Số 15.2006 (269) ngày 21/04/2006

 CHÍNH PHỦ


Quản lý nhà nước
(SMS: 19449) - Ngày 13/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn.
Theo đó, UBND xã chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã; phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ...
Cán bộ, công chức cấp xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của UBND xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân...
Các thành viên UBND xã tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND xã; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở...
Không được nói và làm trái các nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND xã và văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn phải chấp hành, nhưng được trình bày ý kiến với HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy chế làm việc
(SMS: 19448)
- Ngày 12/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Theo Quy chế này, trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về công việc được giao...
Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi toàn bộ hồ sơ và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND huyện để xin ý kiến...
Các quyết nghị tập thể của UBND huyện được thông qua khi có quá nửa số thành viên UBND huyện đồng ý...
UBND huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, có trách nhiệm chấp hành mọi văn bản của HĐND huyện, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo chế độ quy định hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự giám sát của HĐND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Tiêu chuẩn thiét kế chợ
(SMS: 201550)
- Ngày 19/4/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 361: 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế".
Theo đó, khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo chợ phải dựa vào quy hoạch chi tiết của khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khả năng xây lắp cung ứng vật tư - vật liệu xây dựng và truyền thống văn hoá địa phương...
Thiết kế chợ phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, kết hợp chặt chẽ với giải pháp thiết kế kỹ thuật của các công trình lân cận (như: tổ chức đường giao thông, hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, thông tin liên lạc báo cháy...) phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và phải tính đến khả năng phát triển chợ sau này...
Đối với chợ đầu mối (chuyên doanh nông phẩm, hàng tươi sống,...) khi thiết kế mặt bằng tổng thể chỉ nên tổ chức không gian nhà chợ chính 1 tầng, ưu tiên diện tích chủ yếu cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt chú ý diện tích giao thông cho các phương tiện vận chuyển đi lại. Diện tích kinh doanh (ngoài trời hoặc có mái) cho phép tính cả diện tích đỗ xe khi hoạt động mua bán diễn ra ngay trên phương tiện vận chuyển...
Đối với các chợ trong trung tâm thành phố (thị xã), không gian mua bán ngoài trời nên bố trí ở phía các đường phụ, bên trong tường rào phạm vi chợ, tránh tiếp xúc với đường phố lớn, đặt ở phía sân trong, sau nhà chợ chính, gần bãi xe và tiện thu gom rác và dễ dàng quản lý, tránh ùn tắc lộn xộn ảnh hưởng mỹ quan đường phố. Điều này phải đặc biệt chú ý đối với các loại chợ có không gian hoạt động ngoài trời là chính như chợ đầu mối, chợ truyền thống văn hoá...
Tải trọng phân bố đều trên mặt sàn nhà chợ chính được tính toán với tải trọng tiêu chuẩn toàn phần là 500kg/m2...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quản lý đầu tư xây dựng
(SMS: 19436)
- Ngày 11/4/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Theo đó, để góp vốn đầu tư vào các dự án, trước khi góp vốn thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp trong nước và ngoài nước, các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu phương án đầu tư, giải pháp công nghệ, khả năng tài chính cho dự án và năng lực của đối tác, nếu xét thấy dự án có khả năng đem lại hiệu quả thì báo cáo Bộ Xây dựng xin chủ trương đầu tư.
Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng: Bộ trưởng uỷ quyền các đơn vị có dự án tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.
Đối với các dự án nhóm C còn lại (trên 500 triệu đồng): Bộ sẽ xem xét, uỷ quyền quyết định đầu tư cho các đơn vị khi có dự án tuỳ theo tính chất, quy mô của dự án, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị...
Người được uỷ quyền quyết định đầu tư và quyết định về các nội dung của quá trình thực hiện đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quyết định của mình; bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không xảy ra thất thoát lãng phí; đồng thời chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, hàng quý của từng dự án và tổng thể các dự án, chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định...

