Số 03.2005 (207) ngày 21/01/2005

 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
(SMS: 200458 - Không gửi qua fax)
- Ngày 05/01/2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.
Theo đó, các dự án xây dựng luật năm 2005 bao gồm: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật thương mại (sửa đổi), Luật dược, Luật kiểm toán nhà nước, Luật du lịch, Luật về nhà ở, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật đầu tư, Luật điện ảnh...

Về Pháp lệnh: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sửa đổi); Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ đình công; Pháp lệnh về hiến, lấy ghép mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người...
 

 CHÍNH PHỦ


Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
(SMS: 200456 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ban hành ngày 17/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trường đại học tư thục Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đăng ký, tham gia tuyển chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước...
Trường được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường...
Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất; được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật...
Điều kiện thành lập trường đại học tư thục: tùy từng ngành nghề đào tạo, khi mới thành lập trường phải đảm bảo tỷ lệ từ 5 đến 10 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành năng khiếu; từ 10 đến 15 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ; từ 20 đến 30 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và các ngành khác...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước
(SMS: 200455 - Không gửi qua fax)
- Ngày 14/01/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị.
Thủ tướng chỉ đạo: trong các nội dung kiểm điểm để bình xét hàng năm đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị phải xét đến kết quả chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước...
Kiên quyết sắp xếp lại ngay trong năm 2005 đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục theo các hình thức : cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, giải thể, phá sản. Những doanh nghiệp thua lỗ, không còn vốn nhà nước thì thực hiện bán đấu giá hoặc bán trực tiếp cho người lao động trong doanh nghiệp...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Khiếu nại, tố cáo về lao động
(SMS: 200457 - Không gửi qua fax)
- Ngày 11/01/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.
Theo đó, người khiếu nại có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại; khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người sử dụng lao động và Thanh tra thì có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở, nếu không đồng ý quyết định giải quyết của Chánh Thanh tra Sở có quyền tiếp tục khiếu nại đến Chánh Thanh tra Bộ...
Người bị khiếu nại cũng có quyền đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại; được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có nghĩa vụ tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại lần đầu về lao động, hành vi lao động bị khiếu nại; nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; giải trình về quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại về lao động đã có hiệu lực pháp luật và bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật lao động của mình gây ra theo quy định của pháp luật...
Người tố cáo được giữ bí mật tên, họ, địa chỉ, bút tích của mình; được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; được yêu cầu cơ quan có thảm quỳên bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù. Người bị tố cáo có nghĩa vụ giải trình về nội dung bị tố cáo; cung cấp thông tin tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung bị tố cáo khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền và bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật lao động của mình gây ra...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Chính sách thuế
(SMS: 200463 - Không gửi qua fax)
- Ngày 11/01/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Theo đó, nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế...
Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu...
Tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với một số ngành kinh doanh như sau: Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt Nam thì tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 10%; Dịch vụ: 50%; Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận tải: 25%...
Đối với ngành Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt
Nam thì tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là: 1%; Dịch vụ: 5%; Xây dựng và Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận tải: 2%...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Quy định về vận tải khách
(SMS: 200462 - Không gửi qua fax)
- Ngày 10/01/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT ban hành "Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định và vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng", có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, cơ quan quản lý tuyến có trách nhiệm thẩm định và công bố tuyến vận tải khách cố định mới. Hồ sơ đăng ký mở tuyến mới gồm: "Giấy đăng ký mở tuyến" của doanh nghiệp vận tải khách kèm theo "Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô" theo mẫu quy định...
Việc mở tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chỉ áp dụng đối với các tuyến có bến xe nơi đi và nơi đến từ loại 1 đến loại 5...
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách được đăng ký để tổ chức chạy thử trên tuyến vận tải khách cố định mới mở; thời hạn tiếp nhận đăng ký trong 30 ngày kể từ ngày công bố chạy thử. Các doanh nghiệp tham gia khai thác thử sẽ được độc quyền khai thác trong 03 năm trên các tuyến vận tải khách cố định (liên tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề) mới mở nếu có một hoặc cả 2 đầu bến nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy định về bến xe ôtô khách
(SMS: 200461 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ban hành ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy hoạch bến xe phải đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt và lâu dài của nhân dân địa phương và khu vực, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt...
Bến xe được xây dựng gần nơi chuyển tiếp với các phương thức vận tải khác hoặc gần nơi chuyển tiếp với xe buýt đô thị...
Bến xe loại 1 phải đảm bảo tiêu chuẩn 15.000 m2; Số lượng xe xuất bến tối thiểu trong 1 ngày đêm (xe 30 chỗ): 300 xe; Lưu lượng khách xuất bến tối thiểu trong một ngày: 6000 lượt người; diện tích đỗ xe đón trả khách tối thiểu: 900 m2; Diện tích đỗ xe qua đêm và chờ vào vị trí đón trả khách: 6000 m2; Phòng khách chờ: 300 m2; Số máy điện thoại công cộng: 4 máy...
Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp, cải tạo các bến xe đang khai thác. Chủ đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp cải tạo bến xe có thể trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh, khai thác bến xe...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 TỔNG CỤC THUẾ


Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô
(SMS: 200459)
- Theo Công văn số 195/TCT/DNNN ra ngày 17/01/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: mức thuế suất thuế TTĐB phải nộp đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước áp dụng từ 01/01/2005 đến 31/12/2005 như sau: ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống, thuế suất thuế TTĐB là 40%; từ 6 đến 15 chỗ: 25%; từ 16 đến dưới 24: 12,5%...

Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại các dự án
(SMS: 200460)
- Theo Công văn số 94/TCT/TNCN ra ngày 10/01/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên: có thể lựa chọn đăng kí trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua cơ quan chi trả thu nhập (là Ban QLDA hoặc nhà thầu)...
Nếu cá nhân ký hợp đồng dịch vụ như tư vấn khảo sát, thiết kế... thì khấu trừ 10% tổng số tiền chi trả của từng lần có giá trị từ 500.000 đồng trở lên...
Trường hợp cá nhân làm việc cho dự án nhưng thu nhập do nhà tài trợ hoặc nhà thầu nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam trực tiếp chi trả thì Ban QLDA yêu cầu nhà thầu, nhà tài trợ lập danh sách những cá nhân này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng lao động...

Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam, Ban QLDA thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp theo thuế suất 25% trên tổng thu nhập...