Số 04.2011 (513) ngày 25/01/2011

 

SỐ 4 (513) - THÁNG 1/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

05/2011/NĐ-CP

Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc

 

* Chính phủ ban hành Nghị định về công tác dân tộc 

Trang 2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

2

04/2011/QĐ-TTg

Quyết định 04/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội…

 

* Lệ phí chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp là 0,78% 

Trang 2

3

119/QĐ-TTg

Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thông tin…

 

* Đầu tư 24.664 tỷ phát triển thông tin, truyền thông nông thôn

Trang 2

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

4

07/2011/TT-BTC

Thông tư 07/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất…

 

* Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng xuống còn 0% 

Trang 3

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

5

02/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh…

 

* Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tăng 9%

Trang 3

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

6

0283/QĐ-BCT

Quyết định 0283/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị…

 

* Bổ sung 03 loại máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được 

Trang 3

BỘ TƯ PHÁP

 

 

 

7

48/QĐ-BTP

Quyết định 48/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự …

 

* Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2011

Trang 4

8

02/2011/TT-BTP

Thông tư 02/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

 

* Chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp về Trợ giúp pháp lý

Trang 4

LIÊN BỘ

 

 

 

9

04/2011/TTLT-BTTTT-BTC

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính…  

 

* Nộp danh mục xuất bản phẩm cần đặt hàng trước ngày 30/6 hàng năm

Trang 4

10

01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế…

 

* Buộc doanh nghiệp thực hiện an toàn - vệ sinh lao động 

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2010, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2010 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Ngày 14/01/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc. Trong đó, việc thực hiện chính sách dân tộc được nhấn mạnh phải theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc; lợi dụng các vấn đề dân tộc để xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số; ưu tiên

 

đặc biệt đối với dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chú trọng đào tạo nghề, sử dụng lao động là người tại chỗ, đảm bảo thu nhập ổn định, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng khác.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và Nghị định này ở địa phương; hằng năm, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác dân tộc; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo về tình hình dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc địa phương mình gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2011.

 LỆ PHÍ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BHXH, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LÀ 0,78%

Nhằm đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác BHXH, ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

Theo đó, hàng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, BHXH Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính trình Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; kế hoạch bao gồm các nội dung: thu, chi BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kế hoạch đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm; chi quản lý bộ máy; chi đầu tư phát triển.

Quyết định còn nêu rõ: Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp bảo đảm bằng 0,78% tổng số chi trả và được bố trí trong dự toán kinh phí quản bộ máy của BHXH Việt Nam. Trong toàn bộ số kinh phí được trích theo mức lệ phí chi trả này, được phép sử dụng 2% lập quỹ dự phòng rủi ro do nguyên nhân khách quan; phần còn lại được sử dụng để chi trả cho các nội dung như: in ấn biểu mẫu, lệ phí chuyển tiền, chi phát hành thẻ ATM, mua sắm thiết bị…

 

Một trong những điểm đáng chú ý khác là Quyết định cho tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho việc thực hiện hoạt động cho vay của BHXH Việt Nam đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, thời hạn cho vay tối đa không quá 5 năm, lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức bình quân cùng kỳ hạn của 04 sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn nêu trên có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì các bên xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng. Lãi suất quá hạn đối với các đối tượng cho vay của BHXH Việt Nam bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2011; bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

ĐẦU TƯ 24.664 TỶ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG
NÔNG THÔN

Ngày 18/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 119/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, Chính phủ chủ trương đến năm 2015, phấn đấu đạt 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mức độ phục vụ bưu chính bình quân đạt dưới 7000 người/điểm phục vụ với bán kính phục vụ dưới 3km; được kết nối bằng đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ. Bảo đảm hầu hết người dân thuộc khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập; 100% cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định; trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học, trạm xá được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng…

Đồng thời, xây dựng kênh truyền hình chuyên biệt về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với các nội dung chương trình như: tuyên truyền, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; cung cấp thông tin và đào tạo trực tuyến về khoa học kỹ thuật nông nghiệp; thông

 

tin về thị trường nông sản, hàng hóa, thiết bị vật tư nông nghiệp; tạo diễn đàn, kênh đối ngoại để người nông dân có thể góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng và trao đối kinh nghiệm sản xuất.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 24.664 tỷ đồng và được phân bổ như sau: phát triển viễn thông công ích dự kiến 15.150 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng viễn thông băng rộng đến xã dự kiến 7.000 tỷ đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa là 800 tỷ đồng; xây dựng kênh truyền hình nông thôn là 150 tỷ đồng; phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn là 604 tỷ đồng; nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam dự kiến 960 tỷ đồng.

Thủ tướng giao các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển thông tin, truyền thông nông thôn theo các quy hoạch, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước trong việc đóng góp tài chính và phát triển hạ tầng, dịch vụ…

 TIẾP TỤC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG XUỐNG CÒN 0%

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ giảm từ 6% xuống còn 0%; dầu trung giảm từ 6% xuống còn 2%; dầu diesel từ 2% xuống còn 0%... Trước đó, riêng trong tháng 12/2010, Bộ Tài chính đã có 2 đợt giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, dầu tại các Thông tư số 190/2010/TT-BTC và 213/2010/TT-BTC lần lượt từ 17% xuống còn 12%, 6% và hiện tại là 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2011 và thay thế Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính.

 

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng có văn bản tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán. Đồng thời, doanh nghiệp được sử dụng thêm quỹ bình ổn để bù phần chênh lệch do giá xăng, dầu thế giới tăng cao. Cụ thể là từ ngày 15/01/2011, các nhà nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng thêm 600 đồng/lít (từ 1.000 đồng lên 1.600 đồng/lít) từ quỹ bình ổn giá để bù đắp chi phí đối với mặt hàng dầu diesel.

