Số 20.2012 (581) ngày 29/05/2012

 

SỐ 20 (581) - THÁNG 05/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

 

* Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt việc thi hành án hành chính

Trang 2

2

604/QĐ-TTg

Quyết định 604/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp"...

 

* Xây dựng 1000 tiêu chuẩn quốc gia về hàng công nghiệp chủ lực

Trang 2

3

601/QĐ-TTg

Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia"

 

* Đến năm 2014, hoàn thiện hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia

Trang 2

4

46/2012/NĐ-CP

Nghị định 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003...

 

* Phải bổ sung phương án chữa cháy khi điều kiện cháy, nổ thay đổi

Trang 3

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

5

17/2012/TT-NHNN

Thông tư 17/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011...

 

* Hạ trần lãi suất huy động xuống 11% từ 28/05/2012

Trang 3

6

16/2012/TT-NHNN

Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012...

 

* Được mua bán vàng miếng tự do thêm 6 tháng

Trang 3

7

1081/QĐ-NHNN

Quyết định 1081/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng...

 

* Đồng loạt hạ các lãi suất cơ bản 1%

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

8

84/2012/TT-BTC

Thông tư 84/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

* Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng lên 4%

Trang 4

9

83/2012/TT-BTC

Thông tư 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước...

 

* Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 9 tháng

Trang 4

10

80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

 

* Cấp Thẻ mã số thuế cá nhân từ 01/07/2012

Trang 4

BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

11

05/2012/TT-BTP

Thông tư 05/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp...

 

* Bổ sung 15 biểu mẫu tờ khai hộ tịch

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT
VIỆC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Để triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội, ngày 25/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 17/CT-TTg.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; hạn chế tối đa các vụ việc có thể bị khởi kiện ra Tòa án.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước phải chủ động

 

thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật. Định kỳ 06 tháng một lần, các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trong công tác thi hành án hành chính, vai trò của Bộ Tư pháp được đặc biệt coi trọng; cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công chức, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và đôn đốc thi hành án hành chính...
 

XÂY DỰNG 1000 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
VỀ HÀNG CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC

Ngày 25/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Mục tiêu chính của Dự án nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực trên cơ sở áp dụng các giải pháp quản lý, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, đầu tư; tăng giá trị nội địa hóa góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng GDP; một số sản phẩm, hàng hóa công nghiệp có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Quyết định cũng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể mà ngành công nghiệp phải đạt được đến năm 2020, trong đó, phải biên soạn 1000 tiêu chuẩn quốc gia phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực; 4.000 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.

Dự kiến, tỷ trọng đóng góp của TFP vào GDP sẽ được nâng lên ít nhất 35% (năm 2015) và 40% (năm 2020)...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2012.

ĐẾN NĂM 2014, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỰ
BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUỐC GIA

Ngày 24/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 601/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia”.

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2013 - 2014, vận hành ổn định vào năm 2015, phục vụ cho giai đoạn 2015 - 2020 và được duy trì, cập nhật cho các giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số giải pháp thực hiện Đề án như xây dựng mạng lưới các đơn vị đầu mối và hạt nhân của hệ thống; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, về cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị trong hệ thống; đào tạo cán
 

 

bộ làm công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực…

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án khoảng 309 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước và từ các nguồn tài trợ, viện trợ khác. Các đơn vị đầu mối tại các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí cho các dự án cụ thể đầu tư xây dựng các đơn vị đầu mối, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng; vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau để xây dựng và triển khai các dự án thành phần nhằm phát triển hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực do mình phụ trách.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PHẢI BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
KHI ĐIỀU KIỆN CHÁY NỔ THAY ĐỔI

Ngày 22/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Theo đó, Nghị định quy định phương án chữa cháy phải được bổ sung, chỉnh lý kịp thời khi có những thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và khu vực dân cư cần huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và của nhiều cơ quan, tổ chức hoặc nhiều địa phương.

 

Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu cơ sở, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục do Bộ Công an quy định có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng phương án chữa cháy cho khu dân cư, cơ sở do mình quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2012.
 

HẠ TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG XUỐNG 11% TỪ 28/05/2012

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 quy định hạ trần lãi suất huy động 1% kể từ ngày 28/05/2012.

Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là 3%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 01 tháng trở lên là 11,5%. Các mức lãi suất này đều giảm 1% so với quy định do NHNN ban hành chỉ cách đây hơn 01 tháng. 

Lý giải nguyên nhân của quyết định hạ lãi suất huy động nêu trên, NHNN cho biết, trong 05 tháng đầu năm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo và

 

dư thừa, thị trường tiền tệ ổn định tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, do sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho cao, khả năng hấp thụ vốn tín dụng của ngân hàng để tái tạo và mở rộng sản xuất - kinh doanh hạn chế.

