Số 04.2007 (309) ngày 26/01/2007

 CHÍNH PHỦ


Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
(SMS: 202350)
- Ngày 19/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.
Theo đó, tổ chức đăng ký niêm yết phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký niêm yết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết...
Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một số loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau: đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phiếu ra công chúng thì thực hiện chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng thì phải có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh thông qua...
Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán không còn đáp ứng được các điều kiện niêm yết, hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên, hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực chuyên ngành, kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổ chức niêm yết bị sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hay phá sản,...
Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, gồm công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty phát hành riêng lẻ. Trong đó, công ty chứng khoán phát hành riêng lẻ chỉ được chào bán cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư, đồng thời nhà đầu tư có tổ chức phải đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng và cá nhân đầu tư tối thiểu 1 tỷ đồng...
Công ty đầu tư chứng khoán nước ngoài hoặc quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài dạng pháp nhân muốn đầu tư vào Việt Nam phải ủy thác cho công ty quản lý quỹ trong nước hoặc thành lập chi nhánh tại Việt Nam để quản lý vốn đầu tư...
Nghi định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phát triển kinh tế xã hội
(SMS: 20705)
- Ngày 19/01/2007, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007.
Chính phủ yêu cầu: các ngành, các cấp tiếp tục rà soát để loại bỏ ngay những giấy phép, quy định không còn phù hợp, đang gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm, thay thế ngay những người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình gây phiền hà, chậm chễ trong việc cấp phép, giải quyết thủ tục đăng ký hoạt động, thực hiện các quy định về tài chính, thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với dân. Bảo đảm năm 2007 phải có bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực này, nhất là ở cấp cơ sở...
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; trong năm 2007, cổ phần hóa 550 doanh nghiệp nhà nước, bao gồm một số tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động hoạt động công ích, đưa các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thực hiện kiểm toán tất cả các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Những doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh không hiệu quả phải được sắp xếp lại theo đúng quy định...
Các địa phương có biện pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương tối thiểu 3% so với dự toán được giao năm 2007. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế...


