Số 09.2010 (467) ngày 09/03/2010

CHÍNH PHỦ

Hạn chế tăng giá vật tư đầu vào SXKD (SMS: 12/NQ-CP) - Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 07/3/2010 về phiên thường kỳ tháng 2/2010 của Chính phủ. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động và thận trọng, kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng khoảng 25%, chỉ đạo và hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay thỏa thuận đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong và ngoài nước; chủ động can thiệp kịp thời thị trường, hạn chế điều chỉnh tăng giá cùng thời điểm các vật tư đầu vào làm tác động đến mặt bằng giá trong nước; công bố thực hiện giá bán điện và giá bán than cho sản xuất điện ổn định trong cả năm 2010. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc đăng ký, niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết…; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm quy định về quản lý giá, các hành vi lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để đẩy giá hàng hóa lên cao, các hành vi găm hàng, thu lợi bất chính.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình đầu tư sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước; rà soát và kiên quyết ngừng các công trình đầu tư kém hiệu quả, chưa cần thiết để tập trung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm sắp hoàn thành và phát huy hiệu quả.
Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (SMS: 19/2010/ND-CP) - Ngày 05/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành, điều chỉnh khung giá các loại đất; hướng dẫn phương pháp xác định giá đất; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh và áp dụng bảng giá đất theo đề nghị của UBND cấp tỉnh; hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đất đai liên quan đến giá đất để cơ quan tài chính kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về định giá đất cụ thể; tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất và bảng giá đất.
Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được sửa đổi tại Nghị định này, theo đó, Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của UBND cấp tỉnh; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010.
Đào tạo và bồi dưỡng công chức (SMS: 18/2010/ND-CP) - Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010. Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/02/2010 của Chính phủ và công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Mục tiêu chính của việc đào tạo, bồi dưỡng công chức là để trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức gồm có: tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học và từ xa.
Nghị định này quy định 04 điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học: có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo và có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo. Công chức được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khi cơ quan, đơn vị được tổ chức, sắp xếp lại hoặc công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ lãnh đạo mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục và được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian này; công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài chỉ được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các học viện, trường, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2010. Bãi bỏ Chương III Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức và các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này.
Nghị định mới về bán đấu giá tài sản (SMS: 17/2010/ND-CP) - Đó là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04/3/2010. Theo Nghị định này, mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản. Nếu như theo quy định cũ, tiêu chuẩn của đấu giá viên chỉ cần tốt nghiệp đại học, có phẩm chất đạo đức tốt thì Nghị định mới quy định rõ đấu giá viên phải là người đã tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế và phải đã qua khóa đào tạo nghề đấu giá. Thời gian của khóa đào tạo nghề đấu giá là 3 tháng. Người được miễn đào tạo nghề đấu giá bao gồm: giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ luật; giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ kinh tế; luật sư; thừa phát lại; người đã là thẩm tra viên chính hoặc cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính hoặc cao cấp ngành kiểm sát; thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp; thẩm tra viên chính và cao cấp thi hành án; chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh tế; người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, đấu giá viên, công chứng viên, chấp hành viên.
Doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là đấu giá viên; có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản cho sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
Nhà nước không bồi thường thiệt hại do khách quan (SMS: 16/2010/ND-CP) - Ngày 03/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó, Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép hoặc thiệt hại xảy ra trong điều kiện vì người thi hành công vụ muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.
Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành việc xác minh thiệt hại để làm căn cứ xác định mức bồi thường. trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường. Khi quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường theo quy định.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2010.

