Số 18.2012 (579) ngày 15/05/2012

 

SỐ 18 (579) - THÁNG 05/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

42/2012/NĐ-CP

Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

* Hạn chế chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Trang 2

2

21/2012/QĐ-TTg

Quyết định 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

 

* Ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Trang 2

3

13/NQ-CP

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

 

* Chính phủ thông qua gói giải pháp ứng cứu doanh nghiệp

Trang 2

4

542/QĐ-TTg

Quyết định 542/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2012

 

* Tổng biên chế công chức năm 2012 hơn 280.000 người

Trang 3

5

12/NQ-CP

Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2012

 

* Chính phủ đồng ý gói giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trang 3

6

41/2012/NĐ-CP

Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

* 5 căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Trang 3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

7

15/2012/TT-BGTVT

Thông tư 15/2012/TT-BGTVT quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông

 

* Từ 15/07, hành khách qua sông phải mặc áo phao

Trang 4

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

8

72/2012/TT-BTC

Thông tư 72/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

* Tăng 2% thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ

Trang 4

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

9

20/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

 

* Phương pháp nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trang 4

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

10

2313/QĐ-BCT

Quyết định 2313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 

* Bổ sung 6 máy móc, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

HẠN CHẾ CHUYỂN ĐẤT TRỒNG LÚA
SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước là các chính sách vừa được Chính phủ khẳng định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Cũng theo Nghị định này, kể từ ngày 01/07/2012, việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước phải đáp ứng 03 điều kiện: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng; Có phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa, thể hiện trong thuyết minh tổng thể của dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải có phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

 

Khi chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án, thực hiện dự án không đúng tiến độ để đất hoang hóa sẽ bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định về các chính sách hỗ trợ đối với người trồng lúa, hỗ trợ cây giống và hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, hàng năm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.

 

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn Nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Quyết định ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi là Quỹ) để thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ trước đây.

Quỹ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết

 

chính sách đối với lao động dôi dư và các vấn đề tài chính; bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; đầu tư bổ sung để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn góp Nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác; đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng và các khoản chi phí khác.

Thủ tướng cũng giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức giữ Quỹ để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.
 

CHÍNH PHỦ THÔNG QUA GÓI GIẢI PHÁP
ỨNG CỨU DOANH NGHIỆP

Ngày 10/05/2012, Chính phủ đã chính thức thông qua Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đồng ý gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 04, 05 và 06/2012 đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc một trong các điều kiện: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa - dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty) hoặc Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp nêu trên tiếp tục được gia hạn thêm 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2011 trở về trước mà chưa nộp ngân sách. Chính sách này còn được mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy; sản xuất thép, xi măng.

 

Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Chính phủ báo cáo Quốc hội, xem xét các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; sản xuất hàng xuất khẩu và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện ngay các biện pháp để huy động 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

 

TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012 HƠN 280.000 NGƯỜI

Ngày 09/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 542/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2012.

Tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 công chức.

Trong tổng số biên chế trên, thì số công chức biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập là 111.894 biên chế. Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện là 161.723 biên chế và các cơ quan

 

 đại diện của Việt nam ở nước ngoài là 1.075 biên chế.

Thủ tướng cũng đưa 7000 công chức vào biên chế công chức dự phòng, trong đó, khối biên chế dự phòng cấp Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 3.000; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện là 4.000 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng biên chế công chức năm 2012.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

CHÍNH PHỦ ĐỒNG Ý GÓI GIẢI PHÁP THÁO GỠ
KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Chính phủ cơ bản nhất trí với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo đề nghị của các Bộ, cơ quan; đồng thời thống nhất cần khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về tiền tệ, tín dụng, tài chính, thị trường, cải cách thủ tục hành chính... nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm cho người lao động.

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 09/05/2012 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04/2012 diễn tra trong 02 ngày 03 và 05/02/2012.

