Số 47.2005 (250) ngày 02/12/2005

 CHÍNH PHỦ


Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
(SMS: 201283)
- Theo Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 26/11/2005, Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 26/11/2005, hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) của Trung ương và địa phương để khắc phục khó khăn do dịch cúm gia cầm như sau: mức hỗ trợ bình quân 15.000 đồng/con gia cầm bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch hoặc trong vùng dịch phải tiêu hủy bắt buộc; 10.000 đồng/con gia cầm bị tiêu hủy do chủ chăn nuôi tự nguyện đề nghị...
Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm với mức 3.000 đồng/con gia cầm phải tiêu hủy trong thời gian có dịch và sau dịch...
Hỗ trợ 100% tiền thức ăn nuôi dưỡng đàn gia cầm giống gốc, giống giữ quỹ gen gia cầm quý hiếm (chỉ áp dụng cho đàn giống đang trong thời kỳ khai thác trứng giống và theo số lượng giống gốc, giống giữ quỹ gen gia cầm quý hiếm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ nuôi cho cơ sở chăn nuôi) do không tiêu thụ được sản phẩm. Thời gian thực hiện từ ngày
01/12/2005 đến khi có quyết định công bố hết dịch...

Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
(SMS: 201282)
- Theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 25/11/2005, Thủ tướng Chính phủ quy định: các đối tượng là công chức, viên chức không được mời và không dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng công quĩ và phương tiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức để đi dự lễ hội khi không có nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, sĩ quan, quân nhân trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang... phải đặc biệt gương mẫu và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...
Nghiêm cấm lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân, không sử dụng công quĩ của cơ quan, đơn vị để làm quà mừng phục vụ lợi ích cá nhân...
Đám cưới cần phải được tổ chức trang trọng, lành mạnh. Các phong tục tập quán như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ... Các hình thức tổ chức lễ cưới đơn giản như báo hỉ thay cho tiệc cưới, tiệc trà thay cho tiệc mặn được đặc biệt khuyến khích...
Việc tổ chức tang lễ cần chu đáo, gọn nhẹ, tiết kiệm, thực hiện đúng qui định về môi trường, các qui định về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng, hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường...
Chính quyền các địa phương phải thực hiện đúng qui định về di sản văn hóa và Quy chế tổ chức lễ hội, ngăn chặn những hành vi vi phạm di tích, danh lam thắng cảnh, lừa đảo, trộm cắp của du khách  và đặc biệt không được thương mại hóa các hoạt động trong lễ hội...
Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
(SMS: 201280)
- Theo Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ban hành ngày 23/11/2005 Chính phủ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của các tổ chức tín dụng...
Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động và các vốn khác theo quy định của pháp luật; sử dụng vốn, tài sản; góp vốn, mua cổ phần; bảo đảm an toàn vốn; kiểm kê, đánh giá lại tài sản; khấu hao tài sản cố định; xử lý tổn thất về tài sản; cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản và thanh lý tài sản. Nghị định cũng quy định về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh; lợi nhuận thực hiện; phân phối lợi nhuận đối với các tổ chức tín dụng 100% vốn nhà nước và các tổ chức tín dụng khác; nguyên tắc sử dụng các quỹ; chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; công khai báo cáo tài chính...
Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng
(SMS: 201281)
- Ngày 23/11/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.
Thủ tướng yêu cầu: việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng phải được bàn bạc dân chủ, tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và thủ tục phải đơn giản, phù hợp với thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ...
Quyền lợi của người được giao rừng và đất trồng rừng sản xuất là: được hưởng toàn bộ sản phẩm thu hoạch trên diện tích rừng được giao; được hỗ trợ giống cây lâm nghiệpvà hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; nếu là hộ thiếu đói thì được trợ cấp 10 kg gạo/khẩu/tháng để cứu đói trong thời gian chưa tự túc được lương thực...
Bên cạnh đó còn được hỗ trợ: 5 triệu đồng/hộ để làm nhà ở; 5 triệu đồng/ha để khai hoang diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 400.000 đồng/hộ để xây dựng bể chứa nước sinh hoạt...
Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng được hưởng 50.000 đồng/ha/năm...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chuyển đổi doanh nghiệp
(SMS: 201279)
- Ngày 21/11/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Chính phủ quy định: cụm từ doanh nghiệp nhà nước nay được sửa đổi thành công ty nhà nước...
Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm: kiểm kê, xác định, phân loại số lượng tài sản hiện có, đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản đi thuê, cho thuê, giữ hộ, ký gửi, chiếm dụng; Đối chiếu và phân loại công nợ, lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, phân tích rõ các khoản nợ; Lập phương án sắp xếp số lao động hiện có...
Bổ sung thêm quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá sản.
Công ty lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ đan xen nhau nhưng không khắc phục được... thì thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm...

