Số 46.2004 (199) ngày 26/11/2004

 BỘ CHÍNH TRỊ


Chính sách về môi trường
(SMS: 200302 - Không gửi qua fax)
- Ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 41-NQ/TW về bải vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nghị quyết đã đánh giá tình hình bảo vệ môi trường, phân tích sâu sắc những yếu kém, khuyết điểm và đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường, ttập trung vào các giải pháp chính như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hoá bảo vệ môi trường; áp dụng các biện pháp kinh tế, tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về môi trường...
Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ việc gia tăng dân số cơ học, hình thành hệ thống các đô thị vệ tinh nhằm giảm áp lực về dân số, giao thông, môi trường lên các thành phố lớn. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại nguồn; chú trọng quản lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học...
 

 CHÍNH PHỦ


Quản lý việc khai thác thuỷ sản
(SMS: 200299 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2004 về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam, Chính phủ quy định: tàu cá nước ngoài chỉ được hoạt động thuỷ sản trong vùng biển của Việt Nam khi có Giấy phép hoạt động thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp...
Nguyên tắc về cấp phép như sau: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) xét cấp hoặc gia hạn Giấy phép trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy phép hoặc không gia hạn Giấy phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do...
Một chủ tàu cá có thể xin cấp Giấy phép cho nhiều tàu cá và thời hạn của Giấy phép được cấp không quá 12 tháng đối với hoạt động khai thác thuỷ sản, không quá 24 tháng đối với các hoạt động thuỷ sản khác...
Tàu cá sẽ bị thu hồi giấy phép trong trường hợp: bị tẩy xoá, sửa chữa; bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần trong thời hạn của Giấy phép; và sử dụng Giấy phép không đúng với tàu cá được cấp phép...
7 ngày trước khi đưa tàu cá vào vùng biển của Việt Nam, chủ tàu phải thông báo cho Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thuộc Bộ Thủy sản của Việt Nam biết...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
(SMS: 17500 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2004, Chính phủ quy định: các doanh nghiệp nhà nước được giao đất sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch và đất sản xuất nếu lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất sẽ được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp...
Phương thức tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá quy định rõ: doanh nghiệp cổ phần hoá có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên thì việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện thông qua các tổ chức có chức năng định giá như các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, tổ chức thẩm định giá, ngân hàng đầu tư trong nước và ngoài nước có năng lực định giá; nếu dưới 30 tỷ đồng thì không nhất thiết phải thuê tổ chức định giá...
Đối với phát hành cổ phần lần đầu, các doanh nghiệp phải tổ chức đấu giá công khai, ít nhất 20% vốn điều lệ, đồng thời những nhà đầu tư chiến lược có thể được mua tối đa 20% trong số này với giá ưu đãi. Trong khi đó, người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa thay vì được mua cổ phần với giá sàn sẽ chỉ được giảm 40% so với giá đấu giá và cũng chỉ áp dụng với số cổ phần ưu đãi (100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc)...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn thiết bị viễn thông
(SMS: 200301 - Không gửi qua fax)
- Ngày 22/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông.
Theo đó, lệ phí cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu hàng phi mậu dịch và hàng quà biếu nếu dưới 50 triệu đồng áp dụng mức thu: 50.000 đồng; từ 50 đến dưới 250 triệu đồng: 150.000 đồng; từ 4 đến dưới 6 tỷ đồng: 5 triệu đồng...
Đối với thiết bị, vật tư sản xuất trong nước, nhập khẩu hàng mậu dịch, hàng mậu dịch kèm theo dự án đầu tư: thu một lần đối với từng mặt hàng theo thời hạn tương ứng như: Tổng đài: 8 triệu đồng; Thiết bị truy cập mạng: 5 triệu đồng; Thiết bị truyền dẫn Viba: 7 triệu đồng; Thiết bị truyền dẫn cáp quang: 11 triệu đồng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
(SMS: 17513 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 110/2004/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá, chấp hành sai giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định, thẩm định giá khi không đủ điều kiện để hoạt động thẩm định giá... có mức phạt là 7.500.000 đồng, nhưng nếu có một tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng, hai tình tiết trở lên: 5.000.000 đồng; có một tình tiết tăng nặng: 8.500.000 đồng, từ hai tình tiết trở lên: 10.000.000 đồng...
Hành vi mua, bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ sai với  mức giá cụ thể, khung giá, giá giới hạn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định, mức phạt là 15.000.000 đồng, nếu có một tình tiết giảm nhẹ thì phạt 12.500.000 đồng, hai tình tiết trở lên: 10.000.000 đồng; có một tình tiết tăng nặng: 17.500.000 đồng, từ hai tình tiết trở lên: 20.000.000 đồng...; nếu mức giá cụ thể, khung giá, giá giới hạn này do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định (mức phạt: 25.000 đồng), có một một tình tiết giảm nhẹ 22.500.000 đồng, hai tình tiết trở lên: 20.000.000 đồng; có một tình tiết tăng nặng: 27.500.000 đồng, từ hai tình tiết trở lên: 30.000.000 đồng...
Phạt tiền 150.000 đồng đối với hành vi không thực hiện niêm yết, niêm yết giá không đúng quy định tại các điểm giao dịch, mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, đối với hàng hoá dịch vụ do doanh nghiệp tự định giá, nếu có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên: 100.000 đồng, có từ một tình tiết tăng nặng trở lên: 200.000 đồng...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thực hiện cổ phần hoá
(SMS: 17508)
- Theo Công văn số 13209/TC/TCDN ra ngày 15/11/2004 về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phẩn hóa, Bộ Tài chính hướng dẫn: những tài sản, công nợ loại khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; sau khi giá trị doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp phải bàn giao cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp trong vòng 10 ngày làm việc...
Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn chưa hoàn thành quyết toán thuế thì doanh nghiệp được sử dụng Báo cáo tài chính để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp (kể cả việc xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp về thuế và thực hiện phân phối lợi nhuận). Sau khi có quyết toán thuế, các khoản chênh lệch về nghĩa vụ thuế với Nhà nước (nếu có) sẽ được điều chỉnh ở thời điểm doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức chuyển thành công ty cổ phần...


Văn phòng đại diện kinh doanh chứng khoán
(SMS: 200300 - Không gửi qua fax)
- Ngày 11/11/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.
Văn phòng có chức năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổ chức kinh tế của Việt
Nam nhưng không được hoạt động kinh doanh...
Nhân viên của Văn phòng không được đại diện cho thương nhân hoặc các tổ chức kinh tế khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam; làm việc cho thương nhân, các tổ chức kinh tế khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam...
Giấy phép cấp cho Văn phòng có thời hạn 5 năm. Trước khi hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép, tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có thể xin gia hạn hoạt động cho Văn phòng đại diện tại Việt
Nam...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ NỘI VỤ


Tiêu chuẩn vụ trưởng
(SMS: 17505)
- Theo Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ban hành 17/11/2004 về việc ban hành tiêu chuẩn vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định: về trình độ, vụ trưởng phải phải là người: đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác; Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; Thành thạo một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C...
Bên cạnh đó, còn cần một số điều kiện sau: có 5 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuồi đối với nữ...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Hạch toán khoản lương tháng thứ 13 vào chi phí
(SMS: 17511)
- Theo Công văn số 3734/TCT/ĐTNN ra ngày 15/11/2004, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: các khoản tiền lương chi trả thực tế cho người lao động (bao gồm cả lương tháng thứ 13 và các khoản tiền lương bổ sung) sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu các khoản tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thoả ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị). Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước...