Số 42.2008 (398) ngày 24/10/2008

 CHÍNH PHỦ


Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập
(SMS: 506728)
- Theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 22/10/2008, quy định: Đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng trụ sở, nhà làm việc của mình. Quy chế phải thể hiện được các nội dung chính sau: những quy định bắt buộc mọi người phải chấp hành; những quy định không được phép làm trong trụ sở, nhà làm việc; trách nhiệm của các cá nhân; quy định về xử lý vi phạm…
Trụ sở làm việc phải có phòng tiếp khách riêng và phòng tiếp dân đủ tiêu chuẩn, phù hợp với yêu cầu công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phải được bố trí ở vị trí thuận lợi cho việc tiếp đón và quản lý về trật tự, trị an.
Bên ngoài phòng làm việc phải có biển ghi tên đơn vị, chức danh cán bộ, viên chức, cán bộ trực ban để giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong phòng.
Trụ sở, nhà làm việc sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: Do sáp nhập, chia tách hoặc do thay đổi chức năng, nhiệm vụ mà không còn nhu cầu sử dụng; Phần diện tích sử dụng sai mục đích (sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở…); Có phần diện tích thừa so với tiêu chuẩn định mức hoặc để lãng phí; Để hoang hoá hoặc không sử dụng hết diện tích đất được giao…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
(SMS: 506727)
- Ngày 21/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg với các nội dung sau: việc chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch SDĐ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chỉ áp dụng đối với công ty nhà nước có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định (quy định trước đây: việc CMĐSDĐ chỉ được thực hiện để xây dựng văn phòng, chung cư để bán hoặc cho thuê phù hợp với quy hoạch SDĐ và chỉ áp dụng đối với công ty nhà nước có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật).
Trường hợp đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép CMĐSDĐ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền kể từ khi có quyết định cho phép thì UBND cấp tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định pháp luật về đất đai.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) quyết định việc bán, chuyển nhượng bằng hình thức chỉ định trong 3 trường hợp: Thứ nhất, sau thời hạn thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận CNQSDĐ; Thứ hai, nếu có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận CNQSDĐ cho mục đích giáo dục, dạy nghề, y tế... thì thực hiện bằng hình thức đấu giá giữa các đối tượng tham gia đăng ký; Thứ ba là tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản trên đất, nhận CNQSDĐ đối với cơ sở nhà, đất cho thuê của tổ chức có chức năng cho thuê nhà, đất phù hợp với quy hoạch được duyệt và theo phương án sắp xếp lại đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (quy định trước đây chỉ có trường hợp thứ nhất và thứ hai).
Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, CNQSDĐ, CMĐSDĐ phải nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (quy định cũ là: sau khi trừ đi chi phí liên quan phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước).
Trường hợp công ty nhà nước có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng số tiền thu được từ CNQSDĐ để hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhưng không vượt quá dự toán của dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi
(SMS: 506696)
- Theo Nghị đinh số 112/2008/NĐ-CP ban hành ngày 20/10/2008, Chính phủ quy định: việc khai thác, sử dụng các hồ chứa phải bảo đảm an toàn và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra trên lưu vực và hạ du hồ chứa…
Trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ nghiêm cấm các hoạt động: gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước và môi trường, làm biến dạng địa hình, làm mất cảnh quan môi trường hồ chứa; hủy hoại hoặc làm hư hỏng các công trình liên quan của hồ chứa; lấn chiếm, xây dựng mới các công trình, nhà ở không theo quy hoạch; đổ chất thải rắn, nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường vào hồ chứa; khai thác các loại thủy sinh hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang cư trú trong vùng hồ, xâm hại nghiêm trọng đến hệ động, thực vật vùng hồ.
Chủ đập, hồ chứa có trách nhiệm bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có hồ chứa để quản lý bảo vệ. Trường hợp hành lang bảo vệ hồ chứa, lòng hồ bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.
Các hoạt động trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ như: xây dựng công trình mới; xả nước thải vào nguồn các hồ chứa; khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất...; trồng cây lâu năm; thể thao, du lịch; xây dựng kho bãi, cảng bến hàng hóa... chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đập và giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nguồn nước hồ chứa để phát điện, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp... phải trả tiền sử dụng nước, thuế tài nguyên theo quy định hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng các đơn vị thuê mướn lao động
(SMS: 506688)
- Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Thông tư quy định: doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ được pháp luật quy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại…
Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng.
Đối với các công ty cổ phần và công ty TNHH 02 thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước thì áp dụng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.


Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng
(SMS: 506687)
- Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Theo đó, công ty có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.
Công ty bảo đảm các điều kiện sau: Lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, trừ trường hợp đặc biệt (Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới); Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân… được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng để tính đơn giá tiền lương, nhưng tối đa hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, nếu công ty có lợi nhuận cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần…
Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vồn điều lệ nếu có lợi nhuận, lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề… thì được lựa chọn áp dụng cao hơn mức tối thiểu vùng (không hạn chế mức tối đa).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.
 

