Số 42.2004 (195) ngày 29/10/2004

 BỘ TÀI CHÍNH


Áp dụng thuế suất thuế GTGT
(SMS: 17435)
- Theo Công văn số 11945/TC/TCT của Bộ Tài chính ra ngày 21/10/2004 về việc hướng dẫn chính sách thuế, kể từ ngày 01/01/2004, thuế suất thuế GTGT của sản phẩm phôi đúc thô từ nhôm, gang dùng để tiếp tục sản xuất, gia công tiếp theo áp dụng thuế suất GTGT 5%...

Hướng dẫn về thuế đối với lĩnh vực chứng khoán
(SMS: 17438 - Không gửi qua fax)
- Ngày 20/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.
Theo đó, các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, bao gồm: Môi giới; Bảo lãnh và đại lý phát hành; Lưu ký; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Các hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư chứng khoán...
Trường hợp hoạt động không chịu thuế giá trị gia tăng cần sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng thì trên hoá đơn chỉ ghi dòng "giá bán" là giá không có thuế giá trị gia tăng, dòng "thuế suất" và "số thuế giá trị gia tăng" không ghi và gạch chéo...
Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế nhân với thuế suất. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế trừ Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế cộng Thu nhập chịu thuế khác.
Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chế độ tài chính trong hoạt động bảo hiểm
(SMS: 200244 - Không gửi qua fax)
- Ngày 19/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đầy đủ theo từng nghiệp vụ bảo hiểm, từng hợp đồng bảo hiểm tương ứng với phần trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm...
Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ không được thay đổi phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong năm tài chính và được phép áp dụng phương pháp thống kê để trích lập dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa yêu cầu đòi bồi thường cho các hợp đồng bảo hiểm được giao kết trước ngày 01/01/2006...
Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện chế độ công bố thông tin kịp thời, chính xác  theo đúng quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này và chậm nhất trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính phải công bố các báo cáo tài chính đã được kiểm toán...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2005.


Kinh doanh bảo hiểm
(SMS: 200243 - Không gửi qua fax)
- Ngày 19/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Theo Thông tư này, quy tắc, điều khoản doanh nghiệp bảo hiểm trình Bộ Tài chính đề nghị phê chuẩn phải đảm bảo: việc mua các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ kèm theo sản phẩm bảo hiểm chính không phải là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm chính; Tránh sử dụng các từ ngữ khó hiểu, không rõ ràng hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Trong trường hợp buộc phải sử dụng các từ ngữ này, doanh nghiệp bảo hiểm phải có định nghĩa đầy đủ và giải thích rõ ràng để tránh gây hiểu lầm cho khách hàng...
Các doanh nghiệp bảo hiểm không được giao kết hợp đồng với đại lý bảo hiểm đã từng bị doanh nghiệp bảo hiểm khác buộc chấm dứt hợp đồng đại lý do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và hợp đồng đại lý trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng đại lý...
Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi, doanh nghiệp bảo hiểm phải quy định rõ trong cơ sở tính phí của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai nguyên tắc, phương thức và tỷ lệ chia lãi mà doanh nghiệp cam kết trả cho khách hàng, nhưng không thấp hơn 70% tổng số lãi thu được...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sử dụng hoá đơn bán hàng
(SMS: 17436)
- Theo Công văn 11761/TC/TCT ra ngày 18/10/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn: từ ngày 01/01/2005 các Nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương phải sử dụng hóa đơn bán hàng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Giá bán hàng hoá, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng là giá thanh toán đã có thuế GTGT...

Chính sách thuế
(SMS: 200242)
- Ngày 11/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2004/TT-BTC hướng dẫn  một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.
Theo Thông tư này, các cơ sở chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu hàng hoá nông, lâm, thủy sản, muối có nhu cầu đất đai xây dựng các nhà máy chế biến, kho bãi, cơ sở bảo quản và vận chuyển hàng hoá được hưởng ưu đãi về giá thuê đất với mức giá thuê đất thấp nhất theo quy định của pháp luật hiện hành...

Trường hợp doanh nghiệp có
cơ sở chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu hàng hoá nông, lâm, thủy sản, muối nằm trong thành phố, thị xã khi thực hiện di chuyển mặt bằng sản xuất ra khỏi thành phố, thị xã theo quy hoạch được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất 3 năm kể từ ngày hoàn thành xong việc xây dựng cơ sở sản xuất trên mặt bằng mới, hoặc được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất...
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 7/11/2004.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Tham gia ý kiến đối với dự án xây dựng giao thông
(SMS: 200245)
- Ngày 22/10/2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành qui định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông.
Qui định này bắt buộc áp dụng đối với các dự án thuộc nhóm A và nhóm B. Đối với các dự án có liên quan đến mạng lưới giao thông quốc gia trên toàn quốc không phân biệt chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư, cần áp dụng qui định này đối với các hạng mục công trình liên quan...
Nội dung tham gia ý kiến bao gồm: quy mô dự án và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu, các phương án tuyến, vị trí, mặt bằng xây dựng và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với qui hoạch xây dựng, quản lý khai thác dự án, các công trình phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông...
Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo Tư vấn thiết kế gửi hồ sơ lấy ý kiến tham gia và tổng hợp kiến nghị của các bên liên quan để hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật thi công) hoặc giải trình các nội dung khác trước khi trình duyệt...
Trước khi nghiệm thu bàn giao công trình, Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải lập đoàn kiểm tra hiện trường và chủ trì thực hiện việc kiểm tra hiện trường có sự tham gia của các đơn vị liên quan...
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ
(SMS: 17437)
- Theo Công văn số 3465/TCT/DNNN ra ngày 22/10/2004 về việc thế GTGT hàng hoá dịch vụ cung cấp khu chế xuất, Tổng cục Thuế hướng dẫn: hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khu chế xuất áp dụng thuế suất 0% (trừ các dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính đầu tư chứng khoán ra nước ngoài...). Các hoạt động như cho thuê văn phòng, nhà xưởng, xử lý nước thải trong khu chế xuất được áp dụng mức thuế suất này...

Thuế thu nhập cá nhân
(SMS: 17439)
- Theo Công văn số 3395/TCT/TNCN ra ngày 18/10/2004, Tổng cục Thuế hướng dẫn: trường hợp cơ quan chi trả thu nhập khi chi trả cho cá nhân vãng lai có thu nhập từ các hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ, lao động chân tay, giản đơn có thể ước tính mức thu nhập chịu thuế không đến 60 triệu đồng/năm (dưới 5 triệu đồng/tháng) thì cơ quan chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với các đối tượng này...
Đối với các ca sỹ có thu nhập cao
cần đề nghị cơ quan cấp phép biểu diễn, cấp phép xuất bản băng đĩa cung cấp danh sách về cấp phép cho các chương trình biểu diễn trong đó có các ca sỹ được chi trả thu nhập cao...