Số 12.2004 (165) ngày 26/03/2004

 CHÍNH PHỦ


Chính sách xã hội
- Theo Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 17/3/2004, về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi, Thủ tướng Chính phủ quyết định: người nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thấp nhất là 200.000 đồng/tháng/trẻ em. Riêng nhận nuôi dưỡng trẻ dưới 8 tháng tuổi thì được hỗ trợ thấp nhất là 270.00 đồng/tháng/trẻ em...
Việc nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người giám hộ. Nếu nhận nuôi trẻ mồ côi từ đủ 9 tuổi trở lên còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó. Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi phải đảm bảo cho trẻ được đi học, chăm sóc sức khoẻ, đối xử bình đẳng và phải thực hiện việc giám hộ cho trẻ theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc ngược đãi, bắt trẻ em lao động quá sức...

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 BỘ TÀI CHÍNH


Quản lý kinh phí đào tạo
- Ngày 24/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 22/2004/TT-BTC, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã giai đoạn 2004-2005, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, mức chi ngân sách về đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hợp tác xã (chủ nhiệm, kế toán trưởng, trưởng kiểm soát) là 1.500.000 đồng/1 suất đào tạo. Mức chi này bao gồm: chi tổ chức đào tạo bồi dưỡng và chi hỗ trợ tiền ăn, ở; đối với  cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của HTX phi nông nghiệp là 350.000 đồng/1 xuất đào tạo học là 15 ngày. Mức chi này chỉ bao gồm chi tổ chức đào tạo bồi dưỡng, không hỗ trợ chi phí ăn ở cho học viên...
Thời gian mỗi đợt đào tạo tối đa là 15 ngày theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung... 

Đấu thầu trái phiếu - Ngày 24/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2004/TT-BTC, hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.
Theo Thông tư này, trái phiếu đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ; có ghi tên hoặc không ghi tên. Trái phiếu phát hành có mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng.
Lãi suất trái phiếu có thể áp dụng cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu hoặc thả nổi hàng năm theo sự biến động của lãi suất trên thị trường tài chính, tiền tệ. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, căn cứ ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức phát hành công bố mức lãi suất tham chiếu trước khi đấu thầu. Lãi suất chính thức sẽ được công bố trước theo từng thời gian hoặc vào các thời điểm thanh toán lãi trái phiếu trên cơ sở lãi suất tham chiếu tại thời điểm công bố.
Các đối tượng tham gia đấu thầu phải có mức vốn pháp định tối thiểu là 22 tỷ đồng. Khối lượng đặt thầu tối thiểu đối với các thành viên tham gia đấu thầu là 1
00 triệu đồng...
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

Phát hành trái phiếu Chính phủ - Theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BTC ra ngày 23/3/2004, về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: đợt này sẽ phát hành trái phiếu với tổng số tiền là 8200 tỷ đồng với các loại mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng... mệnh giá cao nhất là 100 triệu đồng...; và 50 triệu USD với các mệnh giá: 500, 1000, 5000 và 10.000 USD... Có hai loại kỳ hạn: 5 năm và 10 năm, tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có thêm quy định: trường hợp chủ sở hữu trái phiếu là cá nhân, nếu gặp khó khăn đặc biệt, bất khả kháng, có nhu cầu thanh toán trái phiếu trước hạn, phải được chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác xác nhận; Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cho mua lại trước hạn. Trái phiếu chưa đủ thời hạn hưởng lãi sẽ không được thanh toán lãi. 
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Sắp xếp lại nhà đất - Ngày 19/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ Tài chính hướng dẫn: các cơ quan hành chính sự nghiệp hiện đang sử dụng trụ sở làm việc quá chật hẹp hoặc không phù hợp với quy hoạch vào yêu cầu công tác thì được kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hoán đổi với các tổ chức, cá nhân để chuyển trụ sở đến nơi khác phù hợp với quy hoạch, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc...

