỉ các thương nhân được Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá mới được kinh doanh sản phẩm thuốc lá và chỉ kinh doanh trong phạm vi Giấy phép được cấp.
Mỗi thương nhân chỉ có một Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Thương nhân bán buôn ngoài việc bán buôn cho các thương nhân khác quy định tại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại địa điểm kinh doanh của mình mà không phải xin thêm Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá…
Về bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá ngoài việc trực tiếp bán cho thương nhân thuộc hệ thống phân phối của mình, được phép trực tiếp bán lẻ để giới thiệu sản phẩm thuốc lá của mình tại các cửa hàng trực thuộc, doanh nghiệp được phép mua lại sản phẩm thuốc lá của thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) khác nếu được sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho thương nhân này và chỉ được bán các sản phẩm thuốc lá đã mua lại trong địa bàn tỉnh nơi thương nhân có trụ sở chính ghi trong Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá được cấp.
Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn), thương nhân bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) chỉ bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho người tiêu dùng tại điểm kinh doanh của mình đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá; không sử dụng nhân viên của mình hoặc của thương nhân khác để trực tiếp giới thiệu sản phẩm thuốc lá cho người tiêu dùng hoặc bán lưu động sản phẩm thuốc lá cho người tiêu dùng ngoài địa điểm kinh doanh đã cấp phép; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và các quy định khác có liên quan của pháp luật về kinh doanh thuốc lá…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
(SMS: 507102)
- Ngày 20/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết đinh số 108/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, áp dụng biên độ giao dịch cổ phiếu là ±10%, có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường, riêng với trái phiếu không áp dụng biên độ.
Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết sử dụng phương thức thỏa thuận bao gồm 02 hình thức: thỏa thuận điện tử và thoả thuận thông thường. Đối với hình thức thỏa thuận điện tử, đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. Trường hợp không có lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện, thành viên phải nhập lệnh ngay vào hệ thống đăng ký giao dịch theo thứ tự ưu tiên về thời gian.
Với hình thức thỏa thuận thông thường, bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này.
Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì có thể dùng ngay tài khoản này để thực hiện giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch. Nhà đầu tư không được phép đồng thời vừa mua vừa bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch. Khi đặt lệnh mua, nhà đầu tư cần ký quỹ tiền giao dịch theo mức thoả thuận với công ty chứng khoán và đảm bảo khả năng thanh toán đúng thời hạn…
Khối lượng giao dịch tối thiểu cũng được quy định là 10 cổ phiếu hoặc trái phiếu, với mệnh giá lần lượt 10.000 đồng và 100.000 đồng.
Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch thực hiện theo quyết định của Thủ tướng.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu
(SMS: 507061)
- Ngày 18/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Theo đó, các loại trứng chim, trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi nhập khẩu dùng để ấp, để làm giống sẽ được miễn thuế; còn lại đều phải chịu thuế suất 30%... Các loại trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín, đóng bánh, đông lạnh... chưa có đường hoặc chất ngọt khác sẽ chịu thuế suất là 20%...
Các loại mỡ và dầu của cá thuế suất là 7%, mỡ và dầu động vật khác: 15%; dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu, dầu cọ, dầu hạt hướng dương, dầu dừa... ở dạng thô là 3% nhưng nếu đã qua tinh chế là 25%...
Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm đều có thuế suất là 25%. Các loại margarin trừ margarin dạng lỏng, shortening có thuế suất là 20%, còn lại có mức thuế suất là 30%...
Các loại xi măng đều có thuế suất là 38% trừ clanhke xi măng có thuế suất là 10%.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 28/11/2008.


Quyết toán ngân sách hàng năm
(SMS: 507097)
- Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2008/TT-BTC hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Theo đó, số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách đến hết ngày 31/12 của các cơ quan Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/01 năm sau. Nếu còn dư tài khoản, chậm nhất ngày 10/02 năm sau các đơn vị sử dụng ngân sách phải đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với Kho bạc và phải nộp lại ngân sách Nhà nước. Số dư tài khoản tiền gửi của ngân sách cấp xã được chuyển sang ngân sách năm sau sử dụng theo chế độ quy định…
Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12 thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01 năm sau nên chứng từ chi ngân sách gửi đến Kho bạc giao dịch chậm nhất hết ngày 25/01 năm sau.
Hết ngày 31/01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết không được chi tiếp và bị huỷ bỏ; trừ một số trường hợp đã được quy định cụ thể…