Quyết định này hiệu lực kể từ ngày 26/4/2006.
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
(SMS: 19447)
- Ngày 17/4/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư số 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
Theo đó, nguyên tắc chung là hàng hóa được xác định xuất xứ  sẽ có xuất xứ của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa...
Cách xác định xuất xứ như sau: Tiêu chí "Chuyển đổi mã số hàng hóa" là sự thay đổi về mã số HS của hàng hóa ở cấp 04 số so với mã số HS của nguyên liệu không có xuất xứ (bao gồm nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu không xác định được xuất xứ) dùng để sản xuất ra sản phẩm đó...
Tiêu chí "Tỷ lệ phần trăm của giá trị" là phần giá trị gia tăng có được sau khi một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất, gia công, chế biến các nguyên liệu không có xuất xứ từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này so với tổng trị giá của hàng hoá được sản xuất ra. Phần giá trị gia tăng nói trên phải đạt ít nhất 30% của giá trị hàng hóa được sản xuất ra...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá
(SMS: 19446) - Ngày 17/4/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư số 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật hương mại về xuất xứ hàng hóa.
Theo đó, C/O được cấp dưới 2 hình thức sau: Cấp C/O bằng giấy và Cấp C/O điện tử. Người đề nghị cấp C/O có trách nhiệm: Lập và nộp hồ sơ thương nhân cho Tổ chức cấp C/O đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu; Lập và nộp Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O đầy đủ cho Tổ chức cấp C/O; Chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ chức cấp C/O và Tổ chức giám định trong việc xác minh xuất xứ hàng hoá...
Khi nộp đơn đề nghị cấp C/O lần đầu tiên cho Tổ chức cấp C/O, Người đề nghị cấp C/O phải nộp những giấy tờ sau: Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân...
Trong những trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu do sai sót của cán bộ cấp C/O hoặc vì các trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do xác đáng của Người đề nghị cấp C/O, C/O có thể được cấp sau và có giá trị hiệu lực tính từ thời điểm giao hàng nhưng không vượt quá một (01) năm tính từ ngày giao hàng đến ngày cấp thực tế...
Trong trường hợp hàng phải tái nhập khẩu để tái chế, chuyển sang nước nhập khẩu khác, Người đề nghị cấp C/O phải có đơn đề nghị gửi Tổ chức cấp C/O, nêu rõ lý do cấp lại kèm theo bản gốc và các bản sao C/O cũ (nếu có). Trong trường hợp tại thời điểm đề nghị cấp, C/O cũ chưa được thu hồi, C/O đề nghị cấp lại sẽ lấy số, ngày cấp mới và được đánh máy rõ vào ô phù hợp trên Mẫu C/O...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ CÔNG NGHIỆP


Xuất nhập khẩu hoá chất
(SMS: 19429)
- Ngày 11/4/2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.
Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khai báo khi xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý và sử dụng hoá chất nhập khẩu theo đúng mục đích nhập khẩu và theo các quy định có liên quan; nếu có các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật...
Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được phép xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất để phục vụ trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu và kinh doanh theo nhu cầu sử dụng và khả năng kinh doanh...
Thương nhân nhập khẩu hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại thuộc danh mục nhập khẩu có điều kiện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong kinh doanh hoá chất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2006.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Ký quỹ lao động việc làm
(SMS: 19432)
- Ngày 12/4/2006, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.
Doanh nghiệp gửi ngân hàng hồ sơ xin mở tài khoản ký quỹ để hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: Giấy đề nghị mở tài khoản ký quỹ; Các giấy tờ chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản...
Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra...
Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kề từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Quản lý thuế
(SMS: 19442)
- Theo Công văn số 1300/TCT-TS ra ngày 10/4/2006 về việc tăng cường quản lý thuế tài sản và thu khác, Tổng cục Thuế hướng dẫn: đối với những hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được hợp thức hóa quyền sử dụng đất, nếu nhận được hồ sơ từ cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến kể từ ngày 27/02/2006 thì tính tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy CNQSDĐ và tạm thời không ghi thời hạn nộp tiền và mức phạt chậm nộp ngân sách nhà nước vào thông báo nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất chưa đủ khả năng nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường ghi số tiền sử dụng đất còn nợ vào Giấy CNQSDĐ. Việc ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp này chỉ thực hiện đối với những người sử dụng đất chưa đủ khả năng nộp tiền vào ngân sách nhà nước, không áp dụng đối với mọi trường hợp và đặc biệt là không thể coi việc ghi nợ là việc đương nhiên đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân...
Đối với thửa đất chưa có nhà trên đó mà tổ chức, cá nhân chưa có GCNQSDĐ thì cần phân biệt: Nếu thửa đất đó nằm trong khu vực dân cư hoặc trong sổ địa chính của xã, phường xác định là đất ở, đất kinh doanh hoặc là đất thổ cư thì tính thuế nhà đất đối với toàn bộ diện tích đất trong khuôn viên do tổ chức, cá nhân đó quản lý, sử dụng; Nếu thửa đất đó nằm trong khu vực đất sản xuất nông nghiệp hoặc sổ địa chính của xã phường cũng không xác định là đất ở, đất thổ cư hay là đất kinh doanh thì đưa vào diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Đối với thửa đất nông nghiệp nhưng đã xây dựng nhà ở hoặc sử dụng vào kinh doanh phi nông nghiệp thì phải tính thuế nhà đất đối với toàn bộ diện tích đất thực tế sử dụng vào mục đích ở (nhà, sân vườn...) hoặc sử dụng vào kinh doanh phi nông nghiệp...