STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

63/2015/NĐ-CP

BH: 22/07/2015

HL:15/09/2015

2

Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

62/2015/NĐ-CP

BH: 18/07/2015

HL:01/09/2015

3

Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

61/2015/NĐ-CP

BH: 09/07/2015

HL:01/09/2015

4

Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

60/2015/NĐ-CP

BH: 26/06/2015
HL:01/09/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 34/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

34/2015/QĐ-TTg

BH: 14/08/2015
HL:30/09/2015

2

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

32/2015/QĐ-TTg

BH: 04/08/2015
HL:21/09/2015

3

Quyết định 30/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ  

30/2015/QĐ-TTg

BH: 31/07/2015
HL:15/09/2015

4

Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

28/2015/QĐ-TTg

BH: 21/07/2015
HL:05/09/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

29/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 31/07/2015
HL:15/09/2015

2

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

28/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 31/07/2015
HL:15/09/2015

3

Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

111/2015/TT-BTC

BH: 28/07/2015
HL:15/09/2015

4

Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

27/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 24/07/2015
HL:10/09/2015

5

Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

110/2015/TT-BTC

BH: 28/07/2015
HL:10/09/2015

6

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

37/2015/TT-BGTVT

BH: 28/07/2015
HL:15/09/2015

7

Thông tư 30/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

30/2015/TT-BGTVT

BH: 14/07/2015
HL:01/09/2015

8

Thông tư 09/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

09/2015/TT-NHNN

BH: 17/07/2015
HL:01/09/2015

9

Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

25/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 13/07/2015
HL:01/09/2015

10

Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

26/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 14/07/2015
HL:01/09/2015

11

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

16/2015/TT-BGDĐT

BH: 12/08/2015

HL:28/09/2015

12

Thông tư 23/2015/TT-BCT của B Công Thương về việc Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

23/2015/TT-BCT

BH: 13/07/2015

HL:01/09/2015

13

Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

28/2015/TT-BNNPTNT

BH: 14/08/2015

HL:29/09/2015

14

Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ

06/2015/TT-BVHTTDL

BH: 08/07/2015

HL:01/09/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

115/2015/TTLT-BTC-BTP

BH: 11/08/2015
HL:29/09/2015

2

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận

18/2015/TTLT-BTTTT-BTC

BH: 17/07/2015
HL:15/09/2015

3

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP

14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

BH: 16/07/2015
HL:01/09/2015

4

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

16/2015/TTLT-BYT-BTC

BH: 02/07/2015
HL:01/09/2015