Số 04.2005 (208) ngày 28/01/2005

 CHÍNH PHỦ


Xử lý các vướng mắc về thủ tục hành chính
(SMS: 200471)
 - Ngày 26/01/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính.
Theo đó, Tổ công tác thực hiện các công việc sau: tổ chức việc rà soát những thủ tục hành chính về các lĩnh vực: mặt bằng kinh doanh, thuế, hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu, phân bổ hạn ngạch, lưu thông hàng hóa trong nước và các quy định khác, phát hiện và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những thủ tục mà các cơ quan quản lý, cán bộ công chức nhà nước các cấp còn tuỳ tiện đặt thêm, đang gây khó khăn, hạn chế sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tổ có nhiệm vụ đôn đốc, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị và những vướng mắc đó...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
26/01/2005.

Quy hoạch xây dựng
(SMS: 200470 - Không gửi qua fax)
- Theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ban hành ngày 24/01/2005, Chính phủ quy định: thời gian lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng không quá 18 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được người có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho giai đoạn ngắn hạn là 05 năm, 10 năm; dài hạn là 20 năm và dài hơn...
Trong việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, tổ chức tư vấn, thiết kế quy hoạch phải phối hợp với chính quyền địa phương để lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch có liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng.
Hình thức lấy ý kiến dân là trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch, lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến sẽ có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận phiếu lấy ý kiến, nếu không trả lời, coi như đã đồng ý...
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị sẽ được xem xét, điều chỉnh khi quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh toàn bộ hoặc cục bộ có ảnh hưởng tới khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng; khi cần khuyến khích thu hút đầu tư hoặc dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng 3 năm sau vẫn không triển khai được. Nghị định cũng quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng. Ví dụ như người được cấp chứng chỉ  hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng và có kinh nghiệm làm thiết kế tối thiểu 5 năm, ít nhất đã tham gia thiết kế kiến trúc 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Phát hành trái phiếu Chính phủ
(SMS: 200477)
- Ngày 21/01/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.
Tổng số tiền của đợt phát hành là là 10.000 tỷ đồng Việt
Nam và 30 USD...
Chứng chỉ trái phiếu bằng tiền Việt
Nam bao gồm loại có ghi tên và không ghi tên; in trước các loại mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 2.000.000   đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng, 20.000.000 đồng, 50.000.000 đồng, 100.000.000  đồng.
Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Thời gian phát hành: từ ngày
01/8/2005 đến trước ngày 30/9/2005...
Chủ sở hữu trái phiếu là cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ lãi trái phiếu và chênh lệch giá mua bán trái phiếu; nếu có nhu cầu, được gửi tờ trái phiếu tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước để bảo quản hộ và miễn phí...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Phí thú y
(SMS: 200476 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 21/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: lệ phí cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu (không phụ thuộc số lượng, chủng loại); Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu (hạn 5 năm)... là 50.000 đồng/lần...
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật để bốc xếp; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác: 20.000 đồng (nội tỉnh: 3000 đồng)...
Mức thu phí phòng chống dịch bệnh cho động vật, mức phí như sau: Kióm tra, nh gi v công nhận một cơ sở chăn nuôi tư nhân thuộc xã, huyện quản lý là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (hạn 2 năm): 200.000 đồng/lần...
Cơ quan thu được trích 90% trên số tiền thu phí, lệ phí thu được, trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công tác quản lý thu phí, lệ phí...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Giao dịch chứng khoán
(SMS: 200474 - Không gửi qua fax)
- Ngày 20/01/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Quy chế này quy định điều kiện đăng ký cổ phiếu như sau: là công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 50 cổ đông; Có tình hình tài chính minh bạch và hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký giao dịch phải có lãi...