Nghị đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ Y TẾ


Vệ sinh cơ sở dản xuất thực phẩm
(SMS: 201284)
 - Ngày 28/11/2005, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.
Theo đó, cơ sở sản xuất thực phẩm phải bố trí cách xa: khu vực có môi trường ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt có nhiều khả năng gây ô nhiễm thực phẩm; Khu vực dễ bị ứ nước, ngập lụt, trừ khi có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa một cách hữu hiệu; Khu vực dễ bị sinh vật gây hại phá hoại; khu vực có các chất thải rắn hay lỏng mà không thể loại bỏ chúng một cách có hiệu quả...
Hệ thống nhà vệ sinh phải đầy đủ, được bố trí ở các vị trí thuận tiện cho tất cả mọi người trong cơ sở và có đầy đủ thiết bị bảo đảm vệ sinh. Trung bình tối thiểu 25 người phải có 01 nhà vệ sinh...
Người tham gia trực tiếp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải học tập kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định và có Giấy chứng nhận đã tham dự tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, hằng năm phải học tập bổ sung và cập nhật kiến thức...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Sửa đổi thuế suất hàng hoá nhóm 2710
(SMS: 201278)
- Theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 30/11/2005, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (áp dụng cho các Tờ khai nhập khẩu nộp cho Hải quan từ ngày 02/12/2005), Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: các mặt hàng sau: xăng động cơ không pha chì, có pha chì, loại cao cấp, loại thông dụng... áp dụng mức thuế suất mới là 10% (quy định trước đây: 5%), xăng máy bay: 10% , dung môi trắng (white spirit), dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%: 10%, Dầu hoả thắp sáng, Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi: 0%...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phí đăng ký, cấp bằng, mua bán tàu biển
(SMS: 201277)
- Ngày 28/11/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.
Theo đó, đăng ký lần đầu hoặc tái đăng ký tàu có tổng dung tích đăng ký dưới 500 GT, mức thu tối thiểu không dưới 300.000/GT-lần...
Đăng ký có thời hạn, đăng ký tạm thời bằng 30% mức thu đăng ký chính thức...
Cấp lại đối với các loại giấy tờ về đăng ký tàu biển do mất bằng 10% mức thu đăng ký chính thức; Thay đổi đăng ký (do thay đổi về thông số kỹ thuật hoặc đăng ký cũ, rách): 5%...
Phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển để sử dụng: 1.000.000 đồng/tầu; để phá dỡ: 500.000 đồng...
Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 70% trên tổng số tiền thu về phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tiêu chuẩn giám đốc Sở Tài chính
(SMS: 201276)
- Theo Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 28/11/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh...
Phải có phẩm chất:
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; Có ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan và địa phương nơi cư trú. Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Trung thực, không cơ hội. Bản thân và gia đình không lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí xa hoa...
Về trình độ: Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính - kế toán hệ chính quy; Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác; Biết một ngoại ngữ ở trình độ C trở lên...
Một số điều kiện khác: có 5 năm trở lên công tác trong ngành tài chính, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực tài chính của tỉnh; Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.