#

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

59/2015/NĐ-CP

BH: 18/06/2015

HL:05/08/2015

2

Nghị định 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

58/2015/NĐ-CP

BH: 16/06/2015

HL:01/08/2015

3

Nghị định 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

57/2015/NĐ-CP

BH: 16/06/2015

HL:01/08/2015

4

Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

56/2015/NĐ-CP

BH: 09/06/2015

HL:01/08/2015

5

Nghị định 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

54/2015/NĐ-CP

BH: 08/06/2015

HL:01/08/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

27/2015/QĐ-TTg

BH: 10/07/2015

HL:25/08/2015

2

Quyết định 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao

23/2015/QĐ-TTg

BH: 26/06/2015

HL:15/08/2015

3

Quyết định 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1966/QĐ-TCHQ

BH: 10/07/2015

HL: 15/08/2015

4

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

22/2015/QĐ-TTg

BH: 22/06/2015

HL:10/08/2015

5

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

21/2015/QĐ-TTg

BH: 18/06/2015

HL:08/08/2015

6

Quyết định 19/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

19/2015/QĐ-TTg

BH: 15/06/2015

HL:01/08/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

23/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 23/06/2015

HL:08/08/2015

2

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

96/2015/TT-BTC

BH: 22/06/2015

HL:06/08/2015

3

Thông tư 08/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

08/2015/TT-NHNN

BH: 30/06/2015

HL:13/08/2015

4

Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

07/2015/TT-NHNN

BH: 25/06/2015

HL:09/08/2015

5

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

05/2015/TT-BKHĐT

BH: 16/06/2015

HL:01/08/2015

6

Thông tư 16/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

16/2015/TT-BTTTT

BH: 17/06/2015

HL:15/08/2015

7

Thông tư 101/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

101/2015/TT-BTC

BH: 29/06/2015

HL:13/08/2015

8

Thông tư 102/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

102/2015/TT-BTC

BH: 30/06/2015

HL:14/08/2015

9

Thông tư 100/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

100/2015/TT-BTC

BH: 29/06/2015

HL:01/08/2015

10

Thông tư 99/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

99/2015/TT-BTC

BH: 29/06/2015

HL:01/08/2015

11

Thông tư 89/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

89/2015/TT-BTC

BH: 11/06/2015

HL:01/08/2015

12

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

13/2015/TT-BGDĐT

BH: 30/06/2015

HL:14/08/2015

13

Thông tư 31/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

31/2015/TT-BCA

BH: 06/07/2015

HL:20/08/2015

14

Thông tư 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

06/2015/TT-BTP

BH: 15/06/2015

HL:01/08/2015

15

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

38/2015/TT-BTNMT

BH: 30/06/2015

HL:17/08/2015

16

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

35/2015/TT-BTNMT

BH: 30/06/2015

HL:17/08/2015

17

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

11/2015/TT-BKHCN

BH: 26/06/2015

HL:11/08/2015

18

Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

25/2015/TT-BNNPTNT

BH: 01/07/2015

HL:14/08/2015

19

Thông tư 97/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

97/2015/TT-BTC

BH: 23/06/2015

HL:10/08/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT

BH: 15/06/2015

HL:01/08/2015