Số 08.2007 (313) ngày 02/03/2007

 CHÍNH PHỦ


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
(SMS: 20800)
- Theo Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ban hành ngày 26/02/2007, Chính phủ quy định: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp phải cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn...
Chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư do cơ sở đào tạo nghề luật sư của Bộ Tư pháp, Tổ chức luật sư toàn quốc cấp hoặc do cơ sở đào tạo nghề luật sư của nước ngoài cấp, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận mới có giá trị.
Các tổ chức hành nghề LS nước ngoài khi xin hoạt động tại Việt Nam thì hồ sơ và các giấy tờ kèm theo phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động, trong vòng 15 ngày, tổ chức hành nghề LS nước ngoài  tại Việt Nam phải đăng báo trong 3 số liên tiếp và ra thông báo đến các cơ quan liên quan...
02 hoặc nhiều công ty luật nước ngoài có thể thỏa thuận hợp nhất, sáp nhập thành 01 công ty nước ngoài mới sau khi tuân thủ những quy định hợp nhất, sáp nhập của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức hành nghề LS nước ngoài  tại Việt Nam cũng có thể giải thể, chấm dứt hoạt động và bị thu hồi giấy phép hoạt động nếu như không đủ khả năng và vi phạm pháp luật Việt Nam.
Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất quy ra giờ không được vượt quá 100.000 đồng/1 giờ làm việc của luật sư. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho luật sư là 120.000 đồng/1ngày làm việc của luật sư...
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải đăng báo địa phương hoặc báo trung ương trong ba số liên tiếp; thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư, Cơ quan thuế của địa phương, nơi đặt trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
(SMS: 202419)
- Theo Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2007, Chính phủ quy định: cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp...
Chứng từ điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham gia giao dịch, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; việc tiêu hủy chứng từ điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin...
Chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu phải theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện các biện pháp niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử thì tổ chức, cá nhân không được phép khai thác, sử dụng, sửa đổi chứng từ điện tử này trong hệ thống thông tin của mình để giao dịch hoặc sử dụng cho mục đích khác...
Chứng từ điện tử được gửi, nhận và xử lý giữa cá nhân với hệ thống thông tin tự động hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý. Tổ chức, cá nhân chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy và ngược lại...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Giao dịch điện tử
(SMS: 202418)
- Ngày 15/02/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Theo đó, trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số...
Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số đó được bảo đảm an toàn theo quy định.
Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được công nhận có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia
(SMS: 202417)
- Theo Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ban hành ngày 15/02/2007, Chính phủ quy định: hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực dự trữ quốc gia là 70 triệu đồng. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi vi phạm đó. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt được giảm xuống nhưng không thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt. Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể được tăng lên nhưng không vượt mức tối đa của khung tiền phạt...
Thời hiệu xử phạt là 2 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, mà hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia thì bị xử phạt hành chính. Trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt là 3 tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhận được quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án và hồ sơ vi phạm. Trong các thời hạn trên, nếu cá nhân, tổ chức lại có hành vi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trên mà thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt...
Ngoài các hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: buộc khôi phục lại nguyên trạng kho tàng, cơ sở vật chất-kỹ thuật dự trữ quốc gia; buộc bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra; buộc chấm dứt tình trạng cản trở đến hoạt động dự trữ quốc gia; buộc phải thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia; buộc phải bảo quản hàng dự trữ quốc gia đúng các địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Mức bồi thường thiệt hại đối với vật tư, hàng hóa dự trữ quốc gia được xác định theo giá thị trường của vật tư, hàng hóa cùng loại tại thời điểm bồi thường...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phát triển thương mại
(SMS: 202420)
- Ngày 15/02/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Theo đó, nền thương mại trong nước phải dựa trên cấu trúc hợp lý các hệ thống, các kênh phân phối với sự tham gia của các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước; thực hiện việc mở cửa thị trường phân phối theo đúng lộ trình cam kết gia nhập WTO; huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội...
Để đạt được mục tiêu trên, phải phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, tăng về số lượng, mới về phương thức hoạt động theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, phù hợp với quy luật của lưu thông hàng hóa. Cụ thể, đổi mới mô hình tổ chức, công nghệ quản lý và phương thức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa để từng bước xây dựng các loại hình doanh nghiệp thương mại chủ yếu như: các tập đoàn, công ty mẹ-con, các công ty thương mại bán buôn, bán lẻ hiện đại, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics, các công ty (hoặc hợp tác xã) quản lý và kinh doanh chợ, các công ty cổ phần sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm, các hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông thôn; và các hộ kinh doanh thương mại...
Phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của thị trường trên từng địa bàn. Đồng thời, phát triển các mô hình tổ chức lưu thông theo từng thị trường ngành hàng, phù hợp với tính chất và trình độ của sản xuất, xu hướng và phương thức thỏa mãn của tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước. Nhất là đối với các ngành hàng thuộc diện quan trọng hoặc đặc thù: củng cố hệ thống phân phối được hình thành trên cơ sở xác lập mối liên kết dọc, có quan hệ gắn kết chặt chẽ, ổn định và ràng buộc trách nhiệm trên từng công đoạn của quá trình lưu thông từ sản xuất, xuất nhập khẩu đến bán buôn và bán lẻ thông qua quan hệ trực tuyến hoặc quan hệ đại lý mua bán; thiết lập hệ thống phân phối trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống tổng kho bán buôn, hệ thống trung tâm logistics; khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh các nhóm, mặt hàng có mối quan hệ với nhau trong tiêu dùng phát triển mối liên kết ngang trong khâu phân phối để giảm chi phí đầu tư, chi phí lưu thông và giảm chi phí của xã hội; Nhà nước can thiệp vào thị trường các ngành hàng này chủ yếu bằng quy chế về tổ chức và kiểm soát hệ thống phân phối, sử dụng các công cụ gián tiếp...
Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ, siêu thị. Đồng thời, Đề án nêu ra một loạt các giải pháp khác như: kiểm tra, kiểm soát thị trường; điều hành thị trường; quy hoạch phát triển thương mại và các chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
(SMS: 202416)
- Theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2007, Chính phủ quy định: doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%; đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 28 - 50%. Đối với hoạt động xổ số kiến thiết, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%...
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh ở Việt Nam thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng số tiền chi trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài...
Các dự án đầu tư nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư; đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đồng thời, các mức thuế suất ưu đãi là từ 10 - 20% tùy theo từng đối tượng tương ứng; thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi gồm 3 loại: 10, 12, 15 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh. Hết thời gian được áp dụng mức thuế suất ưu đãi trên thì hợp tác xã, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%...
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. Cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 - 100 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên, hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí cho lao động nữ...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TƯ PHÁP


