Số 12.2010 (470) ngày 30/03/2010

 

CHÍNH PHỦ


Tăng lương hưu và trợ cấp từ 01/5/2010 (SMS: 29/2010/ND-CP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hương lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mức tăng là 12,3% và được thực hiện từ ngày 01/5/2010.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2010. Các đối tượng nêu trên được tính hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2010.

Tăng lương tối thiểu chung (SMS: 28/2010/ND-CP) - Lương tối thiểu chung sẽ được tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/5/2010 theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ. Mức lương này được áp dụng đối với: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức, quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Mức lương này cũng được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật ở các cơ quan nói trên; đồng thời được dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 01/5/2010 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2010. Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01/5/2010. Bãi bỏ Nghị định số 33/3009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Phát triển nghề công tác xã hội (SMS: 32/2010/QD-TTg) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. Các hoạt động chủ yếu của Đề án là: xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; xây dựng, hoàn thiện chương trình khung, giáo trình đào tạo cử nhân, sau đại học về công tác xã hội. Giai đoạn từ 2010-2015 sẽ xây dựng tối thiểu 10 mô hình điểm trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các khu vực, vùng, miền trong phạm vi toàn quốc.
Một trong những giải pháp thực hiện Đề án này là điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội để lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về công tác xã hội; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương và các tổ chức phi chính phủ về cả 3 lĩnh vực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển nghề công tác xã hội. Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội; nghiên cứu áp dụng ngạch, bậc lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với viên chức công tác xã hội; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng các trung tâm tư vấn và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2010.

Huy động lực lượng tham gia kiểm soát an toàn giao thông (SMS: 27/2010/ND-CP) - Ngày 24/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2010/NĐ-CP quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo Nghị định này, những trường hợp cần thiết phải huy động các lực lượng nói trên là: trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị - xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương; các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp và các trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Việc huy động phải thực hiện bằng Quyết định hoặc Kế hoạch huy động, trong đó phải nêu rõ lực lượng, số lượng cần huy động, thời gian, địa bàn huy động, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát giao thông, cảnh sát khác và công an xã tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông. Khi hết thời gian huy động ghi trong Quyết định hoặc Kế hoạch huy động mà không có văn bản huy động mới của cấp có thẩm quyền thì lực lượng cảnh sát khác và công an xã kết thúc nhiệm vụ được huy động, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010.

Tăng cường quản lý đầu tư bằng vốn nhà nước (SMS: 374/CT-TTg) - Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra (2006-2010), đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 374/CT-TTg ngày 24/3/2010 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát việc phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010 theo đúng nguyên tắc; chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát lại các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là các vướng mắc, các thủ tục không cần thiết để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời tập trung chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và công tác tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn chỉnh dự án Luật Đầu tư công để trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5/2010; đồng thời khẩn trương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế hợp tác đầu tư giữa nhà nước và tư nhân (PPP) và việc thí điểm áp dụng đối với một số dự án, công trình cụ thể; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu và các nghị định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ của các văn bản pháp luật.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH


Xác định thu nhập chịu thuế do đánh giá lại tài sản (SMS: 40/2010/TT-BTC) - Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi) thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp nhận tài sản cố định (TSCĐ) góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá đánh giá lại đối với TSCĐ của doanh nghiệp đem góp vốn (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao theo quy định).
Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trường hợp bên nhận quyền quyền sử dụng đất có đưa giá trị quyền sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Trường hợp sau khi góp vốn, doanh nghiệp lại tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tiếp tục mang quyền sử dụng đất đi góp vốn cho đơn vị khác thì doanh nghiệp nhận vốn góp phải kê khai và nộp thuế TNDN.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009.

Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp (SMS: 39/2010/TT-BTC) - Ngày 22/3/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 39/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Theo Thông tư này, doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là các doanh nghiệp (bao gồm cả các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập; đơn vị thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; đơn vị sự nghiệp có thu; quỹ đầu tư phát triển địa phương) đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2009 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01/01/2010 thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.
Số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31/12/2009 tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01/01/2010 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2010 không quá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ).
Doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2010.
 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


Gia hạn tất toán tài khoản vàng (SMS: 10/2010/TT-NHNN) - Ngày 26/3/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 10/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Theo đó, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được kéo dài thời hạn tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài thêm 03 tháng, cụ thể là trước ngày 30/6/2010 (quy định cũ là trước ngày 30/3/2010). Tương tự, các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 30/6/2010.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2010.

Thành lập mới ngân hàng cần ít nhất 100 cổ đông (SMS: 09/2010/TT-NHNN) - Nội dung này được nêu tại Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/3/2010 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Thông tư này nêu rõ, các tổ chức, cá nhân không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn thành lập ngân hàng và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp. Một trong những điều kiện để được cấp giấy phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần là phải có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập; trong đó có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm, có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng trong 05 năm liền kề năm nộp đơn đề nghị thành lập ngân hàng (nếu cổ đông là doanh nghiệp) hoặc có tổng tài sản tối thiểu 50.000 tỷ đồng, kinh doanh có lãi trong 05 năm liền kề và tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2% tổng dư nợ tại thời điểm nộp đơn đề nghị góp vốn thành lập ngân hàng (nếu cổ đông là ngân hàng thương mại).
Trong thời gian 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng số cổ phần phổ thông trong tổng số cổ phần góp vốn khi thành lập ngân hàng của mình cho các cổ đông sáng lập khác của ngân hàng và không được chuyển nhượng số cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác; ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày ngân hàng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Đối với cổ đông không phải là cổ đông sáng lập, trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉ được chuyển nhượng số cổ phần góp vốn khi thành lập ngân hàng cho cổ đông khác trong danh sách cổ đông của ngân hàng tại thời điểm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có hiệu lực.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành. Các ngân hàng đã được cấp giấy phép trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép mới.
 

 

LIÊN BỘ


Sửa đổi mức chi của các dự án xóa đói giảm nghèo (SMS: 44/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 29/3/2010, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Thông tư sửa đổi quy định về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn của dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, cụ thể: hỗ trợ chi phí về giống và vật tư chính mức tối đa 100% và không quá 5.000.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và mức tối đa là 50% và không quá 3.000.000 đối với hộ nghèo ở các vùng khác; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ chế biến bảo quản sản phẩm sau thu hoạch theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức tối đa 100% và không quá 5.000.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa mức tối đa là 50% và không quá 3.000.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo ở các vùng khác.
Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung nội dung và mức chi đối với các dự án dạy nghề cho người nghèo. Theo đó, hỗ trợ doanh nghiệp có đề án tự tổ chức dạy nghề theo hình thức truyền nghề, vừa học vừa làm và nhận người nghèo vào làm việc ổn định tại doanh nghiệp tối thiểu 24 tháng (áp dụng đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện công nhận là cơ sở dạy nghề); mức hỗ trợ cụ thể tuỳ thuộc vào hình thức và thời gian dạy nghề của doanh nghiệp và theo hợp đồng đặt hàng của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng tối đa là 1.500.000 đồng/người nghèo để chi cho các nội dung gồm thù lao giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghề, nguyên, nhiên, vật liệu học nghề và tiền ăn cho người nghèo trong thời gian học nghề là 15.000 đồng/ngày thực học/người.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.