Số 43.2004 (196) ngày 05/11/2004

 CHÍNH PHỦ 


Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
(SMS: 200256 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ban hành ngày 02/11/2004, Chính phủ quy định: Doanh nghiệp có tổ chức đảng phải tổ chức lực lượng tự vệ. Những doanh nghiệp chưa tổ chức tự vệ, người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong độ tuổi đang làm việc trong doanh nghiệp tham gia dân quân ở địa phương nơi họ cư trú...
Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức thành lực lượng cơ động, lực lượng chiến đấu tại chỗ gồm có phân đội bộ binh, phân đội binh chủng chiến đấu, binh chủng bảo đảm chiến đấu, dân quân tự vệ biển. ở xã biên giới, xã đảo và một số xã thuộc địa bàn trọng điểm nội địa, ven biển được tổ chức lực lượng dân quân thường trực...

Chế độ tiền lương đối với cán bộ Xã đội:
Chính trị viên Xã đội hưởng lương theo hệ số 2,0; xã đội trưởng hưởng lương theo bảng lương hành chính, ngạch chuyên viên, nếu mức lương chức danh này thấp hơn mức lương cán sự thì được hưởng lương chức danh ủy viên ủy ban và bảo lưu hệ số chênh lệch giữa mức lương cán sự và mức lương chức danh...
Cán bộ, chiến sỹ dân quân nòng cốt nếu làm nhiệm vụ ở những nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật như đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại...
Nghị định này có hiệu lực từ ngày
01/01/2005.

Chính sách phát triển công nghiệp
(SMS: 200258 - Không gửi qua fax)
- Ngày 01/11/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020.
Quy hoạch này nhằm mục tiêu: phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố công nghiệp vào năm 2015 - 2017, là Trung tâm công nghiệp, giữ vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước...
Phát triển mạnh các ngành công nghiệp đang là thế mạnh, có khả năng cạnh tranh, có thị trường trong nước và xuất khẩu của Thành phố; nâng cao năng lực quản lý, ưu
tiên phát triển các ngành áp dụng công nghệ cao để nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế...
Đẩy mạnh việc chuyển
dịch cơ cấu công nghiệp của Thành phố theo hướng ưu tiên và tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử - tin học - viễn thông, công nghiệp hoá chất, công nghiệp cơ khí chế tạo máy...
Tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực và quốc tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, khai thác các nguồn vốn trong nhân dân để phát triển công nghiệp...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tượng đài Hồ Chí Minh
(SMS: 200257)
- Ngày 28/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 185/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010.
Theo đó, ưu tiên xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Quy hoạch tại: những địa phương gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, ghi đậm dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước...
Địa điểm xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: phải đặt trong tổng thể quy hoạch các tượng danh nhân, anh hùng dân tộc, hợp thành hệ thống các công trình nghệ thuật tiêu biểu; Những địa điểm công cộng trang trọng hoặc trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố; khuôn viên của cơ quan, đơn vị thường xuyên gắn với các hoạt động chính trị, văn hoá, gần gũi với quần chúng nhân dân...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
(SMS: 200255 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ban hành ngày 28/10/2004 về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước, Chính phủ quy định: Công ty nhà nước không thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao trong 2 năm liền, sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết, sẽ bị giải thể...
Bên cạnh đó, những công ty nhà nước còn bị giải thể khi đã hết thời hạn hoạt động, mà không xin gia hạn; Kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liền và có số lỗ luỹ kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản và thấy không cần thiết phải tiếp tục duy trì thêm nữa...
Ngoài ra, sẽ tổ chức lại những công ty nhà nước khi thấy đáp ứng các điều kiện, phù hợp với Đề án tổng thể sắp xếp và phát triển công ty nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt; Không thuộc diện cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuê...
Chỉ thành lập mới công ty nhà nước khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 8 Luật Doanh nghiệp nhà nước và thuộc các lĩnh vực sau: sản xuất cung ứng vật liệu nổ; hoá chất độc; chất phóng xạ; thuốc lá điếu; hệ thống truyền tải điện quốc gia; mạng trục thông tin quốc gia; điều hành bay; bảo đảm hàng hải; sản xuất sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh, bảo mật thông tin bằng mật mã...
Mức vốn điều lệ của công ty nhà nước thành lập mới không thấp hơn 30 tỷ đồng (với công ty nhà nước độc lập) và 500 tỷ đồng (với tổng công ty nhà nước)...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Giải quyết khiếu nại, tố cáo
(SMS: 17464)
- Ngày 27/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước phải tổ chức thi hành và thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, trên nguyên tắc coi công tác này là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; tránh tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, kỷ luật hành chính trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo không nghiêm, bị buông lỏng... như hiện nay...
Qua đó, Thủ tướng nhấn mạnh, những chức danh trên phải gắn công tác giải quyết khiếu nại tố cáo với công tác quản lý hành chính Nhà nước, coi kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm...

