Số 21.2004 (174) ngày 04/06/2004

 CHÍNH PHỦ


Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, xây dựng nhà
(SMS: 17023 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ban hành ngày 26/5/2004 của Chính phủ (gồm 6 chương, 58 điều), về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà: tổ chức, cá nhân mua nhà ở nhưng không làm thủ tục đăng ký trước bạ, sang tên sau 6 tháng, kể từ thời điểm hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết, bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng...
Chính phủ cũng quy định mức phạt tối đa lên đến 70 triệu đồng đối với chủ đầu tư tổ chức xây dựng bộ phận công trình, công trình có một trong các hành vi: sử dụng sai quy chuẩn xây dựng; sai tiêu chuẩn xây dựng hoặc không thực hiện giám sát thi công xây dựng theo quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình hoặc gây sự cố công trình...
Nhà thầu xây dựng thực hiện không đúng quy trình, quy phạm xây dựng gây lún, rạn nứt các công trình lân cận; không có: biển báo công trường, biển báo an toàn, hàng rào bảo vệ, trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động... có thể bị phạt từ 1 - 8 triệu đồng...
Hành vi
kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình, nghiệm thu khống, sai khối lượng... của nhà thầu xây dựng có thể bị phạt từ 10 - 25 triệu đồng...
Đối với hành vi hoạt động tư vấn xây dựng sai chứng chỉ hành nghề, tư vấn xây dựng nhận thầu tư vấn xây dựng vượt quá năng lực... của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng có thể bị phạt từ 3 - 15 triệu đồng...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Đẩy mạnh giải ngân
(SMS: 17024)
- Theo Chỉ thị số 17/2004/CT-TTg ra ngày 24/5/2004, về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tích cực giải quyết vấn đề cấp đất và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn; có kế hoạch xây dựng các khu tái định cư độc lập để chủ động trong việc giải phóng mặt bằng, bảo đảm khởi công và hoàn thành chương trình, dự án theo đúng tiến độ đã được thoả thuận giữa ta và nhà tài trợ...
Bên cạnh đó cần tích cực giải quyết vấn đề cấp đất và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn; có kế hoạch xây dựng các khu tái định cư độc lập để chủ động trong việc giải phóng mặt bằng, bảo đảm khởi công và hoàn thành chương trình, dự án theo đúng tiến độ đã được thoả thuận giữa ta và nhà tài trợ...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Bàn giao và xử lý vốn vay
(SMS: 200031 - Không gửi qua fax) - Ngày 01/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2004/TT-BTC, hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý.
Theo Thông tư này, việc bàn giao được thực hiện trên nguyên tắc: bàn giao nguyên trạng về tài sản và vốn theo số liệu ghi trên sổ sách kế toán của Bên giao tại thời điểm bàn giao và Bên giao thực hiện ghi giảm nguyên giá, giảm khấu hao, giảm vốn đối với tài sản bàn giao...
Mức hỗ trợ kinh phí để thanh toán nợ đầu tư tài sản bàn giao không vượt quá giá trị còn lại của tài sản theo sổ sách kế toán tại thời điểm bàn giao sau khi đã sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định, nguồn Quỹ đầu tư phát triển để trả nợ. Mức hỗ trợ không vượt quá số dư nợ vay đầu tư tại thời điểm bàn giao. Việc hỗ trợ vốn vay đầu tư  còn nợ chỉ thực hiện cho Bên giao...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Miễn thuế nhập khẩu vàng
(SMS: 200032) - Theo Quyết định số 49/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 31/5/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế do Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu bổ sung cho Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới
(SMS: 200030 - Không gửi qua fax) - Ngày 31/5/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2004/TT-BTC, hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg.
Theo Thông tư này, hàng hoá do cư dân nước có chung biên giới sản xuất được miễn thuế nhập khẩu, định mức miễn thuế nhập khẩu: không quá 500.000đồng/1người/1ngày...
Riêng hộ kinh doanh thuộc các tỉnh tiếp giáp biên giới và của nước có chung biên giới kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu chỉ phải xuất trình 02 loại chứng từ sau: giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng hàng hoá do cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng cấp (đối với hàng hoá phải kiểm tra chất lượng) và giấy đăng ký kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cấp (đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch)...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính (SMS: 200033 - Không gửi qua fax) - Ngày 27/5/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2004/TT-BTC, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ Tài chính hướng dẫn: kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang cần mở một tài khoản nguồn vốn cấp 1 bằng Đồng Việt Nam cho dự án, chi tiết đến các tiểu khoản để tiếp nhận vốn IFAD do Bộ Tài chính chuyển về và vốn đối ứng Ngân sách tỉnh cấp cho Dự án...
Các Ban Phát triển xã mở tài khoản nguồn vốn cấp 2 tại Kho bạc nhà nước huyện để tiếp nhận vốn IFAD do Ban Phối hợp thực thi dự án tỉnh chuyển về. Tài khoản của Ban Phát triển xã tại Kho bạc nhà nước huyện gồm 2 tiểu khoản: một tiểu khoản cho các hoạt động thuộc Quỹ cải thiện đời sống phụ nữ, và một tiểu khoản cho các hoạt động khác...


Thủ tục xử lý hàng nhập khẩu
(SMS: 17022) - Ngày 24/5/2004, Bộ Tài chính đã ra Công văn số 5524/TC-TCHQ, về việc thủ tục, hồ sơ xử lý hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính hướng dẫn: quà tặng, quà biếu cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất gia công xuất khẩu... thì thủ tục, hồ sơ để không thu thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC...
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế
(SMS: 200029 - Không gửi qua fax) - Theo Công văn số 1568/TCT/HTQT ra ngày 25/5/2004, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: để việc thực hiện thí điểm cơ chế này diễn ra thuận lợi, chính sách thuế phải rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện như: thuế GTGT chỉ có 1 mức thuế suất, ít miễn giảm trong thuế TNDN..., các qui định về kê khai, nộp thuế thuận lợi, phù hợp với điều kiện kinh doanh của đối tượng nộp thuế...
Bên cạnh đó, cơ quan thuế có đủ thẩm quyền về điều tra, khởi tố, cưỡng chế thuế để xử phạt nghiêm, kịp thời những trường hợp gian lận, trốn thuế, chây ỳ, nợ thuế, thu hồi đủ tiền thuế cho NSNN và đảm bảo sự công bằng trong quản lý thuế...
Tuy nhiên, chưa thể triển khai thực hiện ngay được cơ chế này trên toàn quốc, mà phải thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị dần, đủ các điều kiện để từng bước mở rộng và tiến đến triển khai trong toàn quốc...

Lộ trình thực hiện như sau: từ ngày 1/1/2004, thí điểm áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai, nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh; từ năm 2005: tiến hành sơ kết tình hình thực hiện thí điểm và mở rộng thí điểm áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thuộc một số Cục thuế khác; năm 2007: tổ chức, tổng kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị áp dụng trên phạm vi toàn quốc...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Ký quỹ ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu lao động
(SMS: 17011) - Ngày 19/5/2004, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2004/TT-NHNN, hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động, có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2004.
Theo Thông tư này, số tiền ký quỹ phải duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ để sử dụng vào mục đích đưa người lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày, kể từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định...