Hồ sơ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:
Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Bản cáo bạch; Báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch có xác nhận của tổ chức kiểm toán...
Giao dịch chứng khoán được thực hiện qua thành viên; thông tin về giao dịch phải được báo qua hệ thống giao dịch của TTGDCK Hà Nội để tổng hợp và đưa ra kết quả giao dịch chung...
Giao dịch chứng khoán có thể tạm ngừng theo quyết định của Chủ tịch UBCKNN khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp đó, TTGDCK Hà Nội phải thông báo tới từng thành viên và công bố thông tin trên thị trường...
Trong thời gian giao dịch, đại diện giao dịch được phép sửa lệnh khi nhập sai lệnh giao dịch của khách hàng nhưng phải xuất trình lệnh gốc và được TTGDCK Hà Nội chấp thuận. Việc sửa lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực khi toàn bộ hoặc một phần lệnh gốc chưa được thực hiện...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
20/01/2005.

Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu
(SMS: 17723)
- Theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 18/01/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: Rượu vang, Rượu vermourth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm, Vang táo, vang lê (loại trong đồ đựng không quá 2 lít) có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá, trên 15%; Shandy có nồng độ cồn trên 0,5% đến 1% tính theo thể tích; Rượu Brandy, Rượu Whisky có nồng độ cồn trên, không quá 46% tính theo thể tích... áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu là 65% (quy định trước đây là 80%)...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan kể từ ngày 01/01/2005.
 

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội
(SMS: 200475 - Không gửi qua fax)
- Ngày 18/01/2005, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.
Theo đó, cán bộ y tế cấp xã được tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi có đủ cả 2 điều kiện sau: đã làm việc tại trạm y tế cấp xã trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/1987 đến ngày 31/12/1994; có tên trong danh sách cán bộ của trạm y tế cấp xã đến 31/12/1994, liền sau đó được ký hợp đồng làm việc tại trạm y tế cấp xã...
Truy nộp bảo hiểm xã hội để được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 15% tiền lương tháng theo hợp đồng làm việc. Trong đó, ngân sách địa phương đóng với mức 10%, bản thân cán bộ y tế xã đóng với mức 5% tiền lương tháng theo hợp đồng làm việc vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định...
Trường hợp cán bộ y tế cấp xã không đủ các loại giấy tờ quy định trên do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị mất thì ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sưu tập các giấy tờ có liên quan đến thời gian công tác của cán bộ y tế cấp xã như lý lịch đoàn viên, lý lịch đảng viên (nếu có) hoặc các loại giấy tờ khác để xem xét, xác nhận và lập biên bản về quá trình làm việc tại trạm y tế cấp xã, qua Trung tâm Y tế cấp huyện xác nhận từng trường hợp cụ thể...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Xử lý thu thuế khâu lưu thông
(SMS: 200472)
- Theo Công văn số 304/TCT/DNK ra ngày 21/01/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: đối với hàng hoá sản xuất trong nước có vi phạm về hoá đơn, chứng từ do các ngành chức năng kiểm tra phát hiện chuyển sang, khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đã đủ căn cứ xử lý thì tiếp nhận; khi tiếp nhận phải có biên bản bàn giao, trong biên bản phải ghi rõ các loại hồ sơ, chứng từ kèm theo. Căn cứ vào hồ sơ do các ngành kiểm tra, phát hiện chuyển sang, cơ quan thuế ra quyết định xử lý ngay và thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra, phát hiện biết kết quả xử lý. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xử lý hoặc cần phải xác minh thêm thì yêu cầu cơ quan kiểm tra, phát hiện cung cấp thêm tài liệu hoặc đi xác minh. Nếu cơ quan chuyển giao không cung cấp thêm hồ sơ, chứng từ hoặc không xác minh làm rõ thì trả lời ngay không đủ căn cứ xử lý và không tiếp nhận hồ sơ để cơ quan bắt giữ giải quyết với người vận chuyển...
 

 BỘ Y TẾ


Chính sách khám, chữa bệnh
(SMS: 200473)
- Theo Công văn số 306/YT-KH-TC ra ngày 14/01/2005 về việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế đề nghị: bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2005 của địa phương để thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi với mức tối thiểu 75.000 đồng/trẻ/năm. Về phương thức thanh toán, trước mắt thực hiện theo phương thức thực thanh thực chi theo giá viện phí hiện hành của các cơ sở khám chữa bệnh. Riêng các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế sử dụng dự toán ngân sách năm 2005 được giao để chi...