Số 19.2006 (273) ngày 19/05/2006

 BỘ TÀI CHÍNH


Thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế
(SMS: 201603)
- Ngày 12/5/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài.
Theo đó, trường hợp đất của cơ sở kinh doanh đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì diện tích tính thuế nhà đất là toàn bộ diện tích đất thuộc diện chịu thuế nhà đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất đó. Nếu đất của cơ sở kinh doanh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất thì kê khai theo diện tích đất thực tế sử dụng...
Thuế nhà đất mỗi năm nộp làm 2 kỳ, mỗi kỳ nộp 50% số thuế phải nộp cả năm. Kỳ đầu nộp chậm nhất là ngày 30/4; kỳ hai nộp chậm nhất là ngày 31/10 trong năm. Nếu đối tượng nộp thuế tự nguyện nộp toàn bộ thuế nhà, đất một lần thì nộp vào kỳ đầu.
Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển địa điểm đến tỉnh, thành phố khác, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước, cơ sở kinh doanh phải thực hiện nộp đầy đủ số thuế nhà đất còn thiếu vào ngân sách nhà nước trước khi tiến hành chuyển đổi. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế nhà đất nộp thừa thì cơ sở kinh doanh sẽ được cơ quan Thuế hoàn trả theo các quy định hiện hành...
Các cơ sở kinh doanh có chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh dịch vụ, ... hạch toán phụ thuộc đóng trên cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thì cơ sở kinh doanh (trụ sở chính) kê khai và nộp thuế môn bài cho trụ sở chính và các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh dịch vụ, ... Các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh dịch vụ,... hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) phải tự kê khai và nộp thuế môn bài tại địa phương nơi cơ sở hạch toán phụ thuộc hoạt động...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử lý mất Tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu
(SMS: 19529)
- Theo Công văn số 5957/BTC-TCT ra ngày 11/5/2006, Bộ Tài chính hướng dẫn: trong thời gian chưa có quy định xử phạt đối với hành vi làm mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu thì không xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp mất tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu ch­ưa có xác nhận của cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế sẽ bán lại tờ khai khi có đủ giấy tờ sau: Giấy giới thiệu của cơ quan và chứng minh th­ư của ngư­ời đ­ược cơ quan  giới thiệu mua tờ khai; Tờ khai hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp cho lô hàng có tờ khai bị mất; Biên bản mất tờ khai có xác nhận của cơ quan Công an; Chứng từ nộp thuế nhập khẩu của xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu có tờ khai bị mất...

Xử lý việc mua bán nợ của doanh nghiệp
(SMS: 201602)
- Ngày 10/5/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2006/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của Công ty mua, bán nợ thực hiện theo giá cả thị trường bằng các hình thức thoả thuận, đầu giá, đấu thầu...
Các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trường hợp giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không đủ để xử lý lỗ luỹ kế và nợ không có khả năng thu hồi hoặc sau khi xử lý giảm giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà giá trị còn lại không còn đủ để đảm bảo mức vốn Nhà nước cần tham gia trong công ty cổ phần theo phương án được duyệt...
Trường hợp khoản nợ bán là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi mà chủ nợ đã xử lý theo qui định của Nhà nước và đang theo dõi tại tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán thì số tiền thu hồi được từ việc bán khoản nợ này được tính vào thu nhập khác của bên bán...
Sau khi thực hiện xong việc thanh toán nợ, trường hợp số tiền thực trả được Công ty mua, bán nợ chấp nhận thấp hơn giá trị khoản nợ hạch toán trên sổ kế toán thì khoản chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác. Trường hợp giá trị thực tế khoản nợ góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh được Công ty mua, bán nợ chấp nhận thấp hơn giá trị khoản nợ theo sổ sách kế toán thì khoản chênh lệch được hạch toán vào thu nhập khác...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
(SMS: 201606)
- Theo Thông tư số 02/2006/TT-BXD ban hành ngày 17/5/2006, Bộ Xây dựng hướng dẫn: chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng theo thời hạn quy định; bảo quản an toàn hồ sơ theo tiêu chuẩn kỹ thuật về lưu trữ...
Chậm nhất 03 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ lưu trữ vào cơ quan lưu trữ nhà nước...
Nhà thầu thiết kế, ngoài trách nhiệm tự lưu trữ phần hồ sơ thiết kế do mình lập, phải nộp hồ sơ thiết kế cho nhà thầu đảm nhận tổng thầu thiết kế để lưu trữ...
Nhà thầu thi công xây dựng, ngoài trách nhiệm tự lưu trữ phần bản vẽ hoàn công do mình lập, phải nộp bản vẽ hoàn công cho nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng để lưu trữ...
Nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng, ngoài việc lưu trữ toàn bộ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng, phải tập hợp bản vẽ hoàn công theo từng lĩnh vực chuyên môn của công trình nộp cho chủ đầu t­ư để chủ đầu tư lưu trữ và nộp cơ quan lưu trữ nhà nước...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
(SMS: 201605)
- Ngày 17/5/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2006/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.
Theo đó, chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của Chương trình 135 giai đoạn II được xác định bằng dự toán xây dựng công trình (trong trường hợp này đồng thời là tổng dự toán hay tổng mức đầu tư) theo thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kĩ thuật được duyệt. Dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng...
Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được lập cho các công trình chính, các công trình phụ trợ, các công trình phục vụ thi công và lán trại tạm. Chi phí xây dựng được xác định bằng dự toán. Dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng...
Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp theo loại công trình. Riêng đối với khối lượng xây dựng do xã tự làm thì chi phí chung được tính bằng 50% của mức chi phí chung...
Chi phí lán trại tạm tại hiện trường được khoán trong dự toán và tính bằng 2% giá trị dự toán chi phí xây dựng công trình sau thuế. Phần khối lượng do dân tự  làm không tính chi phí lán trại tạm tại hiện trường...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


