Số 16.2010 (474) ngày 27/04/2010

 

CHÍNH PHỦ

Sử dụng hàng trong nước khi đấu thầu dự án có vốn nhà nước (SMS: 494/CT-TTg) - Ngày 20/4/2010, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Thủ tướng yêu cầu, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế để mua sắm hàng hóa khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu hoặc trong nước chưa đủ khả năng sản xuất hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA. Đối với các gói thầu xây lắp, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA; trong trường hợp này cần có cơ chế khuyến khích các nhà thầu trong nước liên danh với các nhà thầu quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Thủ tướng cũng chỉ thị rõ, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải đưa ra yêu cầu về việc chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với các chi phí trong nước; chỉ cho phép các nhà thầu chào thầu bằng ngoại tệ đối với các nội dung chi phí (hàng hóa, dịch vụ) có nguồn gốc từ nước ngoài khi trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu mà nhà thầu phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu. Nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC đối với các dự án trong đó có nhiều phần công việc mà các nhà thầu Việt Nam có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp.
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (SMS: 09/2010/TT-BKH) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành mới mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010. Đối tượng áp dụng Thông tư này là tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp… đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.
Trong mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu kèm theo Thông tư này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập báo cáo phải đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2010 và thay thế Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
Lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu (SMS: 08/2010/TT-BKH) - Ngày 21/4/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu và mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu (gọi chung là đơn vị thẩm định) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (trường hợp nhà thầu là tổ chức), mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế; đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, đơn vị thẩm định có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của mẫu nói trên để áp dụng cho phù hợp. Thông tư quy định, khi tiến hành thẩm định, đơn vị thẩm định căn cứ vào các tài liệu do bên mời thầu cung cấp, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện việc đánh giá hồ sơ dự thầu, ý kiến đánh giá của từng thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan trong việc thẩm định về kết quả đấu thầu; việc thẩm định không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu.
Trong mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính, hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của mẫu này thì đơn vị thẩm định phải giải trình bằng văn bản và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu, đơn vị thẩm định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2010 và thay thế Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quản lý và bảo trì đường bộ (SMS: 10/2010/TT-BGTVT) - Ngày 19/4/2010, Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì đường bộ. Thông tư này quy định nội dung công tác quản lý, bảo trì đường bộ; áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức về quản lý, bảo trì đường bộ và trách nhiệm về quản lý, bảo trì đường bộ và không áp dụng đối với đường cao tốc. Theo Thông tư này, đường bộ sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa phải được nghiệm thu, bàn giao, tổ chức quản lý, bảo trì. Thời gian thực hiện quản lý, bảo trì được tính từ ngày chủ đầu tư, chủ quản lý khai thác ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác. Công tác quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức quản lý, bảo trì được cơ quan có thẩm quyền công bố.
Đối với những dự án đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới, dự án có chuyển giao công nghệ mới, đường bộ từ cấp II trở lên thì việc lập quy trình bảo trì do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu cung cấp thiết bị kỹ thuật lập, bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ hoặc tổ chức, cá nhân bảo trì, khai thác đường bộ cùng với hồ sơ hoàn công; chi phí cho việc lập quy trình bảo trì được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. Đối với công trình đầu tư theo hình thức BOT, BTO hoặc BT, nhà đầu tư phải căn cứ vào quy mô công trình để lập quy trình bảo trì, gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án BOT, BTO, BT. Đối với các công trình đường bộ khác, các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp (SMS: 15/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/4/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ. Theo Thông tư này, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2009 đến 30/4/2010 mà chưa được giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; từ ngày 01/5/2010, mức trợ cấp của đối tượng này bằng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2010 nhân với 1,123; đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 01/5/2010, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng.
Người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà từ ngày 01/5/2010 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp thì mức trợ cấp của thời gian được hưởng còn lại được tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng. Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu điều chỉnh theo Thông tư này thấp hơn 1.095.000 đồng/tháng, thì từ ngày 01/5/2010 được điều chỉnh bằng 1.095.000 đồng/tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/5/2010.
 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Miễn thuế nhập khẩu máy thu sóng cho tàu cá (SMS: 61/2010/TT-BTC) - Ngày 21/4/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh (thu sóng đơn biên, gọi tắt là SBB), nhập khẩu để lắp trên tàu cá cho các chủ tàu cá là chủ hộ nghèo và các chủ tàu cá có tàu chìm, hư hỏng nặng do thiên tai hoặc bị tai nạn khác, khi khôi phục sản xuất theo quy định tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân.
Các đơn vị khi nhập khẩu máy thu trực canh phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ sau: công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu; công văn xác nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại máy thu trực canh nhập khẩu để cấp cho ngư dân, tên đơn vị nhập khẩu; các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu như tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại, vận tải đơn, các chứng từ khác có liên quan theo quy định. Căn cứ hồ sơ này, cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu với xác nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý miễn thuế nhập khẩu cho các lô hàng máy trực canh nhập khẩu theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Chế độ sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới (SMS: 60/2010/TT-BTC) - Ngày 20/4/2010, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 60/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, sửa đổi nội dung điểm c, khoản 2 mục II Thông tư số 53/2007/TT-BTC như sau: Tại những địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây dựng được trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất theo quy chuẩn, mà vẫn được Bộ Giao thông vận tải cho phép sát hạch lái xe mô tô tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ thì cơ quan thu phí được để lại 30% (trước đây là 15%) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định. Chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu…của các trung tâm, bãi sát hạch này không quá 10% trên tổng số tiền phí thu được. Nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 60% (trước đây là 75%) trên tổng số tiền phí thu được.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều chỉnh thuế suất mặt hàng xăng dầu (SMS: 59/2010/TT-BTC) - Ngày 19/4/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2010/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BTC ngày 26/01/2010 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, các mặt hàng xăng động cơ có pha chì loại cao cấp và thông dụng, không pha chì loại cao cấp và thông dụng, các loại khác có pha chì hoặc không pha chì; xăng máy bay; tetrapropylene; dung môi trắng; dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%; dung môi khác; naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng, thuế suất giảm từ 20% xuống còn 17%. Mặt hàng Kerosene, thuế suất giảm từ 20% xuống còn 15%; nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao và nhiên liệu diesel khác thuế suất giảm từ 15% xuống còn 10%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 21/4/2010.
Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (SMS: 57/2010/TT-BTC) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án, tiểu dự án, trừ các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với những khoản chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quy định cho phù hợp.
Trường hợp thuê doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng thì chi phí trả cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng nằm trong chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án. UBND cấp tỉnh quy định mức chi phí tối đa trả cho từng loại dịch vụ thuê doanh nghiệp thực hiện. Đối với các dự án, tiểu dự án có mức chi phí dịch vụ trả cho doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng tính theo mức do UBND cấp tỉnh quy định dưới 500 triệu đồng/dự án thì tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa thuận với doanh nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án, tiểu dự án có mức chi phí dịch vụ trả cho doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng tính theo mức do UBND cấp tỉnh quy định từ 500 triệu đồng trở lên/dự án thì phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010. Bãi bỏ các văn bản sau đây của Bộ Tài chính: Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư 116/2004/TT-BTC và Thông tư số 126/2007/TT-BTC ngày 30/10/2007 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.