Sắp xếp lại trụ sở làm việc cơ quan nhà nước
(SMS: 202354)
- Ngày 19/01/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước, yêu cầu khẩn trương thu hồi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước bị bỏ trống hoặc cho thuê, sử dụng không đúng mục đích.
Trường hợp đang cho thuê toàn bộ hoặc một phần khuôn viên thì cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có cơ sở nhà, đất đang cho thuê phải chấm dứt hợp đồng trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; trường hợp bỏ trống, cho mượn thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi...
Trường hợp cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được giữ lại tiếp tục sử dụng làm cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo đúng mục đích sử dụng được giao, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và theo tiêu chuẩn, định mức quy định...
Các đơn vị phải di dời có trách nhiệm thực hiện việc rà soát, kiểm tra, kê khai, báo cáo các cơ sở nhà, đất, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất và báo cáo cấp có thẩm quyền không quá 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất của đơn vị phải di dời (sau khi trừ đi các chi phí) được hỗ trợ cho tổ chức kinh tế đó. Mức hỗ trợ không quá 30% số tiền thu được và mức tối đa không quá 5 tỷ đồng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phục vụ trong ngành công an
(SMS: 20703)
- Theo Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2007 về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Chính phủ quy định: trong thời gian phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân và sau khi xuất ngũ, công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ...
Thời gian phục vụ có thời hạn của công dân trong Công an nhân dân là 3 năm. Công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ An ninh nhân dân hoặc Cảnh sát nhân dân. Trường hợp hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn có thành tích đặc biệt xuất sắc thì có thể xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn; trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của ngành Công an thì có thể bị giáng một cấp bậc hàm.
Đối tượng được tuyển chọn là công dân Việt Nam từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú. Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...
Trong thời gian phục vụ có thời hạn, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được xét thi tuyển vào các Trường Công an nhân dân; hết thời hạn phục vụ được xét thi tuyển để chuyển sang chế độ phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân...
Tổ chức, cá nhân làm trái hoặc cản trở việc thực hiện các quy định về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân do cán bộ, cơ quan công an thực hiện trong quá trình tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách đối với công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Tín dụng ưu đãi đối với cơ sở sử dụng người lao động
(SMS: 202352)
- Ngày 18/01/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý.
Theo đó, kế hoạch tín dụng đối với các hộ gia đình, cơ sở và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý gồm: kế hoạch về nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong năm, kế hoạch về số vốn thu hồi nợ, số vốn cho vay trong năm, chỉ tiêu về dư nợ cho vay đầu năm và cuối năm, các chỉ tiêu về số lượng hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn, số lượng người sau cai nghiện ma túy được giải quyết việc làm thông qua việc cho vay vốn đối với các hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy, kế hoạch về cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội tương ứng với kế hoạch về nguồn vốn và cho vay trong năm...
Trường hợp Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển vốn để uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay: phí quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhưng tối đa không quá 0,25%/tháng tính trên số dư nợ cho vay bình quân.
Trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn để cho vay: Số cấp bù bằng (=) số chênh lệch lãi suất cộng (+) số phí quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Khi đối tượng được vay vốn gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý dưới hình thức miễn lãi, giảm lãi tiền vay hoặc xoá nợ theo qui định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Phí môi giới xuất khẩu lao động
(SMS: 20708)
- Ngày 17/01/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường.
Theo đó, mức phí môi giới xuất khẩu lao động đối với thị trường Đài Loan là từ 1000 - 1500 USD/người/hợp đồng; Nhật Bản: 1500 USD; Malaysia: 300 - 350 USD; ảrập Xê út: 400 - 500 USD...
Phần phí môi giới mà người lao động đóng góp (nếu có) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc...
Nghiêm cấm các doanh nghiệp thu phí môi giới của người lao động đối với những thị trường, những hợp đồng mà bên đối tác nước ngoài không có yêu cầu về phí môi giới...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Thanh toán điện tử ngân hàng
(SMS: 202353)
- Ngày 22/01/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Theo đó, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng được thực hiện trong khoảng thời gian tính từ cuối ngày làm việc hôm trước đến 8 giờ 30 phút ngày làm việc liền kề tiếp theo...
Tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và cho vay qua đêm bao gồm: Tín phiếu Kho bạc Nhà nước; Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu Kho bạc Nhà nước; Trái phiếu công trình Trung ương; Công trái xây dựng Tổ quốc...
Điều kiện về thời hạn thanh toán còn lại tối thiểu của các giấy tờ có giá cầm cố là 10 đến 30 ngày...
Trường hợp giá trị của giấy tờ có giá cầm cố tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấp hơn mức thấu chi thực tế, thì các ngân hàng phải bổ sung giấy tờ có giá ngắn hạn cầm cố để đảm bảo giá trị giấy tờ có giá cầm cố tối thiểu bằng 105% mức thấu chi thực tế.
Mức cho vay qua đêm bằng số dư thấu chi thực tế tại thời điểm cuối ngày làm việc nhưng không vượt quá 95% giá trị giấy tờ có giá cầm cố tại thời điểm định giá.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Sửa đổi tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng
(SMS: 202351)
- Ngày 19/01/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN.
Theo đó, bổ sung các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp bao gồm: các khoản đầu tư chiếm 25% vốn điều lệ trở lên của Công ty cổ phần; các khoản đầu tư chiếm 51% vốn điều lệ trở lên của Công ty trách nhiệm hữu hạn...
Các cam kết bảo lãnh, tài trợ cho khách hàng có hệ số chuyển đổi 0% có thể huỷ ngang vô điều kiện khác đối với (trước đây quy định: việc huỷ ngang này phải có thời hạn ban đầu dưới 1 năm)...
Bổ sung nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 150% gồm: các khoản cho vay để đầu tư vào chứng khoán; các khoản cho vay các công ty chứng khoán với mục đích kinh doanh, mua bán chứng khoán; các khoản cho vay các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát; các khoản góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.