Cước dịch vụ điện thoại di động
(SMS: 201604)
- Ngày 15/5/2006, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước hoà mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp.
Theo đó, mức cước hoà mạng đối với dịch vụ điện thoại di động trả sau tối đa: 181.818 đồng/máy-lần; tối thiểu: 127.272 đồng...

Cước thông tin đối với
dịch vụ điện thoại di động trả sau tối đa: 1.554 đồng/phút; tối thiểu: 1.227 đồng; Dịch vụ điện thoại di động trả trước cước tối đa: 2.727 đồng/phút; tối thiểu: 2.000 đồng...
Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày cước tối đa: 1.909 đồng/phút; tối thiểu: 1.382 đồng...

Phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM được tính theo đơn vị tính cước đầu tiên và các đơn vị tính cước tiếp theo với điều kiện: đơn vị tính cước đầu tiên không thấp hơn Block 6 giây và đơn vị tính cước tiếp theo không thấp hơn Block 1 giây...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ Y TẾ


Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
(SMS: 201600)
- Theo Thông tư số 06/2006/TT-BYT ban hành ngày 16/5/2006, Bộ Y tế hướng dẫn: thương nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm; thương nhân uỷ thác, nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm phải chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc, mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu...
Thuốc thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải có hạn dùng còn lại kể từ ngày đến cảng Việt Nam tối thiểu là 18 tháng. Đối với thuốc có hạn dùng bằng hoặc dưới 24 tháng thì hạn dùng còn lại kể từ ngày đến cảng Việt Nam tối thiểu phải là 12 tháng...
Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc phải còn hạn dùng trên 3 năm kể từ ngày đến cảng Việt Nam, đối với nguyên liệu có hạn dùng 3 năm hoặc dưới 3 năm thì ngày về đến cảng Việt Nam không được quá 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Quy định này không áp dụng đối với dược liệu...
Thương nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm; thương nhân uỷ thác, nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm phải chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ của thuốc, mỹ phẩm do mình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Thanh tra chuyên ngành về an toàn và kiểm soát bức xạ
(SMS: 201601)
- Theo Thông tư số 10/2006/TT-BKHCN ban hành ngày 17/5/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn: hoạt động thanh tra an toàn bức xạ được tiến hành theo các hình thức: Thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất...
Tuỳ theo quy mô của đơn vị và yêu cầu nội dung thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có thể bố trí thành một đoàn hoặc chia nhỏ để triển khai thực hiện nhưng mỗi nhóm cần có từ 2 người trở lên và phải có người của đơn vị đi cùng...
Việc kiểm tra thực tế phải được tiến hành ở các khu vực sử dụng các nguồn bức xạ, tập trung vào khu vực có mức độ nguy hiểm cao, nguy cơ mất an toàn lớn. Kiểm tra thực tế được tiến hành theo danh mục nội dung kiểm tra đã xây dựng trong bước chuẩn bị thanh tra...
Trong quá trình thanh tra có thể thực hiện ghi âm, ghi hình, chụp ảnh dùng làm tư liệu trong hồ sơ thanh tra hoặc ghi chép thêm các thông tin  không có trong danh mục nội dung kiểm tra. Cần bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin đối với các tài liệu do đối tượng thanh tra cung cấp theo quy định của pháp luật...

Thông tư này có hiệu lực sau 15, ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ CÔNG AN


Hướng dẫn về giao thông
(SMS: 201599)
- Ngày 09/5/2006, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường.
Theo đó, các hành vi tuỳ tiện tổ chức thực hiện dẫn đoàn, các hành vi cản trở hoạt động dẫn đoàn hoặc lợi dụng công tác dẫn đoàn để gay phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật...
Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát không được lạm dụng việc sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên (không dùng còi ưu tiên liên tục) gây ồn ào không cần thiết. Khi có tín hiệu ưu tiên thì người điều khiển phương tiện giao thông phải lập tức giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải, người đi bộ không được chạy sang đường, không được đi lại hoặc đứng đưới lòng đường để nhường đường cho xe ưu tiên...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.