 LIÊN BỘ: TÀI CHÍNH - TƯ PHÁP


Thu phí chứng thực
(SMS: 506754)
- Ngày 17/10/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP h­ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
Theo đó, mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực như sau: Cấp bản sao từ sổ gốc: không quá 3.000 đồng/bản; Chứng thực bản sao từ bản chính: không quá 2000 đồng/trang (từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang), tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản; Chứng thực chữ ký: không quá 10.000 đồng/trường hợp.
HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nhưng tối đa không quá mức thu nói trên.
Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được. Trong trường hợp ủy quyền thu thì HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tỷ lệ % trích lại số lệ phí thu được cho đơn vị được ủy quyền thu lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quy định.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thu phí công chứng
(SMS: 506730)
- Ngày 17/10/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
Theo đó, mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được tính như sau:
Dưới 100 triệu đồng áp dụng mức thu: 100.000 đồng/trường hợp; Từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; Từ trên 1 tỷ đến 5 tỷ đồng: 1 triệu đồng + 0,07% của phần giá trị vượt quá 1 tỷ đồng; Từ trên 5 tỷ đồng: 3,8 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị vượt quá 5 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp)…
Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau: Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản, Công chứng hợp đồng bảo lãnh áp dụng mức thu 100.000 đồng/trường hợp; Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: 50.000 đồng; Công chứng hợp đồng uỷ quyền, Công chứng di chúc: 40.000 đồng; Công chứng giấy uỷ quyền, Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch, Công chứng văn bản từ chối nhận di sản: 20.000 đồng...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008
(SMS: 506642)
- Theo Công văn số 12301/BTC-ĐT ra ngày 16/10/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ thanh toán vốn trong thời hạn kế hoạch 2008. Kế hoạch vốn năm 2008 chỉ thanh toán cho khối lượng thực hiện được nghiệm thu đến hết ngày 31/12/2008, thời hạn thanh toán đến hết ngày 31/01/2009. Sau thời điểm này, số vốn kế hoạch 2008 không thanh toán hết sẽ bị thu hồi và các Bộ, ngành và địa phương tự chịu trách nhiệm do không thanh toán hết số kế hoạch vốn đã giao.
Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, nếu dự án có giá trị khối lượng hoàn thành vượt mức kế hoạch thì được thanh toán vượt  kế hoạch nhưng tổng số được thanh toán (luỹ kế từ khởi công) không được vượt tổng mức vốn đã bố trí cho dự án trong cả giai đoạn.

Không thực hiện kéo dài vốn kế hoạch năm 2008 sang năm 2009. Việc kéo dài chỉ được xem xét đối với một số dự án sau: Các dự án bố trí vốn để mua sắm thiết bị nhập khẩu, đã đấu thầu, ký hợp đồng, mở L/C, đặt cọc hoặc thanh toán một phần tiền theo hợp đồng, nhưng hàng không về kịp để thanh toán đúng thời gian quy định; Các dự án được bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư đã phê duyệt để hoàn thành đưa vào sử dụng mà trong dự toán năm tiếp theo không được bố trí vốn; Các dự án bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng mà phương án và dự án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; Các dự án đầu tư cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đủ thủ tục đầu tư…


Thuế thu nhập cá nhân
(SMS: 506692)
- Ngày 30/9/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Theo đó, các khoản thu nhập chịu thuế được chia thành thu nhập từ: kinh doanh; tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và các khoản thu nhập khác.
Từ cách phân loại này, việc áp dụng thuế suất được quy định theo 2 hướng: đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công, áp dụng biểu thuế suất luỹ tiến từng phần; các khoản thu nhập còn lại, áp dụng biểu thuế toàn phần.
Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm các khoản thu nhập sau vào diện miễn thuế: Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; lương hưu; học bổng nhận từ ngân sách Nhà nước và từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Chính phủ; thu nhập từ viện trợ, từ thiện; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ...
Việc giảm trừ cho người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào 1 đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế…
Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhà đầu tư
được đăng ký một trong hai phương pháp nộp thuế. Phương pháp 1, nộp 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, phương pháp 2, nộp 20% trên tổng lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán. Nộp theo cách 2, nhà đầu tư vẫn phải tạm nộp 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần giao dịch. Đến hết năm, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc quyết toán thuế, nếu nộp thừa nhà đầu tư được nhận lại, nếu thiếu phải nộp bù... Thu nhập chịu thuế là giá bán trừ (-) giá mua và các chi phí liên quan. Giá mua, giá bán chứng khoán được xác định là giá khớp lệnh tại Trung tâm/Sở giao dịch chứng khoán hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá thấp hơn giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán thì giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo sổ sách kế toán của công ty phát hành chứng khoán…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.