Số 23.2010 (481) ngày 15/06/2010

CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư (SMS: 819/QD-TTg) - Ngày 12/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau ký ngày 08/3/2009 tại Đô-ha, thủ đô của Nhà nước Ca-ta. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo bằng văn bản cho Chính phủ Nhà nước Ca-ta để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quản lý cây xanh đô thị (SMS: 64/2010/ND-CP) - Được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ. Nghị định này quy định về quản lý cây xanh tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc. Theo Nghị định này, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ cây xanh đô thị. Khi triển khai xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ đất cây xanh; cây xanh được trồng phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được phê duyệt, đồng thời phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý theo quy định của UBND cấp tỉnh. Đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh phải có đủ năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cây xanh đô thị, có trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND theo phân cấp quản lý. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng thông qua hợp đồng.
Cây xanh đô thị được chặt hạ trong các trường hợp: cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải có trách nhiệm đền bù giá trị cây, chịu mọi chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2010.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (SMS: 854/CT-TTg) - Chỉ thị số 854/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 11/6/2010. Chỉ thị này nêu rõ, năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Mục tiêu chủ yếu của năm 2011 là phải nỗ lực phấn đấu thúc đẩy sản xuất phát triển, lấy lại đà tăng trưởng của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu nêu trên cần phải tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả trong điều kiện hội nhập; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ cho đầu tư phát triển thông qua việc đổi mới và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư công trình kết cấu hạ tầng theo các phương thức BOT, BT, PPP và đầu tư tư nhân sở hữu kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.
Chỉ thị cũng đề cập đến một số giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, tài nguyên, môi trường và một số lĩnh vực an sinh xã hội khác; trong đó có việc hoàn thiện, bổ sung thể chế chính sách bảo đảm giải quyết ngày càng nhiều việc làm, trong đó đặc biệt chú trọng các chính sách nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.
Miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc (SMS: 44/2010/QD-TTg) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. Công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia theo Quyết định này bao gồm: diện tích đất xây dựng chỗ dừng xe, bãi đậu xe, trạm điện thoại dự phòng, nhà cung đường, trạm soát vé, nhà điều hành quản lý, trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe, nhà vệ sinh. Đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê không sử dụng vào mục đích nêu trên thì phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất không được phép chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia thì bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2010.
Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (SMS: 63/2010/ND-CP) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Nguyên tắc của việc kiểm soát thủ tục hành chính là phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước theo quy định tại Nghị định này. Thủ trưởng Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là các thủ tục hành chính được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2010. Bãi bỏ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính kể từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về tổ chức đấu thầu (SMS: 62/2010/ND-CP) - Ngày 04/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, bổ sung hành vi “không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế nhà thầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu” và hành vi “không phát hành hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế việc phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng” vào các hành vi vi phạm các quy định về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu. Các hành vi này bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 18 triệu đồng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2010.