Tại nghị quyết này, Chính phủ khẳng định cần kiên trì các mục tiêu, nhiệm vụ đã được các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đề ra cho năm 2012; tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

Giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp tục điều hành

 

chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và có hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cần đẩy nhanh việc giảm lãi suất cho vay phù hợp với mức giảm chỉ số giá tiêu dùng; ưu tiên tín dụng đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động; khẩn trương có biện pháp phân loại và cơ cấu lại nợ gắn với việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa một cách hợp lý, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng; có biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách theo kế hoạch, giữ mức bội chi ngân sách không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua...

 

5 CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày 08/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo quy định tại Nghị định này, 05 căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: Chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực; tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin và thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định cũng quy định phương pháp xác định vị trí việc làm được thực hiện theo

 

phương pháp tổng hợp, trên cơ sở kết hợp giữa việc phân tích tổ chức, phân tích công việc với thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc quy định nguyên tắc, căn cứ, phương pháp xác định vị trí việc làm nêu trên góp phần không nhỏ vào việc thay đổi tư duy về xây dựng phương án biên chế hàng năm, khắc phục tình trạng xin-cho trong công tác phân bổ biên chế, xác định chính xác việc sử dụng, phân bổ và quản lý nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

Nghị định này không điều chỉnh đối với các vị trí việc làm gắn với các chức danh, chức vụ quy định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2012.
 

TỪ 15/07, HÀNH KHÁCH QUA SÔNG PHẢI MẶC ÁO PHAO

Ngày 10/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

Theo đó, mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn.

Trước khi cho phương tiện rời bến, thuyền viên, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông phát cho mỗi hành khách đi trên phương tiện 01 áo phao hoặc 01 dụng cụ nổi cá nhân để sử dụng; hướng dẫn và yêu cầu hành khách trên phương tiện mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy

 

cách trong suốt hành trình của phương tiện.

Chủ phương tiện vận tải hành khách ngang sông có trách nhiệm trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân đầy đủ về số lượng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật theo quy định; từ chối chuyên chở đối với những hành khách không tuân thủ việc mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm liên quan đến sự cố hoặc tai nạn giao thông xảy ra trong quá trình vận tải hành khách ngang sông khi hành khách không mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2012.
 

TĂNG 2% THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI XĂNG ĐỘNG CƠ

Ngày 10/05/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo quy định tại Thông tư này, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ như xăng máy bay, nhiên liệu diesel và nhiên liệu động cơ máy bay tăng

 

từ 0% lên 2%. Ngoài ra, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng còn lại như các loại dầu, mỡ bôi trơn vẫn giữ ở mức 5% và 20% đối với các loại dầu thải…

Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2012/TT-BTC ngày 08/03/2012, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2012.

PHƯƠNG PHÁP NGHIỆM THU THANH TOÁN
TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Ngày 07/05/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, phương pháp tiến hành nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như sau: Kiểm tra tối thiểu bằng 10% diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của tổ chức là chủ rừng hoặc tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng và kiểm tra 100% diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, đồng thời phải đối chiếu với hồ sơ về hiện trạng khu rừng, xác định tỷ lệ thực hiện bằng mục trắc hoặc đo đạc trực tiếp.

 

Nội dung nghiệm thu bao gồm: Nghiệm thu về diện tích rừng và nghiệm thu về chất lượng rừng. Việc xác định diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, tổng hợp diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng trong toàn xã

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/06/2012.
 

BỔ SUNG 6 MÁY MÓC, NGUYÊN LIỆU
TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Ngày 04/05/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2313/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tiếp cận ngoại tệ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/05/2010.

 

Theo Quyết định này, 06 mặt hàng được bổ sung vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được gồm: Cẩu chân đế; Palăng; Tời nâng; Cụm bánh xe kèm giảm tốc của các loại cẩu; Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử; Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử, tích hợp hệ thống đọc ghi chỉ số từ xa bằng sóng vô tuyến RF và Dicalcium phosphate.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.