Số 32.2004 (185) ngày 20/08/2004

 CHÍNH PHỦ


Chính sách đối với lao động dôi dư
(SMS: 200158)
- Theo Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ban hành ngày 10/8/2004, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ quy định: người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm nếu được tái tuyển dụng vào công ty, nông, lâm trường đã cho thôi việc hoặc các công ty, cơ quan khác thuộc khu vực Nhà nước hay được nông, lâm trường giao đất, giao rừng thì phải trả lại số tiền trợ cấp...
Số tiền trên được thu hồi đưa vào Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư. Quỹ này chịu trách nhiệm cấp kinh phí cho các công ty, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề cho người lao động dôi dư, các tổ chức được thành ập để giải quyết lao động dôi dư trong các công ty bị giải thể, phá sản, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty Nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh, kể cả phần kinh phí giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật Lao động...
Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
(SMS: 200156)
- Ngày 10/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008.
Chương trình nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khả năng cạnh tranh, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phát triển dịch vụ tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực quản lý để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng và phát triển bền vững...
Trong thời gian 5 năm, chương trình dự kiến xây dựng một số tài liệu giáo trình cơ bản; mở 18 lớp đào tạo giảng viên cho 540 lượt người; gần 3.600 khóa đào tạo cho gần 108.000 lượt người nhằm trợ giúp những kiến thức cần thiết cho chủ doanh nhân, cán bộ quản lý; khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin; trợ giúp kỹ năng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Tổng kinh phí dự tính cho toàn bộ chương trình là 119,4 tỷ đồng, trước mắt giải quyết 1 tỷ đồng kinh phí cho năm 2004 để xây dựng chương trình, khảo sát, biên soạn, in ấn tài liệu, thực hiện một số khóa đào tạo thí điểm...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh
(SMS: 200157 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2004, về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quy định: không dùng tiền ngân sách Nhà nước để làm quà tặng. Không tặng hoa trong khi trao tặng, đón nhận khen thưởng mà chỉ tặng hoa sau khi người được khen thưởng rời lễ đài, sân khấu...
Không khuyến kích tổ chức biểu diễn văn nghệ trước buổi lễ; Trong trường hợp xét thấy cần biểu diễn nghệ thuật thì chương trình văn nghệ phải phù hợp với nội dung buổi lễ và không quá 30 phút, thời gian biểu diễn văn nghệ được ghi rõ trong giấy mời...
Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền mới tổ chức chiêu đãi, tặng quà lưu niệm...
Ban Tổ chức các lễ mít-tinh, kỷ niệm tuỳ theo tính chất, quy mô buổi lễ mà mời khách với số lượng phù hợp, hạn chế mời nhiều khách từ địa phương về Trung ương và ngược lại...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Quản lý trụ sở làm việc
(SMS: 200155)
- Theo Thông tư số 83/2004/TT-BTC ban hành ngày 17/8/2004, hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu: từ 01/01/2005, đơn vị có diện tích cho thuê hoặc dùng vào sản xuất kinh doanh dịch vụ mà đơn vị không tự thu hồi hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý; Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị thuộc trung ương quản lý ra quyết định thu hồi...
Đối với những cơ sở đang bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trước ngày 17/5/1995 mà nay không có nhu cầu sử dụng và phần diện tích đó có thể tách ra riêng biệt với khuôn viên trụ sở làm việc và phù hợp với quy hoạch khu dân cư có thể chuyển giao cho ngành nhà đất địa phương quản lý theo chính sách nhà ở, đất ở hiện hành...
Nếu diện tích trụ sở làm việc dôi dư có khuôn viên riêng biệt hoặc có thể tách riêng biệt thì thực hiện việc điều chuyển phần dôi dư đó cho cơ quan, đơn vị khác chưa có trụ sở làm việc hoặc đã có trụ sở nhưng còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức...
Thông tư này có có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thu tiền sử dụng đất
(SMS: 200159)
- Theo Công văn số 9124/TC/TCT ra ngày 17/8/2004, về thu tiền sử dụng đất trong thời gian chưa có Nghị định về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: các trường hợp không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có đầy đủ giấy tờ không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch... được áp dụng đối với toàn bộ diện tích đất thực tế sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, không phân biệt diện tích đất trong hạn mức hay diện tích đất vượt hạn mức...

Mức thuế suất mới mặt hàng rượu
(SMS: 200152)
- Theo Quyết định số 68/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 16/8/2004, về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định áp dụng mức thuế suất mới 80% đối với các loại rượu sau: Rượu vang, rượu sakê (rượu gạo) loại trong đồ đựng không quá 2 lít có nồng độ cồn theo thể tích không quá và trên 15%; Rượu Brandy, Whisky, Rum, Vodka... loại cất từ rượu vang nho hoặc rượu bã nho có nồng độ cồn không quá và trên 46% tính theo thể tích... (quy định trước đây đối với các loại rượu này mức thuế là 100%)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều chỉnh mức lương tối thiểu ngành thuế
(SMS: 200154)
- Theo Thông tư số 82/2004/TT-BTC ban hành ngày 16/8/2004, bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và hoạt động đối với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có sửa đổi như sau: điều chỉnh tăng mức tiền lương tối thiểu cho cán bộ, công chức ngành thuế không quá 1,8 lần (quy định trước đây là 2,5 lần) so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định từ kinh phí tiết kiệm...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán
(SMS: 200151 - Không gửi qua fax)
- Ngày 13/8/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC, về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
Theo Quy chế này, nội dung tự kiểm tra bao gồm: các nguồn thu do Ngân sách cấp; việc thực hiện thu ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị thực hiện, bao gồm: mức thu đối với từng loại phí, lệ phí; tổng số thu phí, lệ phí; số phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước; số phí, lệ phí được để lại đơn vị; nguyên tắc phân phối, sử dụng số phí, lệ phí được để lại đơn vị...
Trong quá trình tự kiểm tra tài chính, kế toán phải tự kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật hiện hành về kế toán như sau: việc lập, thu thập, xử lý chứng từ kế toán; việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán; việc áp dụng và ghi chép các tài khoản kế toán; việc lập báo cáo tài chính, phân tích, nộp và sử dụng báo cáo tài chính...
Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
(SMS: 200153 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư 81/2004/TT-BTC ban hành ngày 13/8/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP như sau: thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, tiền nhuận bút, tiền giảng dạy, tiền bản quyền, dịch vụ tư vấn-thiết kế-kiến trúc, hoạt động biểu diễn...
Trường
hợp công dân Việt Nam trong năm vừa có thời gian làm việc ở trong nước, vừa có thời gian làm việc ở nước ngoài thì thu nhập chịu thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập phát sinh ở trong nước và ở nước ngoài chia cho 12 tháng, hoặc xác định theo thu nhập chịu thuế bình quân tháng tính cho thời gian ở trong nước, thời gian ở nước ngoài...
Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt nam: áp dụng thuế suất 25% tính trên tổng thu nhập chịu thuế...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.