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng kinh phí nhà nước (SMS: 13/2010/TT-BGTVT) - Ngày 07/6/2010, Bộ Giao thông vận tải có Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Theo Thông tư này, nhiệm vụ môi trường là những vấn đề môi trường cần được giải quyết, được tổ chức thực hiện dưới các hình thức sau: các nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; các đề án, dự án sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch về: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các nhiệm vụ môi trường phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, công khai và được quản lý thông qua hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thực hiện. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào các chương trình, kế hoạch và yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn để các tổ chức tiến hành đăng ký nhiệm vụ môi trường; hồ sơ đăng ký nhiệm vụ môi trường phải được gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 5 của năm trước kế hoạch.
Nhiệm vụ môi trường khi hoàn thành phải được nghiệm thu, đánh giá kết quả tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Hội đồng nghiệm thu cấp bộ hoặc cấp nhà nước theo quy định của pháp luật. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định thành lập gồm tối thiểu 07 thành viên là đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì và các chuyên gia thuộc lĩnh vực có liên quan. Hội đồng nghiệm thu cấp bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập gồm tối thiểu 07 thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của nhiệm vụ môi trường.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước (SMS: 18/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/6/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước được quy định như sau: không quá 25 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 15 năm; không quá 20 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 10 năm đến 15 năm; không quá 10 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 5 năm đến 10 năm; không quá 05 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn từ 3 năm đến 5 năm.
Trường hợp đặc biệt, dự án cần chuyên gia tư vấn trong nước có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi, hẻo lánh thì chủ đầu tư trình cơ quan chủ quản xem xét trước khi quyết định mức lương cao hơn mức quy định nêu trên. Mức tiền lương này là mức chi trọn gói, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại thuế theo quy định hiện hành.
Đối với hợp đồng tư vấn đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng khối lượng công việc đang thực hiện, chưa thực hiện hoặc chưa được thanh toán thì chủ đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất, khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn còn lại hoặc chưa thanh toán và quy định tại Thông tư này để điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn. Nếu mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn thấp hơn quy định tại Thông tư này thì chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này. Nếu mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn cao hơn mức tiền lương quy định tại Thông tư này thì chủ đầu tư báo cáo cơ quan chủ quản xem xét quyết định việc điều chỉnh cho phù hợp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 
 

BỘ TÀI CHÍNH

Hỗ trợ lãi suất tiền vay mua cà phê tạm trữ(SMS: 83/2010/TT-BTC) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2010/TT-BTC ngày 08/6/2010 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009- 2010. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê được giao nhiệm vụ tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 theo Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ-BNN-CB ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng gồm có: công văn đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng của doanh nghiệp thu mua tạm trữ cà phê; hợp đồng vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 quy định tại Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; bảng kê nhập, xuất, tồn kho cà phê mua tạm trữ có xác nhận của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi doanh nghiệp có kho tạm trữ cà phê; bảng kê dư nợ vay ngân hàng để mua cà phê tạm trữ và trả lãi vay ngân hàng phát sinh từ thời điểm mua đến thời điểm bán nhưng không quá thời hạn ngày 15/10/2010 và có xác nhận của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi doanh nghiệp vay vốn; bảng tính toán lãi suất vay vốn ngân hàng mua cà phê tạm trữ đề nghị được hỗ trợ. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Mức lãi suất hỗ trợ là 6%/năm.
Khoản hỗ trợ lãi vay ngân hàng từ ngân sách nhà nước đối với số cà phê thu mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được hạch toán vào khoản thu nhập khác và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
 

LIÊN BỘ

Tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho người làm công tác cơ yếu(SMS: 04/2010/TTLT-BNV-BTC) - Ngày 07/6/2010, liên bộ Nội vụ - Tài chính ký Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu. Theo Thông tư này, tiêu chuẩn ăn của người đang làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính theo 3 mức: mức tiền ăn bằng 1,6 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với người đang làm công việc nấu lô, nấu sơn tổng hợp, keo quét, gắn phủ các loại tài liệu mật mã; mức tiền ăn bằng 1,5 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với người đang làm công việc dịch mật mã, nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm máy mật mã và sản xuất khóa mật mã, sản xuất mạch in của máy mật mã, nấu đúc, tẩy rửa chữ chì, chữ nhựa, vận hành máy in typo, ốp-sét in các loại tài liệu mật mã, đóng xén thủ công các tài liệu mật mã; mức tiền ăn bằng 1,3 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với giáo viên giảng dạy nghiệp vụ kỹ thuật mật mã.
Người đang làm công tác cơ yếu trong thời gian tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, tai nạn, thương tích và tìm kiếm cứu nạn được ăn bồi dưỡng thêm bằng 0,8 lần so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân; trong thời gian tham gia huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật mật mã, ứng trực chiến đấu được ăn bồi dưỡng thêm bằng 0,5 lần so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và các chế độ về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu được thực hiện từ ngày Nghị định số 01/2009/NĐ-CP có hiệu lực.