Nâng bậc lương trước thời hạn
(SMS: 202444)
- Theo Công văn số 717/BTP-THA ra ngày 28/2/2007, Bộ Tư pháp hướng dẫn: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có thể bổ sung tiêu chí nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức của các cơ quan thi hành án dân sự miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn để phù hợp với đặc thù của các cơ quan thi hành án, trong trường hợp có cùng cấp độ thành tích như nhau mà tỷ lệ vượt quá 5% biên chế trả lương, thì ưu tiên số 2 có thể dành cho đối tượng là người dân tộc đang công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc những người ở miền xuôi tình nguyện hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái lên công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, sau đó mới tính đến các thứ tự ưu tiên khác...

Trường hợp cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có đơn vị nào đủ 20 biên chế trả lương trở lên thì xét chung trên tổng biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; trường hợp có một hoặc một số đơn vị có từ 20 biên chế trả lương trở lên thì đối với những đơn vị còn lại trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho từng đơn vị mà tổ chức xét chung trên tổng số biên chế còn lại của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó...
 

 BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG


Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet
(SMS: 202433)
- Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT ra ngày 23/02/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu: các doanh nghiệp viễn thông và internet tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang thiết bị thuộc quyền quản lý; không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng gây mất trật tự an toàn xã hội; các hệ thống thiết bị, các phần mềm đưa vào sử dụng trên mạng Internet tuân thủ quy trình và quy chế đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, tham khảo các chuẩn quản lý an toàn TCVN 7652, ISO 27001. Đảm bảo khả năng truy vết và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố...
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP...) phải có các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng Internet hoặc cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng phải nghiêm túc thực hiện sự điều phối của Trung tâm VNCERT trong hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet ở Việt Nam, hợp tác với Trung tâm VNCERT trong việc kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo an toàn mạng trong đơn vị mình khi có dấu hiệu hay nguy cơ mất an toàn mạng...
 

 BỘ XÂY DỰNG


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
(SMS: 202421)
- Ngày 14/02/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và 112/2006/NĐ-CP.
Theo đó, đối với dự án gồm nhiều công trình nằm ở các tỉnh, thành phố khác nhau thì công trình nằm ở địa phương nào chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng ở địa phương đó. Trường hợp dự án gồm nhiều công trình nằm ở một địa điểm thuộc một tỉnh, thành phố thì chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng một lần cho các công trình thuộc dự án tại địa phương đó...
Chủ đầu tư có thể xin giấy phép xây dựng cho một công trình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án...
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình và nhà ở đô thị bao gồm: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu). Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng; Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất có công chứng; Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng). Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu tại khoản này...
Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung cho phép điều chỉnh giấy phép xây dựng. Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục "gia hạn, điều chỉnh" trong giấy phép xây dựng đã được cấp cho chủ đầu tư...
Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng; bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; bản vẽ thiết kế điều chỉnh...
Thời hạn xét điều chỉnh giấy phép xây dựng chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.