Số 07.2004 (160) ngày 20/02/2004

 CHÍNH PHỦ


Hướng dẫn thi hành Luật Thống kê
- Ngày 13/02/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2004/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
Theo đó, Thủ tướng sẽ quyết định các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các cuộc Tổng điều tra khác theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có nghĩa vụ không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Nhà nước; Cung cấp thông tin thống kê trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê...
Khi tổ chức điều tra, các tổ chức, cá nhân phải được thông báo quyết định, mục đích, yêu cầu, thời hạn của cuộc điều tra thống kê; được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê...
Nghị định  này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thi hành Luật Đất đai 2003 - Theo tinh thần Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 09/02/2004 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, Thủ tướng chỉ thị cần tập trung thực hiện một số việc trước mắt sau:
Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai như Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...
Trong năm 2004, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải làm xong việc thu hồi những diện tích đất đã giao hoặc cho thuê nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không bảo đảm tiến độ theo quy định; sử dụng không đúng mục đích được giao hoặc cho thuê; đất nông nghiệp của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang dùng cho sản xuất cải thiện đời sống.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất ở tại đô thị và đất rừng sản xuất; phấn đấu đến năm 2005 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại...  

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2004 - Theo Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP ra ngày 09/02/2004, Chính phủ đã bàn và quyết nghị các vấn đề sau: Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triệt để chấp hành chủ trương về lệnh cấm vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm trên phạm vi cả nước cho đến khi dập tắt được dịch...
Nghe các Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Thương mại, Bộ Công an trình các dự án, dự thảo các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật An ninh quốc gia, Luật Cạnh tranh...

Chính phủ chỉ đạo: Trong thời gian tới cần nhanh chóng triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai; chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bẩu cử  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Xử lý nợ tồn đọng
- Ngày 11/02/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2004/TT-BTC, hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp.
Theo Thông tư này, việc xoá nợ chỉ được áp dụng đối với các khoản nợ phải trả của hợp tác xã đã giải thể (kể cả trường hợp tự giải thể); hợp tác xã đã chuyển đổi và đăng ký kinh doanh nhưng kinh doanh thua lỗ, không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan...
Hợp tác xã đang hoạt động khi được xoá nợ phải trả thì hạch toán khoản nợ được xóa vào thu nhập trong kỳ để bù đắp các khoản lỗ tại thời điểm được xóa nợ...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND - Ngày 04/02/2004, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg, về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.
Theo đó, cán bộ y tế, quản giáo, cán bộ giáo dục và dạy nghề, Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, trinh sát, cảnh sát bảo vệ công tác tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng CAND thường xuyên (hàng ngày) trực tiếp tiếp xúc với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các đơn vị nói trên được hưởng mức phụ cấp: 120.000 đồng/người/tháng khi nơi công tác có từ 10% trở lên/tổng số người bị nhiễm HIV/AIDS; mức 100.000 đồng/người/tháng (dưới 10%)...
Mức phụ cấp nói trên được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Nếu làm công việc được hưởng phụ cấp có thời gian từ 16 ngày trở lên/tháng thì được hưởng 100% mức phụ cấp; dưới 16 ngày/tháng thì được hưởng 50% mức phụ cấp...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN


Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
- Theo Công văn số 674/TCHQ-GSQL ra ngày 16/02/2004, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) được thực hiện theo hợp đồng li-xăng như sau: Nu tại mục "dạng li-xăng" của Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li-xăng ghi cụm từ: "độc quyền" hoặc "không độc quyền" thì được hiểu là bên nhận li-xăng được độc quyền hoặc không độc quyền thực hiện tất cả các hành vi sử dụng đối tượng SHCN liên quan...
Nếu tại mục "dạng li-xăng" có chỉ ra các hành vi cụ thể mà bên nhận li-xăng được phép thực hiện thì quyền sử dụng đối tượng SHCN của bên nhận li-xăng được áp dụng trong phạm vi đó...
 

 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI


Ký kết Hợp đồng lao động theo mùa vụ
- Theo Công văn số 314/LĐTBXH-LĐVL ra ngày 05/02/2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đối với loại hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn: dưới 03 tháng mà hai bên ký kết từ 02 hợp đồng lao động liên tục trở lên, thì phải áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; từ 02 hợp đồng trở lên nhưng không liên tục, thì khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương của người lao động; có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, thì dù hai bên ký kết 01 hợp đồng lao động cũng phải áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc...  

Đơn giá tiền lương - Ngày 04/02/2004, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ra Công văn số 309/LĐTBXH-TL, về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với doanh nghiệp nhà nước.
Theo đó, việc thẩm định đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp phải được thực hiện trước ngày 30/4/2004.

Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được thẩm định năm 2003...
 

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Pháp lệnh Thi hành án dân sự
- Ngày 14/01/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự, số 13/2004/PL-UBTVQH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004.
So với Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, Pháp lệnh này đã được bổ sung thêm một chương về Quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và những điểm mới sau:
Trong quá trình giải quyết vụ việc, thủ trưởng cơ quan thi hành án (THA) có quyền, đồng thời có nhiệm vụ kiến nghị người có thẩm quyền xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nếu có căn cứ cho thấy có vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án hoặc phát hiện có tình tiết mới...
Nhằm khuyến khích ý thức tự giác chấp hành pháp luật, người phải THA cũng có quyền làm đơn yêu cầu THA để bảo đảm quyền lợi của họ (để làm thủ tục xuất nhập cảnh, để được xét giảm án tù)... Người được THA có đơn yêu cầu THA phải nộp phí THA đối với khoản THA có giá ngạch tính trên giá trị tài sản mà người  đó thực nhận (Điều 20)...
Pháp lệnh mới cũng bổ sung quy định về thời hiệu kháng nghị về THA (15 ngày đối với viện kiểm sát cùng cấp, 30 ngày đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp) và việc kết luận về các quyết định hoặc hành vi của thủ trưởng cơ quan THA, chấp hành viên là thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan THA cấp trên...
Bên cạnh đó, Pháp lệnh cũng sửa đổi quy định về thời hiệu THA, thống nhất cho cả cá nhân, cũng như cơ quan, tổ chức thời hiệu yêu cầu cơ quan THA có thẩm quyền quyết định THA là 3 năm kể từ ngày bản án, quyết định về THA có hiệu lực pháp luật (Điều 25)...
Việc bán đấu giá tài sản được sửa đổi theo hướng các tài sản là bất động sản hoặc động sản có giá trị lớn được giao cho các tổ chức có thẩm quyền bán đấu giá thực hiện, các tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng do cơ quan THA tổ chức bán theo thủ tục đấu giá, các tài sản dễ hư hỏng, khó bảo quản thì không phải qua thủ tục đấu giá...