Số 17.2005 (220) ngày 06/05/2005

 CHÍNH PHỦ


Chế độ đối với quân nhân
(SMS: 200697)
- Theo Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 29/4/2005 về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982, Thủ tướng Chính phủ quyết định: thực hiện chế độ bệnh binh nếu những đối tượng này đã tham gia quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thương binh, trợ cấp phục viên, trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp người bị nhiễm chất độc hoá học; sau khi về địa phương không tham gia các tổ chức phản động chống lại chính quyền và nhân dân, không vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng, hiện nay bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên do một trong các trường hợp sau: Hoạt động ở chiến trường; Hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn gian khổ từ 3 năm trở lên; Hoạt động ở địa bàn đặc biệt khó khăn gian khổ chưa đủ 3 năm nhưng đã có trên 10 năm phục vụ trong Quân đội nhân dân; Đã công tác trong quân đội nhân dân đủ 15 năm trở lên...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách việc làm
(SMS: 200695)
- Theo Quyết định số 89/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 28/4/2005 về chính sách việc làm đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ, Thủ tướng Chính phủ quyết định: quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ về địa phương không quá 12 tháng, kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định cho xuất ngũ, có nhu cầu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm thì cơ quan quân sự cấp quận (huyện) nơi quân nhân, công an nhân dân cư trú có trách nhiệm giới thiệu đến các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm để học tập hoặc được giới thiệu việc làm...
Khi chuyển ngành hoặc xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được sắp xếp việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ hoặc được đào tạo lại nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
(SMS: 200695 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ban hành ngày 27/4/2005, Chính phủ quy định: mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng đối với hành vi trao đổi quốc tế nguồn gen quý hiếm mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản; Nhập khẩu nguồn gen, giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khoẻ con người, môi trường, hệ sinh thái; Xuất khẩu trái phép nguồn gen cây trồng quí hiếm...
Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi sau: bán giống cây trồng không có nhãn hàng hoá hoặc không có tài liệu kèm theo; Thông tin, quảng cáo sai sự thật về giống cây trồng hoặc quảng cáo giống cây trồng không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh, giống chưa được công nhận chính thức...
Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi công bố kết quả kiểm định, kiểm nghiệm sai sự thật...
Hành vi bán giống cây trồng có nhãn hiệu hàng hoá trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá giống cây trồng của cơ sở khác đã đăng ký bảo hộ có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng...
Thời hiệu xử phạt là 01 năm; Trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng hoặc vi phạm hành chính là hành vi sản xuất, buôn bán giống cấm, giống giả thì thời hiệu là 02 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách khuyến nông, khuyến ngư
(SMS: 200694 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ban hành ngày 26/5/2005, Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục-đào tạo... và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thành lập tổ chức khuyến nông, khuyến ngư.
Nghị định này nêu rõ 5 nguyên tắc hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, như: tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với người sản xuất và giữa người sản xuất với nhau; các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư phải phù hợp và phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn...
Một trong các nội dung của hoạt động khuyến nông, khuyến ngư là tư vấn và dịch vụ. Các nội dung tư vấn cụ thể là việc phát triển, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản, thuỷ sản, nghề muối. Tư vấn, hỗ trợ quản lý, sử dụng nước sạch nông thôn. Tư vấn, hỗ trợ việc khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thanh tra Chính phủ
(SMS: 200693 - Không gửi qua fax)
- Ngày 25/4/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Theo đó, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng...
Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó...

Xem xét những vấn đề mà Chánh Thanh tra Bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch UBND cấp tỉnh về công tác thanh tra và đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét lại; trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không xem xét hoặc đã xem xét nhưng Tổng Thanh tra không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng quyết định...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Chính sách thuế đối với sản phẩm thực hiện nội địa hoá
(SMS: 200698)
- Theo Công văn số 5193/TC/TCHQ ra ngày 28/4/2005 về việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử, Bộ Tài chính hướng dẫn: trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá để sản xuất, lắp ráp trong nước, nếu tại thời điểm nhập khẩu doanh nghiệp chưa xuất trình được văn bản bảo đảm tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp (chưa xuất trình được văn bản đảm bảo tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký về nhãn hiệu hàng hoá với cơ quan có thẩm quyền), nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác để đựơc áp dụng chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sau đó sản phẩm đăng ký thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá của các doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về tính hợp pháp về sở hữu công nghiệp, thì được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được...

Quản lý tài chính các nguồn viện trợ
(SMS: 200701 - Không gửi qua fax)
- Ngày 26/4/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội.
Theo đó, mọi khoản viện trợ không hoàn lại khi có đủ điều kiện để được tiếp nhận phải làm thủ tục xác nhận viện trợ. Các Hội nhận viện trợ chịu trách nhiệm làm thủ tục kê khai, đề nghị xác nhận viện trợ. Giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính là chứng từ để ghi thu - ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản viện trợ cho Chính phủ và chính quyền địa phương, là chứng từ kế toán của tổ chức tiếp nhận, quản lý viện trợ, là căn cứ để làm thủ tục miễn thuế đối với hàng viện trợ nhập khẩu và hoàn thuế đối với hàng mua trong nước bằng tiền viện trợ...
Đối với các chương trình, dự án được tổ chức đấu thầu tại Việt Nam để mua sắm trang thiết bị, hàng hoá và dịch vụ tư vấn, nghiên cứu... bằng nguồn tiền viện trợ, ngoài các tài liệu đã quy định ở trên, cần bổ sung thêm các tài liệu liên quan sau: Biên bản về kết quả đấu thầu, quyết định công nhận đơn vị trúng thầu hoặc phê duyệt đơn vị trúng thầu của cơ quan phê duyệt dự án; Hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ được ký kết giữa Chủ dự án và đơn vị trúng thầu...
Mọi vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu hoặc mua trong nước từ nguồn viện trợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được miễn thuế gián thu (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng)...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Hướng dẫn phát hành trái phiếu
(SMS: 200700)
- Ngày 20/4/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2005/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Thông tư này bổ sung Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước được sử dụng cho các mục tiêu sau: Chi mua sắm, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, tài sản phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu; Chi mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu; Chi thuê địa điểm làm trụ sở phát hành, thanh toán trái phiếu; Chi in ấn các mẫu biểu, sổ sách phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu; Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền về phát hành, thanh toán trái phiếu...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng
(SMS: 200699 - Không gửi qua fax)
- Ngày 15/4/2005, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BXD hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng.
Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình mà mỗi công trình hoặc nhóm công trình khi hoàn thành được đưa vào khai thác, sử dụng độc lập, thì Chủ đầu tư có thể quy đổi chi phí đầu tư xây dựng đã thực hiện của công trình hoặc nhóm công trình này về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng...

Trình tự quy đổi gồm 3 bước: Tổng hợp chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm; Xác định các hệ số quy đổi của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá thời điểm bàn giao; Tính toán và tổng hợp giá trị quy đổi chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.