Số 36.2005 (239) ngày 16/09/2005

 CHÍNH PHỦ


Phát triển nhân lực
(SMS: 201104)
- Ngày 09/9/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg về việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, Chương trình bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Đánh giá thực trạng nhân lực và công tác phát triển nhân lực của nước ta hiện nay; Mục tiêu phát triển nhân lực; Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực; Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thủ tục hải quan
(SMS: 201100)
- Ngày 07/9/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2005/TT-BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TMĐB) Lao Bảo.
Theo đó, hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại KKT-TMĐB Lao Bảo nếu phần giá trị hàng hoá xuất xứ ASEAN chiếm từ 40% trở lên được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT khi nhập vào nội địa Việt Nam; nếu có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hoá đó...
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm...
Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu và hưởng mức giá thuê đất bằng 30% giá thuê đất áp dụng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị kể từ năm thứ 12 trở đi...
Khách du lịch trong và ngoài nước được phép mua các loại hàng hoá nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với tổng giá trị hàng hoá không vượt quá 500.000 đồng/người/ngày...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Hỗ trợ lâm nghiệp
(SMS: 201103)
- Ngày 09/9/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 56/2005/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/TT-NN-CS.
Theo đó, hỗ trợ không quá 1,8 triệu đồng/ha (tăng 0,3 triệu đồng/ha so với quy định trước đây) trồng cây nông lâm kết hợp: trồng cây lâm nghiệp, cây hàng rào xanh, cây cải tạo đất và áp dụng mức này đối với diện tịch trồng năm 2005 và diện tích đã trồng những năm trước còn thời gian chăm sóc trong năm 2005...
Tăng tỷ lệ vốn đầu tư cho cơ sở hạn tầng tối đa 50% so với tổng mức vốn đầu tư của dự án tỉnh ở những xã có dự án và trong khuôn khổ kế hoạch phát triển xã đã được phê duyệt...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN


Cấp Thẻ nhà báo
(SMS: 201101)
- Ngày 01/9/2005, Bộ Văn hoá-Thông tin đã ra Công văn số 3559/HD-BVHTT hướng dẫn về việc cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010.
Theo đó, điều kiện và tiêu chuẩn cấp Thẻ như sau: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Trường hợp được xét cấp Thẻ lần đầu thì phải có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên...

Hồ sơ cấp thẻ bao gồm: Bản khai của người xin cấp Thẻ; Những người đăng ký lần đầu thì phải có bản sao quyết định biện chế hoặc hợp đồng đài hạn có xác nhậncủa cơ quan báo chí...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Công ty cổ phần với hoạt động ngân hàng
(SMS: 18602)
- Ngày 01/9/2005, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2005/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, đối với vấn đề công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước kế thừa các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá đã ký kết với các tổ chức tín dụng; quan hệ tín dụng giữa công ty cổ phần với các tổ chức tín dụng thì công ty cổ phần kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá phát sinh từ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các thoả thuận khác mà công ty nhà nước đã ký kết với các tổ chức tín dụng; trả nợ vay đến hạn; làm thủ tục nhận nợ và thỏa thuận với các tổ chức tín dụng về phương thức xử lý các khoản nợ gốc và lãi...

Công ty cổ phần được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước theo cơ chế như đối với công ty nhà nước...
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Đề tài khoa học
(SMS: 201102)
- Ngày 29/8/2005, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định ố 12/2005/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN.
Theo đó, tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước phải dựa vào: Tầm quan trọng, quy mô, phạm vi của đề tài: phù hợp với mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ trong từng thời kỳ (đề tài thuộc chương trình trọng điểm khoa học và công nghệ cấp Nhà nước phải phù hợp với mục tiêu và định hướng ưu tiên hàng năm và 5 năm của chương trình); Có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển các ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên của đất nước; Có tính liên ngành cần có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau hoặc có tính chuyên sâu...

Tính khả thi: phù
hợp với năng lực khoa học và công nghệ trong nước về trình độ cán bộ khoa học và công nghệ, trang thiết bị, nhà xưởng và thời gian thực hiện; Có khả năng huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu thực hiện đề tài; Có địa chỉ sử dụng kết quả nghiên cứu...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ CÔNG NGHIỆP


Cổ phần hoá
(SMS: 201105)
- Ngày 26/8/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCN về việc thực hiện Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch Chứng khoán Việt Nam...
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Phát hành hoá đơn
(SMS: 201107)
- Theo Công văn số 3155/TCT-PCCS ra ngày 12/9/2005 về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 10375/BTC-TCT, Tổng cục Thuế hướng dẫn: tạm dừng việc in, phát hành, sử dụng đối với hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản do Bộ Tài chính phát hành cũng như hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản cho các cơ sở kinh doanh tự in đã đăng ký với cơ quan thuế. Thời gian tạm dừng kể từ ngày 01/10/2005...

Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu
(SMS: 201106)
- Theo Công văn số 2998/TCT-PCCS ra ngày 31/8/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu bằng tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc bằng chuyển khoản qua tài khoản mở tại kho bạc nhà nước là giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước có xác nhận của kho bạc nhà nước; Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu bằng chuyển khoản qua tài khoản mở tại ngân hàng là giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản kèm theo giấy báo nợ của Ngân hàng về số tiền thuế chuyển nộp vào Ngân sách nhà nước; Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu bằng tiền mặt tại cơ quan Hải quan là biên lai thu tiền do cơ quan Hải quan cấp...