Riêng một số nguồn kinh phí giao tự chủ của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian thực hiện chương trình, dự án; Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp... được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp mà không phải xét chuyển.
Các khoản thu ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước cùng với vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước thì phải làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quyết toán vào thu, chi ngân sách năm đó.
Khi duyệt, thẩm định, thanh tra, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, nếu phát hiện các khoản chi sai thì phải thu hồi đủ cho ngân sách; nếu chưa đủ điều kiện quyết toán thì phải hoàn chỉnh thủ tục quyết toán theo quy định. Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét duyệt quyết toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo chế độ quy định. Các đơn vị dự toán, các địa phương được thanh tra, kiểm toán phải xử lý dứt điểm và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước gửi đơn vị dự toán cấp trên, cơ quan tài chính cấp trên.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần
(SMS: 507095)
- Theo Thông tư số 106/2008/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hoá (CPH), doanh nghiệp CPH có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
Đối với tài sản thừa, thiếu trong quá trình kiểm kê, doanh nghiệp phải phân tích làm rõ nguyên nhân của tài sản thừa, thiếu và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý bồi thường trách nhiệm vật chất. Giá trị tài sản thiếu sau khi trừ các khoản bồi thường được ghi nhận vào giá vốn hàng bán đối với vật tư, hàng hoá thiếu và ghi nhận vào chi phí khác đối với giá trị còn lại của tài sản cố định.
Đối với khoản nợ bảo hiểm xã hội, nợ cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán dứt điểm trước khi CPH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động…
Trường hợp doanh nghiệp CPH kế thừa vốn đầu tư đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì đơn vị phải xác định lại giá trị vốn đầu tư dài hạn tại thời điểm chuyển giao…
Đối với khoản đã chi trực tiếp cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên vượt quá nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm CPH thì phải thực hiện thu hồi trước khi bán cổ phần ưu đãi…
Trong trường hợp thời gian tính từ khi nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các nhà đầu tư…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
(SMS: 507113)
- Theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 15/11/2008, quy định: nhà trường được tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học (VLVH) các ngành đã có quyết định giao nhiệm vụ đào tạo chính quy và có ít nhất 2 năm đào tạo chính quy các ngành học đó. Chương trình đào tạo được thiết kế như chương trình đào tạo chính quy cùng trình độ. Kế hoạch đào tạo được xây dựng phù hợp với việc tổ chức đào tạo theo hình thức VLVH. Trường phải có đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đạt chuẩn và đồng bộ về cơ cấu; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng thời đào tạo chính quy và đào tạo theo hình thức VLVH.
Hàng năm các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hình thức VLVH chỉ tổ chức tuyển sinh 4 đợt vào tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 11; mỗi đợt thi 04 ngày từ ngày 15 đến ngày 18…

Những người đã có bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ có nguyện vọng học ĐH, CĐ ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo hình thức VLVH…
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Điểm xét tuyển tối thiểu ĐH các khối A, B, C, D là 12 điểm của 3 môn thi (không nhân hệ số) đối với học sinh phổ thông Khu vực 3. Điểm xét tuyển tối thiểu CĐ là 09 điểm của 3 môn thi (không nhân hệ số) đối với học sinh phổ thông Khu vực 3.

Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ chịu trách nhiệm toàn diện trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh hình thức VLVH: tổ chức in sao, bảo quản, sử dụng đề thi; biên soạn đề thi các môn năng khiếu, nghệ thuật; tổ chức kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển…
Các trường không có điều kiện tự ra đề thi đối với những môn năng khiếu, nghệ thuật, không được mời người tham gia biên soạn, phản biện đề thi với tư cách cá nhân mà phải ký hợp đồng làm đề thi với trường khác. Hợp đồng phải ghi rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên…
Trước kỳ thi chậm nhất là một tuần, Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức các điểm thi và chuẩn bị đủ số phòng thi cần thiết. Mỗi phòng thi chỉ bố trí tối đa 30 thí sinh, phải có đủ ánh sáng, bàn, ghế, phấn, bảng. Khoảng cách giữa hai thí sinh liền kề nhau phải từ 1,2m trở lên. Vị trí phòng thi phải đảm bảo an toàn, yên tĩnh, tách biệt với khu nhà ở và khu làm việc. Mỗi phòng thi phải có 02 cán bộ coi thi.
Nội dung đề thi phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót, đạt yêu cầu phân loại được trình độ của thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. Không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình THPT. Không ra đề vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình). Không ra đề vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải. Không ra đề quá khó, quá phức tạp mang tính đánh đố…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.