Điểm tin Văn bản mới số 04.2023

Điểm tin văn bản

Đất đai-Nhà ở
Đã có hướng dẫn xin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Điều 4, hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này.

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Về trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật đến hết ngày 31/3/2023.

Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023.

- Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 31/01/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192  để được hỗ trợ.

Lao động-Tiền lương
Hướng dẫn vị trí việc làm ngành lưu trữ áp dụng từ 15/02/2023

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn các nội dung:

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ;

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.

Trong đó, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng.

Danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên ngành lưu trữ gồm: Lưu trữ viên chính; Lưu trữ viên; Lưu trữ viên trung cấp.  

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ từ Trung ương đến địa phương áp dụng quy định này bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ.

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư 14/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192  để được hỗ trợ.
Tài chính-Ngân hàng
Tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

Ngày 19/01/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Theo Điều 9, việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội thực hiện như sau:

- Tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử: Phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

- Trường hợp tiếp nhận tiền mặt:

  • Cử người tiếp nhận và mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận.

  • Đối với tiền trong hòm công đức, hằng ngày hoặc hằng tuần phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận.

  • Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với nếp sống văn minh tại di tích thì được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung.

  • Đối với tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm an toàn, minh bạch.

- Trường hợp tiếp nhận giấy tờ có giá: Mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành.

Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng giấy tờ có giá, bao gồm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi đến hạn, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho.

- Trường hợp tiếp nhận kim khí quý, đá quý: Mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do cá nhân, tổ chức hiến, tặng cho cung cấp.

Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của cá nhân, tổ chức hiến, tặng cho.

Thông tư 04/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192  để được hỗ trợ.

Sửa đổi quy định về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi

Đây là nội dung tại Thông tư 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi vẫn tính theo quy định hiện hành tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN nhưng có sự điều chỉnh về tổng tiền gửi.

Cụ thể, tổng tiền gửi bao gồm:

(1) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ các khoản dưới đây:

- Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng;

- Tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước;

- Tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước theo lộ trình sau đây:

  • Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến 31/12/2023: 50% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước;

  • Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024: 60% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước;

  • Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025: 80% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước;

  • Từ ngày 01/01/2026: 100% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.

(2) Tiền gửi của cá nhân, trừ tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng.

(3) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái

phiếu.

Thông tư 26/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 31/12/2022.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192  để được hỗ trợ.

Y tế-Sức khỏe
Phải xét nghiệm PCR Covid-19 khi nhập cảnh vào Trung Quốc

Ngày 17/01/2022, Cục Lãnh sự đã ban hành Công văn 186/LS-QHLS quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc có Công hàm ngày 16/01/2023 gửi Bộ Ngoại giao thông báo, kể từ ngày 17/01/2023, hành khách nhập cảnh Trung Quốc cần có bản giấy kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành.

Trong giấy xét nghiệm ghi rõ tên của người làm xét nghiệm, ngày, tháng, năm sinh và số của giấy tờ tùy thân. Nếu kết quả xét nghiệm là bản điện tử thì cần in ra và mang theo; ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Đồng thời, trong suốt chuyến bay đều phải sử dụng khẩu trang.

Các hãng hàng không thực hiện chuyến bay sang Trung Quốc sẽ phụ trách kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR âm tính của hành khách, còn hải quan Trung Quốc sẽ kiểm tra tại chỗ khi nhập cảnh tùy theo tình hình. 

Xem đầy đủ nội dung Công văn 186/LS-QHLS

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192  để được hỗ trợ.

Đã có Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm 12 chương với 121 Điều luật. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh...

Luật mới đã bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế.

Luật này quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định giá khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; các chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh...

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Hành chính
Biên chế công chức thành phố Hà Nội năm 2023

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã như sau: 

- Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị: 10.545 biên chế. 

- Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 113.662 biên chế. 

- Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan hành chính: 1.079 chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hfội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 10.415 chỉ tiêu. 

- Chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù phạm vi thành phố và các quận, huyện, thị xã: 8.293 chỉ tiêu. 

Ủy ban nhân dân thành phố được giao tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong năm 2023, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp trong năm 2023. 

Xem chi tiết Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

An ninh quốc gia
3 trường hợp làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Ngày 27/01/2023, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Theo đó, Thông tư 07 giải thích cụ thể về hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự là một trong các trường hợp sau:

- Sử dụng biện pháp cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân ngay trước hoặc trong quá trình khám sức khỏe nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và được cơ quan có thẩm quyền kết luận đó là hành vi gian dối.

Ví dụ: Sử dụng thuốc, chất kích thích, chất cấm; tự gây thương tích, tổn hại sức khỏe bản thân, hoặc các biện pháp khác khiến tình trạng sức khỏe của bản thân bị thay đổi.

- Sửa chữa kết quả phân loại sức khỏe của bản thân nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Nhờ người khác kiểm tra/khám sức khỏe thay mình.

Bên cạnh đó, hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ là sử dụng các hình thức/biện pháp làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân so với kết quả khám tuyển sức khỏe.

Hiện nay, người có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt hành chính từ 15 - 20 triệu đồng theo Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP.

Người có hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ bị phạt hành chính từ 40 - 50 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP.

Thông tư 07/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/3/2023.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Điện lực
Mức giá bán lẻ điện bình quân đã tăng

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được điều chỉnh như sau:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh (tăng 220,03 đồng/kWh so với khung giá cũ);

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (tăng 538,67 đồng/kWh so với khung giá cũ).

Khi có biến động lớn về thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi và báo cáo với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định 02/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2023. Quyết định 34/2017/QĐ-TTg quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.