Đồng thời, các cơ quan trên cần bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm làm công tác tiếp dân. Khi công dân đến trụ sở, cán bộ tiếp công dân thuộc bất cứ cơ quan nào cũng phải có trách nhiệm tiếp, lắng nghe nguyện vọng của dân, để hướng dẫn công dân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo theo đúng luật...
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH


Chính sách đối với các tệ nạn xã hội
(SMS: 200261)
- Ngày 02/11/2004, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp  đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý.
Theo đó, các đối tượng này nếu bị bắt buộc đưa vào Trung tâm phải đóng góp tiền ăn trong thời gian không được hưởng trợ cấp tiền ăn. Nếu chữa trị, cai nghiện tự nguyện phải đóng góp các khoản sau: Tiền ăn; Tiền thuốc chữa bệnh, thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa thông thường khác; Tiền điện, nước, vệ sinh; Chi phí phục vụ, quản lý...
Khi được nhận trợ cấp thì được hưởng theo các mức sau: Tiền ăn: 140.000đồng/người/ tháng (đối với người bán dâm: được trợ cấp 9 tháng; người nghiện ma tuý: 12 tháng); Tiền thuốc chữa bệnh: người bán dâm: 150.000 đồng/người/lần, người nghiện ma tuý: 250.000 đồng, nếu đồng thời vừa bán dâm vừa nghiện ma tuý: 400.000đồng... Ngoài ra còn được mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 100.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định...
Trợ cấp tái hoà nhập cộng đồng: mức tối thiểu là 500.000 đồng/người để tự tạo việc làm, ổn định đời sống. Khoản trợ cấp này chỉ cấp cho đối tượng chấp hành quyết định lần đầu, không cấp lần thứ hai...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Quản lý việc sử dụng đất
(SMS: 200259 - Không gửi qua fax)
- Ngày 01/11/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Thông tư này hướng dẫn: Quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt phải được rà soát đồng thời với việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu); trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì thực hiện đồng thời với việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối của kỳ quy hoạch sử dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối)...
Trong quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu phân bổ quỹ đất cho các đơn vị hành chính trực thuộc là chỉ tiêu định hướng; chỉ tiêu này được tính toán lại trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử dụng đất chi tiết) của các đơn vị hành chính trực thuộc và trở thành chỉ tiêu pháp lệnh sau khi quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính trực thuộc được xét duyệt...
Quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp chỉ xác định và khoanh định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cấp mình, diện tích phải thu hồi đất nhằm bảo đảm quỹ đất để thực hiện các công trình, dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình phê duyệt mà có diện tích trên bản đồ từ 4mm2 trở lên; phần diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích phải thu hồi đất nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cấp dưới trực thuộc được xác định và khoanh định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính trực thuộc...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
(SMS: 200260 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ban hành ngày 01/11/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn: mọi trường hợp có đơn tranh chấp về đất đai thì phải giải quyết xong tranh chấp đó theo quy định của pháp luật về đất đai trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo kết quả giải quyết tranh chấp đó...
Ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng của thửa đất thể hiện trên bản đồ địa chính được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất có thay đổi thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải chỉnh sửa bản đồ địa chính thống nhất với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Đối với trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ vào những mục có nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ghi nội dung thay đổi vào các mục tương ứng trong sổ địa chính, sổ mục kê đất đai và ghi vào sổ theo dõi biến động đất đai; trường hợp thửa đất bị sạt lở tự nhiên thì phải chỉnh sửa lại ranh giới thửa đất trên bản đồ địa chính; Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ vào bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cấp để ghi vào sổ địa chính số phát hành và số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Trường hợp thửa đất quá nhỏ hoặc cần xác định rõ ranh giới thửa đất thì lập sơ đồ thửa đất kèm theo bản đồ địa chính để thể hiện chính xác hơn về ranh giới thửa đất, hình dạng, kích thước, chiều dài cạnh thửa, toạ độ đỉnh thửa, diện tích chiếm đất của tài sản gắn liền với đất, địa giới hành chính, chỉ giới quy hoạch, ranh giới hành lang bảo vệ an toàn công trình...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ CÔNG NGHIỆP


Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô
(SMS: 17449)
- Theo Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ban hành ngày 27/10/2004, Bộ trưởng Cộ Công nghiệp quyết định: doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải đáp ứng các điều kiện sau đây: có báo cáo nghiên cứu khả thi được thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; công suất lắp ráp (tính cho một ca sản xuất) bảo đảm tối thiểu 3.000 xe/năm đối với xe khách, 5.000 xe/năm đối với xe tải có trọng tải đến 5 tấn, 3.000 xe/năm đối với xe lam có trọng tải từ 5 đến 10 tấn, 1.000 xe/năm đối với xe tải có trọng tải đến 10 tấn và 10.000 xe/năm đối với xe con...
Khu vực sản xuất và nhà xưởng phải có đủ diện tích mặt bằng để bố trí các dây chuyền công nghệ sản xuất, lắp ráp, kiểm tra; các phòng thiết kế, công nghệ, thử nghiệm kiểm tra chất lượng, kho bảo quản chi tiết, khu vực điều hành sản xuất, các công trình xử lý chất thải, bãi tập kết xe, đường chạy thử và các công trình phụ khác. Nhà xưởng phải được xây dựng phù hợp với qui hoạch phát triển công nghiệp của địa phương, trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê sử dụng đất trong thời gian tối thiểu 20 năm...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.