Mặt khác, việc hạ lãi suất huy động sẽ làm cho trần lãi suất cho vay cũng đồng thời giảm xuống (trong biên độ +3%/năm so với lãi suất huy động) nhằm thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2012 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012 của NHNN.

ĐƯỢC MUA BÁN VÀNG MIẾNG TỰ DO THÊM 6 THÁNG

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 quy định, thời hạn chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là 06 tháng, kể từ ngày 10/07/2012.

Trong thời hạn chuyển tiếp này, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục thực hiện bình thường như thời gian vừa qua, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với NHNN theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và Thông tư này.

Sau thời hạn chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được NHNN cấp giấy phép kinh

 

doanh mua, bán vàng miếng.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, thời hạn chuyển tiếp đến ngày 25/05/2013. Trong thời hạn trên, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại NHNN...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2012; bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/09/2003 và Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN ngày 28/12/2004 của NHNN.
 

ĐỒNG LOẠT HẠ CÁC LÃI SUẤT CƠ BẢN 1%

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1081/QĐ-NHNN ngày 25/05/2012 đồng ý hạ các mức lãi suất cơ bản xuống 1% nữa, kể từ ngày 28/05/2012.

Theo Quyết định này, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 12%/năm (thay cho mức 13% như quy định trước đây); lãi suất tái chiết khấu giảm từ 11% xuống mức

 

10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng cũng giảm từ 14% xuống chỉ còn 13%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/05/2012 và thay thế Quyết định số 693/QĐ-NHNN ngày 10/04/2012 của Thống đốc NHNN.

THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TĂNG LÊN 4%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC quy định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên mức 4%, kể từ 24/05/2012.

Cụ thể, mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng động cơ các loại tăng từ 2% lên 4% như: RON 97 và cao hơn, có pha chì; RON 97 và cao hơn, không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì; xăng máy bay, naphtha, reformate và

 

các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ.

Tăng thuế suất thuế nhập khẩu nhiên liệu diezel cho ôtô, nhiên liệu diezel khác thêm 1% (từ 2% lên 3%); dầu nhiên liệu khác tăng lên 5%...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/05/2012 và thay thế Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10/05/2012 của Bộ Tài chính.

GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THÊM 9 THÁNG

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Trong đó, gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/05/2012 doanh nghiệp chưa nộp ngân sách Nhà nước cho các đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy, sản xuất thép, xi măng.

Không tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/09/2012 đối với số thuế TNDN chưa nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp nêu trên. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thực hiện thông báo lại số tiền phạt chậm nộp.

Thông tư tiếp tục nhấn mạnh việc gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 04, 05 và 06/2012 nhưng không bao gồm thuế GTGT ở

 

khâu nhập khẩu đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến.

Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Doanh nghiệp được gia hạn có trách nhiệm lập danh sách chi nhánh, đơn vị trực thuộc (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, số lao động và lĩnh vực hoạt động của từng chi nhánh) và thông báo danh sách cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2012; các nội dung hướng dẫn tại các văn bản trước đây không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

CẤP THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN TỪ 01/07/2012

Theo Thông tư 80/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh; cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN; tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập; ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân được hoàn thuế hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài được cấp một mã số thuế (MST) duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động (trừ MST nhà thầu).

Người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” hoặc “Thẻ MST cá nhân” không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ đăng ký thuế. Quá thời hạn mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo MST, người nộp thuế có quyền khiếu nại đến cơ quan thuế.

 

Cá nhân cùng lúc nộp thuế TNCN qua nhiều tổ chức chi trả, chỉ đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp MST; cá nhân chỉ cần thông báo MST của mình với các tổ chức chi trả khác để sử dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. 

Cũng theo Thông tư này, trường hợp cá nhân vừa nộp thuế TNCN, vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng MST cá nhân để khai thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh khác; cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp MST thì sử dụng MST này để khai thuế, nộp thuế TNCN...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012 và thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính; bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính.
 

BỔ SUNG 15 BIỂU MẪU TỜ KHAI HỘ TỊCH

Ngày 23/05/2012, Bộ Tư pháp đã ra Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.

15 biểu mẫu tờ khai sử sử dụng tại UBND cấp xã, huyện, Sở Tư pháp và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ sung bao gồm: Tờ khai đăng ký khai sinh; tờ khai đăng ký việc giám hộ; tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ; tờ khai đăng ký nhận con, cha, mẹ; tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh; tờ
 

 

khai đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn…

15 biểu mẫu mới này và 61 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng miễn phí các biểu mẫu hướng dẫn này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.