Đây là các biện pháp tiếp theo của Bộ Tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu luôn đảm bảo nguồn cung, không tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước nhằm chủ động bính ổn giá, hạn chế việc gây tác động lên các mặt hàng khác và nền kinh tế. 
 

 MỨC ĐIỀU CHỈNH THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH TĂNG 9%

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa có Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: Người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP; Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

 

quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP.

Theo Thông tư thì mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH từ năm 1995 đến năm 2009 cho những đối tượng nêu trên lần lượt là 2,96; 2,52; 2,38;… 1,17; 1,09; như vậy, mức điều chỉnh này tăng tương ứng 9% so với mức điều chỉnh quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010 áp dụng cho năm 2010. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của 02 năm 2010 và 2011 đều là 1,00. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2011. 


 

 BỔ SUNG 03 LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG NƯỚC
ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 0283/QĐ-BCT ngày 19/01/2011 về việc bồ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Theo đó, bổ sung vào Danh mục lần này có 3 loại máy móc, thiết bị bao gồm: Thùng phuy đựng phốt pho dung tích 157 lít, áp suất thử kín 30 kPa, áp suất thử thủy lực 250 kPa; Hệ thống SCADA quan trắc khí mê tan tự động tập trung chạy trên phần mềm quan trắc khí mê tan tự động tập trung (CGMWS) với giao diện

 

tiếng Việt, cho phép cập nhật bản đồ hiện trường, chỉ thị và cảnh báo tại các vị trí trên bản đồ; Thiết bị đo khí mê tan tự động cầm tay có thời gian làm việc liên tục từ 10 đến 12 giờ.

Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BỘ TƯ PHÁP GIAO CHỈ TIÊU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2011

Ngày 19/01/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Theo đó, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình

 

thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.

Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà được giảm 1% so với chỉ tiêu đã giao ở trên…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày 13/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung thống kê Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Theo đó, Thông tư gồm 5 Chương, 21 Điều hướng dẫn về hệ thống chỉ tiêu thống kê TGPL, các loại biểu mẫu thống kê, công bố, sử dụng thông tin thống kê TGPL; điều tra thống kê TGPL; quy định về các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thống kê và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống kê TGPL.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về TGPL, Bộ Tư pháp xác định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp trong lĩnh vực TGPL gồm 6 chỉ tiêu: số vụ việc TGPL; số vụ việc kiến nghị; số lượt người được TGPL; số lượng viên chức của Trung tâm; số lượng cộng tác viên TGPL và chỉ tiêu tổ chức, cá nhân

 

đăng ký tham gia TGPL. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin.

Thông tin thống kê năm về TGPL của cả nước được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố trước ngày 28/02 của năm sau qua các hình thức và phương tiện: họp báo, đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Niên giám thống kê và các văn bản chính thức khác của Bộ Tư pháp. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2011; bãi bỏ khoản 1 mục II phần B và biểu mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. 


 

 NỘP DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM CẦN ĐẶT HÀNG TRƯỚC
NGÀY 30/6 HÀNG NĂM

Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011 hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. 

Thông tư quy định chậm nhất đến ngày 30/6 của năm trước kế hoạch, cơ quan chủ quản nhà xuất bản tổng hợp danh mục xuất bản phẩm cần đặt hàng và dự toán kinh phí gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan chủ quản nhà xuất bản Trung ương); gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan chủ quản nhà xuất bản địa phương). Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp danh mục xuất bản phẩm cần đặt hàng gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/7. 

Cũng theo Thông tư có 04 loại xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng bao gồm: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; Xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, người

 

khiếm thị; Xuất bản phẩm phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu; Xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại. 

Căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa cơ quan chủ quản nhà xuất bản với nhà xuất bản và dự toán được duyệt cho xuất bản phẩm đặt hàng, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng 70% kinh phí (đối với nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp) để nhà xuất bản triển khai thực hiện, số còn lại sẽ thanh toán sau khi có biên bản nghiệm thu. Đối với nhà xuất bản là doanh nghiệp, cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện tạm ứng và chuyển kinh phí cho nhà xuất bản triển khai thực hiện. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung hướng dẫn về chính sách tài trợ đối với xuất bản tại Thông tư liên bộ số 11/TT-LB ngày 20/02/1993.

 BUỘC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ sở lao động.

Thông tư quy định cơ sở lao động phải thành lập bộ phận ATVSLĐ và có ít nhất 01 cán bộ ATVSLĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trường hợp không thành lập được bộ phận ATVSLĐ thì phải có hợp đồng với tổ chức đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ ATVSLĐ. Cán bộ ATVSLĐ phải có chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động và phải có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ sở lao động sử dụng số lao động trực tiếp từ 500 đến 1.000 người thì phải có ít nhất 01 nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y; trên 1.000 người cùng làm việc trên địa bàn thì phải tổ chức trạm y tế hoặc phòng 
 

 

hoặc ban y tế có ít nhất 01 y sĩ hoặc 01 bác sỹ đa khoa. Trường hợp không thành lập được bộ phận y tế hoặc có tổng số lao động trực tiếp nhỏ hơn 500 người thì phải có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc phòng khám đa khoa khu vực hoặc bệnh viện cấp huyện hoặc trung tâm y tế huyện.

Kinh phí để thực hiện công tác ATVSLĐ được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp… 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2011; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, 05 Phan Xích Long, phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM - Tel:
08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.