Số 26.2004 (179) ngày 09/07/2004

 CHÍNH PHỦ


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
(SMS: 200086 - Không gửi qua fax)
  - Theo Nghị định số 141/2004/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 01/7/2004, hành vi vi phạm của thí sinh trong quá trình dự tuyển vào các trường, lớp năng khiếu nghiệp vụ thể dục, thể thao có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng...
Mức phạt cao nhất theo quy định của Nghị định này là 50.000.000 đồng đối với các hành vi hành vi móc ngoặc trong thi đấu, biểu diễn; vi phạm các quy định về sử dụng tên gọi, biểu tượng của câu lạc bộ, môn phái, bài tập...
Cá nhân, tổ chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ sử dụng và điều kiện khác trong thi đấu - biểu diễn theo quy định có thể bị xử phạt từ 1.000.000 - 10.000.000 đồng...
Hành vi vi phạm của trọng tài thể thao trong khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt từ 200.000 - 50.000.000 đồng...
Hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trong thi đấu - biểu diễn thể dục, thể thao như: đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn của khán giả, làm ảnh hưởng đến thi đấu - biểu diễn của vận động viên, che khuất bảng hướng dẫn, quốc kỳ... có thể bị phạt từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về Luật Biên giới quốc gia
(SMS: 200085 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2004/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia, gồm 4 chương, 35 điều, quy định chi tiết về biên giới quốc gia trên đất liền, biên giới quốc gia trên biển, lãnh hải, khu vực biên giới cũng như việc xây dựng công trình biên giới, cắm mốc và giữ gìn, bảo vệ mốc quốc giới...
Nghị định còn quy định rõ về việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...
Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về cửa khẩu và hoạt động tại cửa khẩu, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu; chế độ chính sách và nguồn tài chính bảo đảm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; đồng thời quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ đội Biên phòng, ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia và trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam trong việc bảo vệ biên giới quốc gia...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
(SMS: 200084)
- Ngày 7/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2004/TT-BTC, quy định  chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo Thông tư này, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự khác có diện tích từ 40m2 trở lên: 400.000 đồng/1 giấy phép/1bảng, biển, panô; diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 300.000 đồng; diện tích từ  20m2 đến dưới 30m2: 200.000 đồng...

Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác: 50.000 đồng/1 cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 1.000.000 đồng/1 giấy phép)...


Miễn thuế thu nhập
(SMS: 200079)
- Theo Công văn số 7333/TC/TCT ra ngày 02/7/2004, về thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đối với dự án ODA, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: Các nhà thầu  nước ngoài tham gia thực hiện dự án viện trợ không hòan lại được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ  cho dự án viện trợ không hoàn lại trên cơ sở hợp đồng ký với chủ dự án...
Các cá nhân người nước ngoài được miễn thuế TNCN đối với  thu nhập do làm việc cho nhà thầu  nước ngoài tham gia thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại...


Hướng dẫn về kiểm toán độc lập
(SMS: 200083 - Không gửi qua fax)
- Ngày 29/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo Thông tư này, hàng năm, kiểm toán viên phải thực hiện đăng ký hành nghề kiểm toán với doanh nghiệp kiểm toán.
Trường hợp kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp kiểm toán chuyển sang đăng ký hành nghề ở doanh nghiệp kiểm toán khác thì phải có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp kiểm toán trước...
Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán có kiểm toán viên hành nghề chuyển đi, bỏ nghề hoặc bị truất quyền hành nghề thì doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính kèm theo danh sách kiểm toán viên hành nghề giảm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kiểm toán viên hành nghề chuyển đi, bỏ nghề hoặc bị truất quyền hành nghề...
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải thường xuyên đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề làm trọn thời gian cho doanh nghiệp. Trường hợp sau 6 tháng liên tục doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán...


Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
(SMS: 200082 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 63/2004/TT-BTC ban hành ngày 28/6/2004, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP như sau: trong phạm vi tổng mức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được duyệt, Quỹ hỗ trợ phát triển chủ động bố trí và điều chỉnh kế hoạch cho từng dự án thuộc các ngành, lĩnh vực, địa bàn để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các đối tượng được hỗ trợ...
Đối tượng cho vay đầu tư là các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc danh mục các dự án, chương trình do Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Mức vốn cho vay đối với từng dự án do Quỹ hỗ trợ phát triển quyết định, tối đa bằng 70% tổng số vốn đầu tư tài sản cố định được duyệt của dự án...
Thời hạn cho vay các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh đoanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá 12 năm. Một số dự án đặc thù có thời gian thu hồi vốn dài, mức vốn đầu tư lớn được xem xét cho vay với thời hạn tối đa là 15 năm...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thuế GTGT hàng nhập khẩu
(SMS: 200081 - Không gửi qua fax)
- Theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ban hành ngày 24/6/2004, về thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: các mặt hàng thông thường tại Danh mục thuế GTGT ghi mức thuế suất chung là 5%...
Mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn chi tiết ở Danh mục thuế GTGT được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thống nhất từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003
(SMS: 200080)
- Theo Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ra ngày 02/7/2004, về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn: Tiếp tục sử dụng mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành cho đến hết ngày 30/9/2004. Từ ngày 1/10/2004 sẽ sử dụng thống nhất theo mẫu mới của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003...
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính toán số lượng giấy chứng nhận cần thiết để cấp theo nhu cầu của địa phương cho đến hết ngày 30/9/2004. Trường hợp còn thừa hoặc thiếu giấy chứng nhận so với nhu cầu thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để có kế hoạch điều chuyển giữa các địa phương, tránh lãng phí về giấy chứng nhận đã phát hành...

Từ ngày 1/7/2004, không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau: giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Điều chỉnh tỷ lệ dự trữ
(SMS: 200087)
- Ngày 25/6/2004, Thống đốc Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 796/2004/QĐ-NHNN, về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.
Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc; đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc
tháng 7/2004.