Số 04.2013 (615) ngày 29/01/2013

 

SỐ 04 (615) - THÁNG 01/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

01/2013/TT-BKHĐT

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

 

* Không sử dụng cụm từ “công ty” để đặt tên hộ kinh doanh

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

07/2013/QĐ-TTg

Quyết định 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước là 10.000 tỷ

Trang 2

3

02/2013/TT-NHNN

Thông tư 02/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro...

 

* Ngân hàng phải phân loại nợ ít nhất mỗi quý một lần

Trang 3

4

03/2013/TT-BYT

Thông tư 03/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc hạch toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý

 

* Thực hiện báo cáo hàng quý đối với khoản viện trợ không hoàn lại

Trang 3

5

10/2013/TT-BTC

Thông tư 10/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước...

 

* Chỉ hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư khi doanh nghiệp không thể chi trả

Trang 3

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

6

08/2013/QĐ-TTg

Quyết định 08/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Hệ thống kế toán của NHNN có 8 nhóm tài khoản

Trang 4

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

7

194/QĐ-TCHQ

Quyết định 194/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* Bổ sung 7 mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Trang 4

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

8

13/2013/TT-BTC

Thông tư 13/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

 

* Thắt chặt giám sát các giao dịch chứng khoán

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

9

03/2013/TT-BTTTT

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

 

* Hướng dẫn xây dựng trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

10

201/QĐ-TTg

Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

 

* Năm 2015, Việt Nam thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế

Trang 3

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

11

12/2013/QĐ-TTg

Quyết định 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

* Hỗ trợ tiền ăn, ở cho học sinh trung học vùng đặc biệt khó khăn

Trang 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

12

06/2013/QĐ-TTg

Quyết định 06/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

* Tăng cường chức năng, nhiệm vụ cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trang 3

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

KHÔNG SỬ DỤNG CỤM TỪ “CÔNG TY”
ĐỂ ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH

Đây là một trong những nội dung nổi bật của Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21/02/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên hộ kinh doanh chỉ được nằm trong Danh mục chữ cái theo quy định.

Ngoài ra, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp... Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành nghề kinh tế cấp bốn thì vẫn phải lựa chọn một

 

ngành kinh tế cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

Cũng theo Thông tư này, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống trong quản lý trong phạm vi toàn quốc về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu định kỳ hàng quý, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với dữ liệu thực tế của địa phương để chuyển đổi bổ sung dữ liệu còn thiếu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, dựa trên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp tại địa phương và dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LÀ 10.000 TỶ

Nội dung này được ghi nhận tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo Quyết định này, NHNN quản lý và sử dụng các loại vốn như: Vốn pháp định; tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; tiền gửi của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; vốn đi vay và các loại vốn khác. Trong đó, mức vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỷ đồng (tăng 5.000 tỷ so với trước đây), được hình thành từ các nguồn vốn hiện có do ngân sách Nhà nước đã cấp; nguồn vốn được bổ sung; khoản trích từ chi phí bằng 12% trên giá trị tài sản cố định bình quân hàng năm theo quy định...

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng cho phép hàng năm, NHNN được lập khoản dự phòng rủi ro và hạch toán vào chi phí bằng 10% chênh lệch thu chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro; số dư khoản dự phòng rủi ro không vượt quá số
 

 

phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Đồng thời, NHNN được thực hiện trích từ chênh lệch thu, chi hàng năm theo quy định để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và Quỹ dự phòng tài chính. Trong đó, số dư thực của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không được vượt quá 1 lần mức vốn pháp định của NHNN; còn mức tối đa của Quỹ dự phòng tài chính cũng không được vượt quá 25% vốn pháp định...

Năm tài chính của NHNN bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào cuối ngày 31/12 năm dương lịch. Thống đốc NHNN phê duyệt báo cáo quyết toán thu, chi tài chính hàng năm và gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15/02 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/03/2013 và được áp dụng cho năm tài chính năm 2013.
 

NGÂN HÀNG PHẢI PHÂN LOẠI NỢ ÍT NHẤT MỖI QUÝ MỘT LẦN

Đây là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tại Thông tư này, NHNN yêu cầu ít nhất mỗi quý một lần, trong 15 ngày đầu của tháng đầu tiên mỗi quý, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tự thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý trước và gửi kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng cho Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). CIC có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp lại cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài danh sách khách hàng có nhóm nợ ở mức độ rủi ro cao nhất để tổ chức, chi nhánh điều chỉnh kết quả phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
 

 

Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng, các khoản nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) được phân theo 05 nhóm như sau: Nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; Nhóm nợ cần chú ý; Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn; Nhóm nợ nghi ngờ và Nhóm nợ có khả năng mất vốn...

