Số 20.2007 (325) ngày 25/05/2007

 CHÍNH PHỦ


Doanh nghiệp khoa học công nghệ
(SMS: 21119)
- Theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/5/2007, Chính phủ quy định: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao kể từ khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong năm thứ nhất đạt ít nhất là 30% tổng doanh thu, năm thứ hai: 50% và từ năm thứ ba trở đi: 70%; Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; Được Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất, kinh tế, công nghệ cao và UBND các địa phương ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức giá thấp nhất theo quy định...
Cán bộ, viên chức thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động tương đương khi làm việc tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ và được chuyển xếp lương theo thang, bảng lương với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ số lương được hưởng trước khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp...
Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp không phải nộp lệ phí khi đăng ký và Giấy chứng nhận đồng thời là Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ). Trường hợp không cấp, trong thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về cấp bản sao và chứng thực
(SMS: 202812)
- Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
Theo đó, bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản...
Thời hạn cấp bản sao được thực hiện ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu...
Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực. Khi chứng thực bản sao từ bản chính người thực hiện chứng thực phải ghi rõ "chứng thực bản sao đúng với bản chính", ngày, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực...
Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng
(SMS: 202807)
- Ngày 11/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).
Chính phủ cho phép các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh xây dựng và phê duyệt Danh mục Dự án gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BOT, BTO và BT của ngành và địa phương mình thay vì quy định trước đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
Tỷ lệ tối thiểu về vốn thực hiện dự án đối với các nhà đầu tư để thực hiện dự án được huy động theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng dự án và phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng vốn đầu tư của dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng. Tỷ lệ này không được thấp hơn 20% đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và không được thấp hơn 10% đối với Dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên...
Nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo hợp đồng dự án. Số tiền bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dự án phải đạt tỷ lệ tối thiểu sau: 1% tổng vốn đầu tư của dự án đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên; 2% đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và 3% đối với dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng. Bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dự án có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng dự án được ký chính thức đến ngày công trình xây dựng được hoàn thành...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Hướng dẫn giải quyết về chính sách nhà đất
(SMS: 202813)
- Ngày 22/5/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-BXD hư­­ớng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 và 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.
Theo đó, việc xác định giá nhà làm cơ sở để thanh toán tiền trưng mua đối với trường hợp khi Nhà nước thực hiện trưng mua nhà ở hoặc các loại nhà khác thì việc xác định số tiền để thanh toán được thực hiện trên cơ sở diện tích nhà lúc trưng mua và giá xây dựng mới của nhà ở cấp 2 do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành tại thời điểm thanh toán; Trường hợp là nhà biệt thự thì áp dụng lúc trưng mua và giá xây dựng mới của biệt thự hạng 2...
Trường hợp đã có quyết định trưng mua và Nhà nước đã thanh toán tiền (bao gồm cả trường hợp chủ sở hữu đã nhận tiền hoặc trường hợp chủ sở hữu không nhận tiền và số tiền đó đã được gửi vào Ngân hàng) nhưng đến ngày Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 có hiệu lực thi hành, chủ sở hữu vẫn đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó thì UBND cấp tỉnh hoàn tất thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân. Người đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó được ký hợp đồng thuê nhà với Nhà nước; nếu nhà ở đó thuộc diện được bán thì giải quyết cho họ được mua theo quy định của Nghị định số 61/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở. Trường hợp đã có quyết định trưng mua nhưng Nhà nước chưa thanh toán tiền, chưa thực hiện việc quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó thì không tiếp tục thực hiện việc trưng mua...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Sửa đổi Quy chế kinh doanh xăng dầu
(SMS: 21123)
- Ngày 22/5/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM.
Theo đó, Tổng đại lý chỉ ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Tại một cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu chỉ được bán xăng, dầu của một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, phải ghi biển hiệu của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đó... (quy định trước đây: Tổng đại lý có thể ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, nhưng phải tổ chức hệ thống đại lý bán lẻ riêng cho từng doanh nghiệp đầu mối)...
Tổ chức nhập khẩu xăng đầu mối phải theo đúng tiến độ về số lượng, cơ cấu chủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao, hoặc theo kế hoạch sản xuất đã đăng ký; bảo đảm chất lượng xăng dầu theo quy định và cung ứng đủ, ổn định cho hệ thống phân phối của mình đáp ứng các nhu cầu xăng dầu trên địa bàn kinh doanh; thường xuyên bảo đảm lượng xăng dầu dự trữ lưu thông bằng 20 ngày (trước đây: 15 ngày)...
Tổng đại lý có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng làm Tổng đại lý bán xăng dầu cho một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Trường hợp, thay đổi chuyển sang làm Tổng đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối khác, phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũ theo quy định trước khi ký hợp đồng làm Tổng đại lý cho doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mới.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá
(SMS: 202832)
- Ngày 21/5/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.
Theo các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thì lộ trình xuất khẩu của mặt hàng lúa gạo được thực hiện thực hiện từ 01/01/2011.
Lộ trình từ 01/01/2009 về nhập khẩu được áp dụng đối với các mặt hàng: Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 3002, 3005 hoặc 3006)  gồm từ hai thành phần trở lên đã pha trộn với nhau...; Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng...; Các loại tem thư, tem thuế, hoặc tem tương tự hiện hành...; Các loại lịch in, lịch bloc; Rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến...
Hàng hoá thực hiện phân phối theo lộ trình từ 01/01/2010 bao gồm: Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 2009; Lốp sử dụng cho xe ôtô con; Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. ; Máy thu ghi hoặc tái tạo  video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video...; Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe từ 01/01/2009...
Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư  trong nước...
Thực hiện quyền phân phối được đầu tư theo hình thức tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư  nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ; kể từ ngày 01/01/2008 không hạn chế tỷ lệ góp vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 LIÊN TỊCH:


Đăng ký thế chấp nhà ở
(SMS: 202824)
- Theo Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ban hành ngày 21/5/2007, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung như sau: việc đăng ký thế chấp nhà ở được thực hiện khi có yêu cầu của một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp nhà ở. Trong trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật về phá sản thì người yêu cầu đăng ký có thể là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản...
Người yêu cầu đăng ký thế chấp nhà ở có thể là người được bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự...
Trong trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở cùng với quyền sử dụng đất ở thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời việc đăng ký thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Trong trường hợp thế chấp nhà ở nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chưa ghi đầy đủ thông tin về đất ở hoặc chưa có thông tin về thửa đất nơi có nhà ở đó trong hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TƯ PHÁP


Đăng ký cung cấp thông tin hợp đồng
(SMS: 202823)
- Ngày 17/5/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.
Theo đó, Hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký có giá trị pháp lý đối với người thứ ba trong thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký. Trong trường hợp tài sản cho thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính đã đăng ký bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ do bên thuê vi phạm pháp luật hoặc bên thuê chuyển giao tài sản cho thuê tài chính cho người thứ ba mà không có sự đồng ý của bên cho thuê thì bản sao đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký hoặc Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng do Trung tâm Đăng ký cấp là căn cứ pháp lý để bên cho thuê tài chính được nhận lại tài sản cho thuê...
Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc, nếu Trung tâm Đăng ký nhận được đơn sau 03 giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký thì thời hạn giải quyết cũng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
(SMS: 202806)
- Ngày 15/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2007/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Theo đó, Hồ sơ chuyển giao được lập theo từng doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giá trị vốn (hoặc giá trị cổ phần) nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; Báo cáo số tiền nhà nước còn phải thu hồi từ doanh nghiệp; Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Danh sách và thông tin về người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh về Tổng công ty.
Hồ sơ chuyển giao được lập thành 04 bộ để gửi các bên có liên quan sau khi ký Biên bản bàn giao.
Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành việc chuyển giao vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hoá và chuyển đổi từ năm 2006 về trước trong quý II năm 2007. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao và đã hoàn thành cổ phần hoá và chuyển đổi từ ngày 01/01/2007 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành công tác chuyển giao trong thời gian 01 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.