Số 26.2010 (484) ngày 06/07/2010

 

BỘ CÔNG THƯƠNG


Hướng dẫn về cấp giấy phép, sản xuất kinh doanh hóa chất (SMS: 28/2010/TT-BCT) - Ngày 28/6/2010, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Thông tư này quy định về điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp; lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp.
Theo Thông tư này, sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (giấp chứng nhận); Bộ Công thương cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (giấy phép). Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận, giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ về sở công thương hoặc Bộ Công thương; trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sở công thương hoặc Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cho tổ chức, cá nhân, trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang sản xuất, kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy phép, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư này. Giấy phép có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2010 và thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp. Kể từ ngày 01/01/2011, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, giấy phép theo quy định tại Thông tư này; tổ chức cá nhân không có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện và hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh sẽ phải ngừng sản xuất, kinh doanh hóa chất cho đến khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn (SMS: 15/2010/TT-BKH) - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29/6/2010 kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKH. Thông tư này áp dụng cho các gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức; đối tượng áp dụng là tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp…(gọi tắt là tổ chuyên gia đấu thầu). Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.
Khi áp dụng mẫu ban hành theo Thông tư này, tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu, ý kiến của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan, minh bạch của kết quả đấu thầu. Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, bên mời thầu có nhiệm vụ trình kết quả đấu thầu để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Người trình kết quả đấu thầu không đồng thời là người phê duyệt kết quả đấu thầu.
Trong mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của mẫu này thì tổ chuyên gia đấu thầu phải đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2010.
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (SMS: 14/2010/TT-BGTVT) - Kể từ ngày 08/8/2010, hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, yêu cầu chung đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là phải bảo đảm luôn có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (áp dụng đối với vận tải hành khách tuyến cố định); có phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.
Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định được đăng ký mở tuyến mới; tuyến mới là tuyến khi có ít nhất một trong ba tiêu chí bao gồm: bến đi, bến đến hoặc hành trình không trùng với các tuyến đã công bố. Phải thanh toán lại tối thiểu 70% tiền vé đối với hành khách đã mua vé từ chối chuyến đi chậm nhất trước khi xe khởi hành 30 phút. Phương tiện hoạt động trên các tuyến có cự ly trên 300 km trên hành trình phải dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ và bảo đảm thời gian làm việc của lái xe theo quy định và phải áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát phương tiện trên hành trình nhằm thực hiện quy định về việc đón trả hành khách tại bến xe, không đón trả hành khách dọc đường.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định: số 16/2007/QĐ-BGTVT, 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Các tuyến cố định liên tỉnh có cự ly từ 300 km trở lên đang xuất phát và kết thúc tại các bến xe không phải là bến xe loại IV, III, II và loại I được hoạt động đến hết thời gian cho phép nhưng không quá ngày 31/12/2010.
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (SMS: 16/2010/TT-BGDDT) - Ngày 28/6/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp. Văn bản này quy định nội dung, cấu trúc, yêu cầu, định mức khối lượng kiến thức và kỹ năng, thời gian đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp; áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là các trường) thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Nội dung chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ứng với mỗi ngành đào tạo quy định mục tiêu đào tạo bao gồm chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ, quy định cơ cấu nội dung, thời gian khóa học, danh mục và thời lượng các học phần, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết với thực hành và thực tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Một trong những yêu cầu của chương trình này là phải xác định được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, trong đó khẳng định được các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi kết thúc chương trình; đồng thời phản ánh được những nhiệm vụ chủ yếu mà học sinh thực hiện được sau tốt nghiệp khóa học.
Theo Thông tư này, khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời gian đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tuỳ thuộc vào đối tượng tuyển sinh và đặc điểm, yêu cầu của ngành đào tạo, cụ thể: thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; thực hiện trong hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; thực hiện từ một đến 1,5 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đồng thời có chứng chỉ tốt nghiệp sơ cấp trở lên của giáo dục nghề nghiệp (có thời gian đào tạo từ một năm trở lên và cùng nhóm ngành học) hoặc đối với người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên (ngành khác).
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2010 và thay thế Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Các loại thiên tai, dịch bệnh được Nhà nước hỗ trợ (SMS: 39/2010/TT-BNNPTNT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 hướng dẫn cụ thể các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản gồm có bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại kéo dài; loại dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản bao gồm: rầy nâu; bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá; bệnh chồi cỏ mía, chổi rồng; bệnh cúm gia cầm; bệnh lở mồm long móng; bệnh tai xanh ở lợn; bệnh đốm trắng đối với tôm sú, tôm chân trắng; bệnh hội chứng Taura đối với tôm chân trắng; bệnh đầu vàng đối với tôm sú, tôm chân trắng.
Thẩm quyền công bố thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hưởng chính sách hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thuỷ sản được quy định như sau: chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định công bố loại thiên tai xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương theo quy định của pháp luật về bảo vệ thực vật và thú y để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ; chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố hoặc xác nhận về loại dịch bệnh thuỷ sản xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Quy định về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (SMS: 38/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT. Thông tư này quy định về đăng ký; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói; xuất khẩu, nhập khẩu; buôn bán; bảo quản, vận chuyển; sử dụng; tiêu hủy; nhãn; bao bì; hội thảo, quảng cáo; khảo nghiệm, kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Theo Thông tư này, mỗi loại hoạt chất hay thuốc kỹ thuật của một nhà sản xuất chỉ được đăng ký 01 tên thương phẩm để phòng, trừ dịch hại hoặc điều hòa sinh trưởng cây trồng. Nếu các thuốc này dùng để khử trùng kho tàng, bến bãi; bảo quản nông lâm sản hoặc trừ mối hại công trình xây dựng, đê điều thì được đăng ký thêm 01 tên thương phẩm khác. Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài là nhà sản xuất ra hoạt chất hay thuốc kỹ thuật được trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc được ủy quyền 01 lần cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên đăng ký 01 tên thương phẩm cho 01 hoạt chất hay thuốc kỹ thuật do mình sản xuất ra. Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký được quyền thay đổi nhà sản xuất theo yêu cầu hoặc được quyền chuyển nhượng tên sản phẩm đã đăng ký theo thỏa thuận. Sau khi chuyển nhượng, đơn vị đã đứng tên đăng ký và đơn vị được chuyển nhượng quyền đứng tên đăng ký không được sử dụng hoạt chất cùng loại để đứng tên đăng ký tên sản phẩm khác. Việc thay đổi nhà sản xuất hoặc chuyển nhượng tên sản phẩm đã đăng ký phải được Cục Bảo vệ thực vật chấp thuận và làm các thủ tục pháp lý liên quan. Tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật xin đăng ký đều phải khảo nghiệm hiệu lực sinh học ở Việt Nam.
Cũng theo Thông tư ngày, các loại thuốc bảo vệ thực vật phải đăng ký sử dụng ở Việt Nam gồm có: thuốc chứa hoạt chất chưa có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; thuốc chứa hoạt chất đã có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng nhưng mang tên thương phẩm khác; thuốc có tên thương phẩm trong danh mục được phép sử dụng nhưng bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng sử dụng, cách sử dụng, dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất hoặc hỗn hợp với nhau thành thuốc mới; thuốc thành phẩm có độ độc cấp tính nhóm I hoặc thuốc thành phẩm có độ độc cấp tính nhóm II nhưng có hoạt chất thuộc nhóm độc I, theo quy định tại mục 1, mục 7, Phụ lục 4 của Thông tư này chuyên dùng trong khử trùng kho tàng, bến bãi; thuốc bảo quản lâm sản; thuốc trừ mối hại các công trình xây dựng, đê điều; thuốc trừ chuột.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định sau của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, số 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/7/2007, số 91/2008/QĐ-BNN ngày 9/9/2008, số 50/2003/QĐ-BNN ngày 25/3/2003 và số 79/2003/QĐ-BNN ngày 8/8/2003.
 