Ngoài ra, NHNN còn yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế của tổ chức, chi nhánh...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2013.

 

THỰC HIỆN BÁO CÁO HÀNG QUÝ
ĐỐI VỚI KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

Ngày 21/01/2013, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 03/2013/TT-BYT về việc hạch toán ngân sách Nhà nước áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý.

Thông tư này quy định các khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời bằng tiền đồng Việt Nam vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Trong đó, đối với các khoản viện trợ bằng tiền do các chương trình, dự án thuộc Bộ Y tế trực tiếp quản lý, chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc quý, đơn vị phải tiến hành tổng hợp các chứng từ chi tiêu trong quý và lập báo cáo đề nghị thanh toán tạm ứng, gửi Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xác nhận thanh toán tạm ứng cho chương trình, dự án.
 

 

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết việc hạch toán đối với viện trợ bằng hàng hóa, vật tư, thiết bị hoặc bằng hiện vật theo hình thức viện trợ "Chìa khóa trao tay". Cụ thể, đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị được các đơn vị nhập khẩu hoặc mua từ nguồn viện trợ bằng tiền, thì khi kê khai xác nhận viện trợ, các đơn vị cần đánh dấu vào mục “Đề nghị không hạch toán ngân sách Nhà nước đối với tờ khai xác nhận viện trợ này” để Bộ Tài chính không hạch toán trùng lắp các khoản viện trợ bằng hiện vật và bằng tiền liên quan...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2013. 

CHỈ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ
KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ CHI TRẢ

Ngày 18/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi là Quỹ), trong đó đáng chú ý là những quy định về chi hỗ trợ giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư.

Theo Thông tư này, các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, bán doanh nghiệp sẽ chỉ được Quỹ hỗ trợ phần kinh phí để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư còn thiếu khi nguồn thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật không đủ chi trả. Đối với doanh nghiệp thực hiện giải thế, phá sản sẽ được Quỹ hỗ trợ khi nguồn thu từ hoạt động giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật không đủ để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư.

Đối tượng được hỗ trợ nguồn kinh phí từ Quỹ bao gồm người lao động bị mất việc
 

 

hoặc thôi việc; các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên…của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi.

Thông tư cũng quy định rõ, đơn vị tiếp nhận kinh phí phải thực hiện chi trả cho người lao động và lập báo cáo quyết toán kinh phí trong thời hạn theo quy định. Sau thời hạn này, nếu đơn vị tiếp nhận kinh phí chưa thực hiện báo cáo thì phải có văn bản giải trình lý do và có trách nhiệm hoàn tất báo cáo trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày quá hạn.Sau 30 ngày, nếu doanh nghiệp vẫn không có báo cáo quyết toán kinh phí thì bị cưỡng chế, thu hồi lại khoản kinh phí đã hỗ trợ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2013 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008.
 

Ü Kế toán-Kiểm toán:

HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA NHNN CÓ 8 NHÓM TÀI KHOẢN

Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Quyết định này quy định chế độ kế toán áp dụng đối với NHNN sẽ gồm 04 phần: Hệ thống tài khoản kế toán; Chứng từ kế toán; Sổ kế toán và Báo cáo tài chính. Trong đó, Hệ thống tài khoản kế toán của NHNN sẽ có 08 nhóm tài khoản và tài khoản, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của NHNN, bao gồm: Nhóm tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác thực hiện Chính sách tiền tệ quốc gia; Nhóm phát hành tiền và nợ phải trả; Nhóm cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách Nhà nước; Nhóm quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối... Thống đốc NHNN có trách nhiệm quy
 

 

định cụ thể về tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán kế toán trên các tài khoản kế toán theo các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc NHNN phải quy định và hướng dẫn cụ thể về chứng từ kế toán và sổ kế toán, sao cho phù hợp với quy định về kế toán và giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; đồng thời quy định nội dung, phương pháp lập, tổng hợp, trình bày Báo cáo tài chính của NHNN theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực,  thông lệ quốc tế áp dụng đối với ngân hàng trung ương...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

BỔ SUNG 7 MÃ LOẠI HÌNH
QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Ngày 22/01/2013, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TCHQ bổ sung một số loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Quyết định này, có 07 mã được bổ sung vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm: Mã NK05 của loại hình nhập đầu tư kinh doanh thuộc nhóm NKD; mã NGC21 của loại hình nhập gia công tự cung ứng thuộc nhóm NGC; mã NTA10 của loại hình tạm nhập NPL vào KCX để gia công, mã
 

 