Nhà đất cho thuê, cho mượn đang được sử dụng không hợp lý và không phù hợp quy hoạch thì cơ quan cho thuê, cho mượn phải chấm dứt hợp đồng cho thuê, cho mượn và thu hồi để bố trí, sắp xếp lại...
Trường hợp nếu đã bố trí toàn bộ hoặc một phần diện tích nhà đất (nhưng có thể tách ra riêng biệt giữa khu nhà ở và nơi làm việc) làm nhà ở, đất ở cho cán bộ, công nhân viên từ trước năm 1995, nay phù hợp với quy hoạch khu dân cư thì được chuyển sang nhà ở, đất ở và thực hiện việc bán hoặc cho thuê theo quy định hiện hành. Trường hợp bố trí sau năm 1995 thì ưu tiên bán chỉ định cho các hộ gia đình đang ở theo giá thị trường, nếu phù hợp với quy hoạch...

Đấu thầu tín phiếu và trái phiếu - Ngày 18/3/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2004/TT-BTC, hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ Tài chính hướng dẫn: lãi suất trái phiếu ngoại tệ có thể áp dụng cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu hoặc thả nổi hàng năm theo sự biến động của lãi suất trên thị trường tài chính, tiền tệ. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) thông báo lãi suất tham chiếu trước khi đấu thầu. Lãi suất chính thức sẽ được công bố trước theo từng thời gian hoặc vào các thời điểm thanh toán lãi trái phiếu trên cơ sở lãi suất tham chiếu tại thời điểm công bố.

Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất với không cạnh tranh lãi suất thì khối lượng tín phiếu, trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng tín phiếu, trái phiếu thông báo phát hành của đợt đấu thầu đó...

Khối lượng đặt thầu tín phiếu kho bạc tối thiểu là 100 triệu đồng; ngoại tệ đặt thầu tối thiểu là 10 ngàn đơn vị tiền tệ của loại ngoại tệ phát hành...
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Thu phí sử dụng đường bộ
- Ngày 18/3/2004, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC, hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn.
Theo đó, doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhận quyền thu phí phải có nguồn tài chính bảo đảm cho việc thanh toán vốn đúng hạn khi trúng thầu chuyển giao quyền thu phí...
Giá để làm căn cứ đấu thầu chuyển giao quyền thu phí là toàn bộ chi phí đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường đó theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (giá này không bao gồm chi phí đầu tư xây dựng trạm thu phí). Trường hợp các tuyến đường đã xây dựng từ trước, giá làm căn cứ đấu thầu được xác định theo đơn giá xây dựng của tuyến đường cùng loại tại thời điểm xác định giao quyền thu phí...
Thời hạn chuyển giao quyền thu phí để làm căn cứ tổ chức đấu thầu được xác định theo tháng, trên cơ sở: tổng mức vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư cho tuyến đường; số phí thu được của năm trước liền kề trước khi thực hiện giao quyền thu phí có thời hạn sau khi đã trừ đi chi phí bảo đảm hoạt động tổ chức bộ máy thu phí (có loại trừ các chi phí đột xuất, không thường xuyên)...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Hoàn thuế
- Ngày 19/3/2004, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 1195/TCHQ-KTTH, về việc thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế.
Theo đó, việc quy định thẩm quyền ký các mẫu chứng từ trong chế độ kế toán thì Cục trưởng Cục Hải quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp Chi cục Hải quan ký. Đối với việc hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách nhà nước, thì các quyết định hoàn thuế của đối tượng nộp thuế phải được Cục trưởng Cục Hải quan ký, nếu Cục trưởng ủy quyền cho cấp dưới ký thì quyết định phải ký thừa ủy quyền và sử dụng dấu của Cục Hải quan...
 

 BỘ NỘI VỤ


Quản lý cán bộ, công chức
- Theo Công văn số 537/BNV-CCVC ra ngày 15/3/2004, về một số vấn đề trong tuyển dụng,  sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn: các trường hợp đang thực hiện chế độ hợp đồng trong các cơ quan nhà nước mà không thuộc diện hợp đồng lao động thì các Bộ và địa phương khẩn trương giải quyết theo hướng: nếu có chỉ tiêu biên chế thì tổ chức thi tuyển công chức theo đúng quy định. Những trường hợp không trúng tuyển thì chấm dứt hợp đồng...
Những người có thời gian làm hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội trong các cơ quan nhà nước từ đủ 24 tháng trở lên tính từ ngày 01/7/2003 trở về trước, sau khi thi tuyển và được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước - nếu làm công việc phù hợp với ngạch công chức tuyển dụng - thì thời gian làm hợp đồng được tính là thời gian thực hiện chế độ tập sự và không phải thực hiện chế độ công chức dự bị...