Số 01.2005 (205) ngày 07/01/2005

 CHÍNH PHỦ


Giá bán điện
(SMS: 200393)
- Theo Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 29/12/2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 01/01/2005, giá bán điện cho sản xuất các ngành sản xuất bình thường đối với điện áp từ 110 KV trở lên: giờ bình thường là 785 dồng/KWh, giờ cao điểm: 1.325 đồng, giờ thấp điểm: 425 đồng; Đối với cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV: từ 445 đến 1.370 đồng; dưới 6 KV từ 895 đến 1.480 đồng...
Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: điện áp từ 6 KV trở lên là 885 đồng, dưới 6 KV: 920 đồng...
Về giá bán điện sinh hoạt: 100 KWh đầu tiên là 550 đồng, từ 101 - 150 KWh: 900 đồng, từ 151 - 200 KWh: 1.210 đồng, từ 201 - 300 KWH: 1.340 đồng; sử dụng trên 300 Kwh/tháng áp dụng mức giá từ 1.100 đến 1.500 đồng...


Hàng hoá và thuế suất năm 2004 - 2006
(SMS: 200394)
- Ngày 27/12/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 213/2004/NĐ-CP bổ sung 19 mặt hàng mới vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA cho các năm 2004 - 2006.
Nghị định này bổ sung các mặt hàng như: lốp dùng cho môtô, săm cao su  cho xe máy, xích xe môtô, yên xe, bộ chế hoà khí... Mức thuế suất phổ biến của các loại từ 15 - 20% sẽ giảm xuống còn từ 0 - 5% vào năm 2006...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chính sách phát triển kinh tế
(SMS: 200395 - Không gửi qua fax)
- Ngày 24/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010.
Chỉ thị nêu rõ: trong kế hoạch năm 2005 và các năm 2006 - 2010, cần đặt cao vị trí và vai trò của khu vực dịch vụ; xem ngành dịch vụ là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế đất nước...
Mục tiêu đặt ra là: tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng như du lịch, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải biển, kho bãi, chuyển tải, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bưu chính viễn thông, xây dựng, xuất khẩu lao động... khuyến khích phát triển dịch vụ mới có sức cạnh tranh cao; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010 cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành và nội ngành dịch vụ, tăng dần tỷ trọng dịch vụ trong GDP của cả nước, tiến tới đạt khoảng 45% vào năm 2010...

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả năng cạnh tranh của trên thị trường nội địa, khu vực và quốc tế; đẩy mạnh khai thác tiềm năng và lợi thế của từng lĩnh vực dịch vụ, tăng cường sự hợp tác giữa các lĩnh vực dịch vụ để cùng cạnh tranh và phát triển. Thực hiện việc khảo sát, đánh giá sức cạnh tranh của từng lĩnh vực dịch vụ hiện tại và trong tương lai, phân loại các dịch vụ cần được bảo hộ, các lĩnh vực loại trừ tạm thời, loại trừ hoàn toàn cho việc mở cửa các ngành dịch vụ và dành đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài...
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn xử phạt vi phạm về chứng khoán
(SMS: 200396 - Không gửi qua fax)
- Ngày 29/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo đó, việc áp dụng mức phạt tiền, kể cả khi vận dụng các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, đều không được thấp hơn hoặc vượt quá khung phạt tiền đã quy định. Việc xác định mức trung bình của khung tiền phạt được thực hiện như sau: mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng với mức tối đa...
Đối với một hành vi vi phạm, chỉ được áp dụng một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung không được áp dụng độc lập mà phải áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính...
Trong trường hợp hình thức, mức xử phạt vượt quá thẩm quyền của người xử phạt thì người đó phải chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu về vi phạm lên người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất hồ sơ vi phạm...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Vận tải hàng hoá
(SMS: 200397)
- Theo Thông tư số 125/2004/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2004 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế, Bộ Tài chính hướng dẫn: chứng từ phải nộp khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá vận tải đa phương thức: 01 bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức; 01 bản chính Chứng từ vận tải đa phương thức; 01 bản chính Bản kê khai hàng hoá vận tải đa phương thức...
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ


Quản lý đất đai
(SMS: 200398)
- Ngày 31/12/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Theo đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có nhiệm vụ: đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài...

Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi; Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý trình UBND cấp tỉnh xét duyệt; Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để đỉều tiết các nhu cầu về đất đai...
 

 BỘ THƯƠNG MẠI


Phân giao hạn ngạch dệt may
(SMS: 200401)
- Ngày 31/12/2004, Bộ Thương mại đã ra Thông báo số 0001/TM-DM hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005.
Theo Công văn này, 3% hạn ngạch năm 2005 của các CAT: 334/335; 338/339; 340/640; 341/641; 342/642; 347/348; 359/659S; 638/639; 647/648 sẽ được sử dụng để phân bổ cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải/nguyên liệu sản xuất trong nước. Tổng số hạn ngạch giao mỗi đợt là 1,5% (bằng 50% của 3%)...

Ngoài các giấy tờ và thủ tục theo quy định chung về cấp visa cho hàng dệt may theo hạn ngạch, thương nhân phải có Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) cấp, xác nhận hàng được sản xuẩt từ vải do nhà sản xuất tại Việt nam (tên nhà sản xuất vải) trước khi xin visa. Việc xác nhận này có thể ngay trong Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc bằng một văn bản riêng tuỳ thuộc cơ quan cấp xuất xứ...
 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Chính sách huy động vốn trong nước
(SMS: 200399 - Không gửi qua fax)
- Ngày 04/1/2005, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN về việc  ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước.
Theo đó, giấy tờ có giá được phát hành bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Thời hạn phát hành của một đợt phát hành không quá 60 ngày, bao gồm cả những ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định. Tổ chức tín dụng chỉ được phát hành vượt thời hạn trên khi được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...
Phương thức thanh toán gốc và lãi như sau: thanh toán tiền gốc cho người mua giấy tờ có giá khi giấy tờ có giá đến hạn thanh toán; thoả thuận trả lãi theo lãi suất cố định, lãi suất có điều chỉnh định kỳ; trả lãi theo phương thức trả lãi trước, hoặc trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán, hoặc trả lãi theo định kỳ...
Giấy tờ có giá được chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật; được sử dụng làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng...
Mệnh giá của giấy tờ có giá dài hạn bằng đồng Việt Nam phát hành theo hình thức chứng chỉ tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là một tỷ đồng. Các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu; bằng ngoại tệ: tối thiểu là 100 USD; tối đa là 100.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
(SMS: 200400 - Không gửi qua fax)
- Theo Quyết định số 1722/2004/QĐ-NHNN ban hành ngày 31/12/2004, Thống đốc Ngân hàng nhà nước quyết định: thu hồi tiền biến dạng, hư hỏng do quá trình lưu thông, bảo quản là tiền giấy, tiền polymer nhàu, nát; bẩn; rách rời hay liền mảnh được can, dán lại; mất góc (kích thước theo mỗi cạnh tờ bạc không quá 10 mm); mờ nhạt màu sắc, hình ảnh, hoa văn, chữ, số do quá cũ, hoặc do lớp mực in bị mòn; Tiền kim loại bị mòn, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn, chữ, số và lớp mạ trên đồng tiền...
Loại tiền này
được đổi phải có đủ các điều kiện sau: trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán từ hai mảnh tờ bạc cùng mệnh giá, cùng loại thì phải có diện tích lớn hơn 90% diện tích tờ tiền cùng loại...
Phí thu đổi tiền
: có tổng giá trị từ 500.000 đồng trở lên, phí thu đổi là 3% tổng giá trị tiền; dưới 500.000 đồng: 4%; mức phí tối thiểu là 2.000 đồng...
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày
, kể từ ngày đăng Công báo.