 
BỘ TÀI CHÍNH

Cơ chế tài chính của Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán (SMS: 29/2010/TT-BTC) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2010/TT-BTC ngày 04/3/2010 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký được quyền quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đã đầu tư và các loại nguồn vốn hợp pháp khác theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi của những người liên quan như các thành viên của công ty, người lao động theo các hợp đồng và điều khoản đã cam kết. Trong trường hợp cần thiết, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký được phép huy động vốn để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trường chứng khoán. Việc huy động vốn không được làm thay đổi hình thức sở hữu và phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ (Hội đồng quản trị báo cáo cơ quan chủ sở hữu là Bộ Tài chính xem xét, quyết định phương án huy động vốn). Đồng thời, các cơ quan này được đầu tư, góp vốn với các tổ chức kinh tế nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán và chỉ trong các lĩnh vực: cung cấp các dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thị trường chứng khoán, dịch vụ cung cấp thông tin thị trường (Hội đồng quản trị báo cáo Bộ Tài chính quyết định các phương án đầu tư, góp vốn kinh doanh).
Trong trường hợp cần thiết, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký được cho thuê, thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật trên nguyên tắc bảo đảm có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn. Hội đồng quản trị báo cáo Bộ Tài chính quyết định các hợp đồng cho thuê, thế chấp tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký. Các hợp đồng cho thuê, thế chấp tài sản có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Hội đồng quản trị quyết định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3686/2007/QĐ-BTC ngày 22/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thu thêm phụ cước thư máy bay (SMS: 07/2010/TT-BTTTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/3/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập. Theo đó, bổ sung bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay. Cụ thể, kể từ ngày 16/4/2010, mức thu phụ cước đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường máy bay như sau: thư đến 100 gram và bưu thiếp là 500 đồng, thư trên 100 gram đến 250 gram là 1.500 đồng, mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram là 2.000 đồng. Mức thu phụ cước đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay được chia thành các mức theo từng Châu lục (Châu Á -Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ).
Giá cước dịch vụ thư cơ bản quốc tế và phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay được quy định bằng ngoại tệ và được thanh toán bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm giao dịch.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2010.
 
BỘ XÂY DỰNG

Loại bỏ 5 thủ tục hành chính ngành xây dựng (SMS: 250/QD-BXD) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 04/3/2010công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các thủ tục hành chính được loại bỏ là: chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp (trừ công trình do Bộ Công thương quản lý), công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình do Thủ tướng chính phủ yêu cầu, các công trình áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có nội dung chưa được đề cập trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình thuỷ lợi, đê điều thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
LIÊN BỘ

Kinh phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SMS: 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN) - Ngày 03/3/2010, Liên bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm: kinh phí chi cho hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị; kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân khác (nếu có); kinh phí thu hồi được để lại theo quy định tại Thông tư này và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Một số khoản chi mang tính chất đặc thù trong việc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá như chi thuê chuyên gia bên ngoài cơ quan hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp có tư cách pháp nhân và độc lập để thực hiện đánh giá kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá (nếu có), thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá quyết định căn cứ vào tính chất và nội dung kiểm tra và khả năng nguồn kinh phí trong dự toán được giao; mức chi cho chuyên gia làm căn cứ để ký kết hợp đồng trọn gói cho những ngày tham gia kiểm tra tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/người; ngoài mức thù lao trên, chuyên gia được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến để thực hiện kiểm tra, tiền tàu, xe (nếu có) theo mức chi quy định về chế độ công tác phí áp dụng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Chi phí mua mẫu thử nghiệm, chi phí thử nghiệm, giám định, mua dụng cụ lấy mẫu, đựng mẫu, mua nguyên vật liệu thử nghiệm, chi thuê bốc dỡ lấy mẫu, vận chuyển…,các khoản chi này được thanh toán theo thực tế phát sinh hoặc giá nhập khẩu cộng với các loại phí, thuế có liên quan, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Cơ chế phối hợp cung cấp số liệu liên quan đến giao thông đường bộ (SMS: 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT) - Việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông), dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ vừa được liên Bộ Công an, Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT ngày 03/3/2010. Theo đó, sở giao thông vận tải cung cấp cho phòng cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh, ban an toàn giao thông cấp tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam số liệu về cấp mới, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và số liệu về xe máy chuyên dùng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý; Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải số liệu về cấp mới, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; số liệu về xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc; Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải số liệu về kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông trong phạm vi toàn quốc.
Việc cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ được thực hiện định kỳ theo tháng, 6 tháng và một năm, bằng văn bản, qua mạng máy tính hoặc fax. Trong trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì việc cung cấp số liệu này được thực hiện bằng báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo chuyên đề, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cung cấp. Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ - kỹ thuật cần thiết để bảo mật các số liệu đã được cung cấp phục vụ công tác quản lý. Các số liệu này phải được khai thác quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.