Số 11.2011 (520) ngày 15/03/2011

 

SỐ 11 (520) - THÁNG 3/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

352/QĐ-TTg

Quyết định 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn…

 

* 0 giờ 01/7/2011, tổng kiểm kê tài sản hàng loạt doanh nghiệp nhà nước

Trang 2

2

16/2011/QĐ-TTg

Quyết định 16/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan…

 

* Ngành Thuế, Hải quan không thưởng quá 3 tháng tiền lương

Trang 2

3

15/2011/QĐ-TTg

Quyết định 15/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm

 

* Được phép mua trực tiếp gạo dự trữ nhà nước

Trang 2

4

348/QĐ-TTg

Quyết định 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

 

* Bổ sung gần 60 tỷ mua bù giống cây trồng dự trữ quốc gia 

Trang 3

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

 

 

5

05/2011/TT-NHNN

Thông tư 05/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

 

* Cấm ngân hàng thu phí cho vay sai quy định

Trang 3

6

04/2011/TT-NHNN

Thông tư 04/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn…

 

* Rút tiền gửi trước hạn chỉ được nhận mức lãi suất thấp nhất 

Trang 3

7

03/2011/TT-NHNN

Thông tư 03/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010…

 

* Không phải trả lãi khoản vay giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản

Trang 3

8

379/QĐ-NHNN

Quyết định 379/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm…

 

* Lãi suất tái cấp vốn tăng lên 12%

Trang 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

9

06/2011/TT-BGTVT

Thông tư 06/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy…

 

* Cấp chứng chỉ kiến thức giao thông cho người điều kiển xe máy chuyên dùng

Trang 4

BỘ XÂY DỰNG

 

 

 

10

01/CT-BXD

Chỉ thị 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ…

 

* Năm 2011, không khởi công các công trình, dự án mới 

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS02/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

0 GIỜ 01/7/2011, TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN HÀNG LOẠT
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 10/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-TTg về việc thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011.

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá tài sản và vốn theo Quyết định này là doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và có ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; giá trị tổng tài sản lớn và hầu hết phản ánh trên sổ kế toán không còn phù hợp với giá thị trường tại thời điểm kiểm kê, đánh giá lại.

Thủ tướng giao các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định danh sách các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại

 

thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011.

Các tập đoàn, tổng công ty căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định danh sách doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, đánh giá lại và gửi các Bộ quản lý ngành (đối với doanh nghiệp Trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với doanh nghiệp địa phương) để các cơ quan này xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn biểu mẫu, nguyên tắc chung và hướng dẫn xử lý kết quả đối với việc thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp; tổ chức phân tích, đánh giá và tổng kết, báo cáo Thủ tướng để xem xét quyết định việc Tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của tất cả các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGÀNH THUẾ, HẢI QUAN THƯỞNG KHÔNG QUÁ
3 THÁNG TIỀN LƯƠNG

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015 nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu ngân sách nhà nước; công khai, dân chủ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế và của Tổng cục Hải quan được phân bổ hàng năm theo mức ổn định là 1,9% trên dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm được giao. Ngoài ra, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn được sử dụng các nguồn kinh phí nhà nước giao để thực hiện các đề tài, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; phí và lệ phí được phép để lại theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tự trang trải các khoản chi tăng thêm theo chính sách, chế độ mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo chủ trương và yêu cầu thay đổi chính sách hiện hành; phải đảm bảo chi đầu tư xây dựng tối thiểu 10%, chi mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị tối
 

 

thiểu 25% và chi hoạt động thường xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán chi được giao.

Mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn ngành không vượt quá 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định; mức chi khen thưởng, phúc lợi trong hệ thống Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tối đa không quá 03 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm.

Đối với khoản kinh phí hoạt động được giao trước năm 2010 còn dư chưa sử dụng, thanh toán được tiếp tục sử dụng cho nhiệm vụ chuyên môn, chi đầu tư xây dựng và chi mua sắm tài sản hiện đại hóa trang thiết bị…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2011 và được áp dụng cho năm ngân sách từ 2011-2015; bãi bỏ quy định tại các Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg và số 64/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan, Thuế năm 2009 và 2010. 

ĐƯỢC PHÉP MUA TRỰC TIẾP GẠO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC  

Ngày 09/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.

Theo đó, gạo dự trữ nhà nước sẽ được mua theo 04 phương thức là: Đấu thầu rộng rãi; Chỉ định thầu; Phương thức mua trực tiếp; Chào hàng cạnh tranh. Trong đó đáng chú ý là phương thức mua trực tiếp trước đây không được áp dụng đối với hàng dự trữ là gạo thì kể từ ngày 25/4/2011 được áp dụng phương thức mua trực tiếp khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá 06 tháng. 

Đối với thóc dự trữ nhà nước thì áp dụng phương thức mua chào hàng cạnh tranh hoặc mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng; phương thức chỉ định thầu
 

 

chỉ được áp dụng đối với trường hợp mua bù số lượng thóc sau khi đã xuất cấp để đáp ứng yêu cầu cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. 

Cũng trong Quyết định này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giá giới hạn tối đa để tổ chức mua lương thực dự trữ nhà nước làm căn cứ để Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định giá mua cụ thể theo từng thời điểm và từng địa bàn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2011 và tạm thời được áp dụng đến hết ngày 31/12/2012.