 

BỘ TÀI CHÍNH


Sửa đổi Quy chế quản lý giao dịch chứng khoán (SMS: 95/2010/TT-BTC) - Ngày 30/6/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, chứng khoán được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện: là chứng khoán của công ty đại chúng theo qui định tại Điều 25 Luật Chứng khoán không niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán; là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (bỏ điều kiện “được một thành viên cam kết hỗ trợ. Thông tư cũng sửa lại Điều 14 về phương thức giao dịch như sau: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch thông qua hệ thống đăng ký giao dịch theo 2 phương thức là phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam quy định cụ thể về nội dung phương thức giao dịch và cách thức sửa lỗi giao dịch theo hình thức khớp lệnh liên tục sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu (SMS: 94/2010/TT-BTC) - Tại Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010, Bộ Tài chính đã cho phép thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thực xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Đối tượng được tạm hoàn thuế giá trị gia tăng quy định tại Thông tư này là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ một số trường hợp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Số thuế giá trị gia tăng được tạm hoàn đối với hàng hóa thực xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn của hàng hóa xuất khẩu theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu thanh toán theo phương thức chậm trả hoặc từng kỳ, được ghi rõ trong hợp đồng xuất khẩu trong thời gian chưa đến hạn thanh toán, chưa có chứng từ qua ngân hàng, hoặc phía nước ngoài đã có thanh toán hoặc tạm ứng trước thì người nộp thuế được hoàn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Trường hợp người nộp thuế đã thực xuất khẩu hàng hóa, đã được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu một phần giá trị hàng hóa thực xuất khẩu, nếu người nộp thuế có hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu thì được giải quyết hoàn thuế đầu vào như sau: phần giá trị hàng hóa đã có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hoàn toàn bộ; phần giá trị hàng hóa còn lại chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng xuất khẩu thì được tạm hoàn 90%, đến hạn thanh toán người nộp thuế xuất trình đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được hoàn tiếp 10% số thuế chưa được hoàn. Hồ sơ đề nghị tạm hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (90%) đảm bảo tính đầy đủ, đúng thủ tục, hợp pháp thì thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế tối đa không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
 

 

BỘ XÂY DỰNG

 
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong nước (SMS: 02/CT-BXD) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 28/6/2010 về thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ. Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Bộ tập trung kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, chủ động về nguồn cung cấp nguyên, nhiên vật liệu để ổn định sản xuất, tiết kiệm và giảm tối đa chi phí ở tất cả các khâu để giảm giá thành, hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá đầu vào. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng cần nâng cao chất lượng, tập trung sản xuất các loại xi măng mác cao, giảm dần tỷ trọng xi măng PCB30. các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát, ceramic, granit, cotto cần chú trọng đầu tư chiều sâu về công nghệ, đầu tư cho công tác thiết kế mẫu mã sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ trang trí mới để tạo ra các sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng sức cạnh tranh; có kế hoạch đào tạo cán bộ, thuê thêm chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản lý vận hành và thiết kế mẫu mã sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước và xuất khẩu sang nước khác đối với các sản phẩm sứ vệ sinh và kính xây dựng. Các doanh nghiệp cần tăng cường công tác tiếp thị, thông tin thị trường, quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp cả ở thị trường trong nước và trên thế giới; tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các đơn vị sản xuất với các hộ tiêu thụ lớn; mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh để bảo đảm lợi nhuận và thị phần.