NTA12 của loại hình mua hàng của nội địa và mã NTA29 của loại hình tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất cùng thuộc nhóm NTA; mã XTA20 của loại hình tái xuất; mã XTA29 của loại hình tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập đều thuộc nhóm XTA.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chứng khoán:

THẮT CHẶT GIÁM SÁT CÁC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Ngày 25/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BTC về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) có trách nhiệm giám sát diễn biến các giao dịch trong ngày, nhiều ngày, định kỳ; xác định rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các giao dịch bất thường nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu thao túng thị trường, giao dịch nội bộ và các hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán theo quy định; giám sát việc công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định. SGDCK cũng đồng thời phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và báo cáo theo yêu cầu về giám sát giao dịch chứng khoán của các đối tượng giám sát...
 

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK; giải trình và thực hiện công bố thông tin theo quy định khi có các giao dịch chứng khoán của các cổ đông lớn, của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc của tổ chức, cá nhân hoặc người có ý định nắm giữ từ 25% cổ phiếu biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/03/2013 và thay thế Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008.


 

Ü Thông tin-Truyền thông:

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (TTDL).

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác TTDL, các cơ quan Nhà nước đầu tư xây dựng TTDL sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp xây dựng TTDL để cung cấp dịch vụ phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau: Tiêu chuẩn quốc gia về TTDL - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông số TCVN 9250:2012; Quy chuẩn về chống sét cho trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông số QCVN 32:2011/BTTTT; Quy chuẩn về tiếp đất cho các trạm viễn thông số 09:2010/BTTTT...
 

 

Đối với từng tiêu chuẩn cụ thể, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng TTDL có trách nhiệm lựa chọn đơn vị đo kiểm (được Bộ TTTT chỉ định) thực hiện việc đo kiểm và thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các mức bảo đảm kỹ thuật theo quy định.

Cục Viễn thông là cơ quan tiếp nhận, quản lý hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tiến hành công bố danh sách các TTDL đã công bố trên trang thông tin điện tử của Cục...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013.


 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

NĂM 2015, VIỆT NAM THU HÚT 7,5 TRIỆU LƯỢT
KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ

Mục tiêu này được đề ra tại “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013.

Cụ thể, đến năm 2015, dự kiến nước ta thu hút 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 37 triệu lượt khách nội địa, tăng trưởng khách quốc tế 8,4%/năm và nội địa 5,7% năm; đến năm 2020, thu hút 10,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 47,5 triệu lượt khách nội địa, tăng trưởng tương ứng 6% và 4,3%/năm...

Về doanh thu từ khách du lịch, năm 2015, ước tính đạt 207 nghìn tỷ đồng; năm 2020 đạt 372 nghìn tỷ đồng; năm 2025 đạt 523 nghìn tỷ đồng… Về đóng góp của du lịch trong GDP, năm 2015 du lịch chiếm 6% tổng GDP cả nước; năm 2020,
 

 

chiếm 7%; năm 2025 chiếm 7,2%...

Quy hoạch này cũng đưa ra định hướng phát triển thị trường khách du lịch bằng cách đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế, chú trọng phân đoạn thị trường có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chỉ tiêu cao. Riêng về khách du lịch quốc tế, chú trọng thu hút phát triển mạnh thị trường gần như Đông Bắc Á; tăng cường khai thác thị trường truyền thống cao cấp từ Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và Đông Âu; mở rộng thị trường mới như Trung Đông, Ấn Độ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

HỖ TRỢ TIỀN ĂN, Ở CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, từ ngày 15/03/2013, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

Cụ thể: Mỗi tháng được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung nhưng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng còn được hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu chung nhưng
 

 

không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Để được hưởng chính sách hỗ trợ này, học sinh là người dân tộc thiểu số phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau: Đang học cấp trung học phổ thông tại trường thuộc loại hình công lập; Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập. Riêng với học sinh là người dân tộc Kinh, ngoài 3 điều kiện nêu trên còn phải nằm trong danh sách hộ nghèo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013.
 

Ü Cơ cấu tổ chức:

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CHO CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Đây là nội dung tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (VGP).

Tại Quyết định này, bên cạnh những nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định trước đây, Thủ tướng Chính phủ còn bổ sung các chức năng, nhiệm vụ mới cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, như: Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên

 

quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử...

Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng có sự thay đổi. Cụ thể, các đơn vị trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chỉ còn 06 đơn vị (trước đây là 08 đơn vị), bao gồm: Ban Hành chính điện tử và Công báo; Ban Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện; Báo Điện tử Chính phủ và Trung tâm Dữ liệu điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013 và thay thế Quyết định số 83/2008/QĐ-TT ngày 25/06/2008.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.