 

BỔ SUNG GẦN 60 TỶ MUA BÙ GIỐNG CÂY TRỒNG
DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ngày 09/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 59,13 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua

 

đủ 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

CẤM NGÂN HÀNG THU PHÍ CHO VAY SAI QUY ĐỊNH

Ngày 10/3/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2011/TT-NHNN, quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng không được thu các loại phí cho vay đối với khách hàng trừ các khoản phí sau đây: Phí trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn mức tín dụng dự phòng; Phí thu xếp để thực hiện ký hợp đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn giữa tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng và Các loại phí được quy định cụ thể tại các văn bản quy
 

 

phạm pháp luật liên quan đến cho vay.

Cũng trong Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thu phí liên quan đến khoản cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2011.

RÚT TIỀN GỬI TRƯỚC HẠN CHỈ ĐƯỢC NHẬN MỨC
LÃI SUẤT THẤP NHẤT

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011, quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng được phép áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng (tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn) theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Các loại tiền gửi rút trước hạn áp dụng quy định này bao gồm: gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các 

 

hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân.

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm niêm yết công khai lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền trước hạn tại các địa điểm huy động vốn. Đối với các thỏa thuận lãi suất tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến hạn trả; hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2011, quy định về lãi suất tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN ngày 25/9/2006 và các quy định khác trái với Thông tư này hết hiệu lực thi hành.

KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI KHOẢN VAY GIẢM TỔN THẤT
SAU THU HOẠCH NÔNG SẢN

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/3/2011, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách cho vay đối với tổ chức, cá nhân nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là tổ chức tín dụng được giao thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản. 

Đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất là tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, bao gồm: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp và được UBND cấp xã xác nhận là trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; Các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân. 

Để được Ngân hàng NN&PTNT thẩm định và cho vay hỗ trợ lãi suất thì khách 

 

hàng phải có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất hiệu quả, khả thi. Các máy móc, thiết bị trong danh mục quy định phải đảm bảo có giá trị sản xuất trong nước trên 60%. 

Các khoản vay được hỗ trợ 100% lãi suất trong 02 năm đầu, từ năm thứ 03 trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay. Việc hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng. s

Cũng theo Thông tư này, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và tạm trữ cà phê được vay vốn theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển để giảm tổn thất sau thu hoạch. Mức lãi suất do khách hàng và Ngân hàng NN&PTNT tự thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng…  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2011. 

LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN TĂNG LÊN 12%

Ngày 08/3/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo đó, các mức lãi suất này đồng loạt tăng lên 12%/năm để thay cho mức lãi suất trước đây là 11% và 7%/năm (lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 7%/năm). 

 

Với việc tăng mạnh các mức lãi suất này, NHNN đang ngày càng siết chặt việc bơm tiền cho các ngân hàng thương mại, giảm lượng tiền trong lưu thông, góp phần thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2011; Quyết định số 271/QĐ-NHNN ngày 17/02/2011 và quy định lãi suất tái chiết khấu tại Quyết định số 2620/QĐ-NHNN ngày 05/11/2010 hết hiệu lực thi hành. 

 

CẤP CHỨNG CHỈ KIẾN THỨC GIAO THÔNG CHO NGƯỜI
ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Ngày 07/03/2011, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT quy định bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ bao gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp di chuyển trên đường bộ. Để được tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông, yêu cầu người học là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam phải đủ 18 tuổi trở lên.

Hồ sơ dự học bao gồm: Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản photocopy); 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân. Người học nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ sở được phép bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông

 

đường bộ và đạt yêu cầu, người học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ có giá trị không thời hạn và được sử dụng trong phạm vi cả nước.

Khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải có đủ các loại giấy tờ như: Đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo nghề cấp và Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc Giấy phép lái xe ô tô.

Trường hợp người có Chứng chỉ bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp Chứng chỉ sẽ được cấp lại theo số hiệu Chứng chỉ đã cấp. Người có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ sẽ bị thu hồi khi có hành vi gian dối, giả mạo giấy tờ theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/04/2011 và thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 

NĂM 2011, KHÔNG KHỞI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỚI

Để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/3/2011. 

Trong đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ phải tiết kiệm trong chi tiêu hành chính; chống thất thu; giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước, chi phí tiếp khách, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu.

Tạm dừng việc mua mới xe ô tô, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc bằng ngân sách nhà nước; việc sử dụng xe ô tô phải đúng mục đích, đúng đối tượng, cá nhân không được sử dụng xe ô tô của công vào việc riêng. 

Cũng trong Chỉ thị này, các đơn vị được yêu cầu chủ động tự rà soát tất cả các

 

khoản chi tiêu hành chính nêu trên và lập kế hoạch tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại của đơn vị trong năm 2011 (các khoản tiết kiệm không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, các khoản trợ cấp khó khăn theo chế độ chính sách cho con người). 

Trong năm 2011, chưa tiến hành khởi công các công trình, dự án mới; chủ động rà soát lại mục tiêu, quy mô và hiệu quả đầu tư của dự án đã được Bộ giao cho đơn vị làm chủ đầu tư; khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị thực hiện dự án đang triển khai dở dang và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khi có điều kiện có thể khởi công được ngay. 

Thay vào đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư đã bố trí cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp trong năm 2011; vốn đã bố trí cho các dự án này không được kéo dài thời gian thực hiện sang kế hoạch năm 2012… 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.