Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

LUẬT

 

 

1

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

73/2014/QH13

BH: 27/11/2014

HL:01/07/2015

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Quốc hội, số 72/2014/QH13

72/2014/QH13

BH: 27/11/2014

HL:01/07/2015

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam của Quốc hội, số 61/2014/QH13

61/2014/QH13

BH: 21/11/2014

HL:01/07/2015

4

Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, số 74/2014/QH13

74/2014/QH13

BH: 27/11/2014

HL:01/07/2015

5

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Quốc hội, số 69/2014/QH13

69/2014/QH13

BH: 26/11/2014

HL:01/07/2015

6

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13

68/2014/QH13

BH: 26/11/2014

HL:01/07/2015

7

Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13

67/2014/QH13

BH: 26/11/2014

HL:01/07/2015

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 64/2014/QH13

64/2014/QH13

BH: 25/11/2014

HL:01/07/2015

9

Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 66/2014/QH13

66/2014/QH13

BH: 25/11/2014

HL:01/07/2015

10

Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13

65/2014/QH13

BH: 25/11/2014

HL:01/07/2015

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

55/2015/NĐ-CP

BH: 09/06/2015

HL:25/07/2015

2

Nghị định 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

53/2015/NĐ-CP

BH: 29/05/2015

HL:15/07/2015

3

Nghị định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

52/2015/NĐ-CP

BH: 28/05/2015

HL: 20/07/2015

4

Nghị định 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

48/2015/NĐ-CP

BH: 15/05/2015

HL: 01/07/2015

5

Nghị định 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

49/2015/NĐ-CP

BH: 15/05/2015

HL: 06/07/2015

6

Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

46/2015/NĐ-CP

BH: 12/05/2015

HL: 01/07/2015

7

Nghị định 42/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

42/2015/NĐ-CP

BH: 05/05/2015

HL: 01/07/2015

8

Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

35/2015/NĐ-CP

BH: 13/04/2015

HL: 01/07/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

16/2015/QĐ-TTg

BH: 22/05/2015

HL:15/07/2015

2

Quyết định 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

14/2015/QĐ-TTg

BH: 20/05/2015

HL:05/07/2015

3

Quyết định 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

13/2015/QĐ-TTg

BH: 05/05/2015

HL:01/07/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 12/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

12/2015/TT-BCT

BH: 12/06/2015

HL:26/07/2015

2

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

27/2015/TT-BTNMT

BH: 29/05/2015

HL:15/07/2015

3

Thông tư 77/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

77/2015/TT-BTC

BH: 19/05/2015

HL:03/07/2015

4

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

26/2015/TT-BTNMT

BH: 28/05/2015

HL:15/07/2015

5

Thông tư 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã

83/2015/TT-BTC

BH: 28/05/2015

HL: 15/07/2015

6

Thông tư 06/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng

06/2015/TT-NHNN

BH: 01/06/2015

HL:15/07/2015

7

Thông tư 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

09/2015/TT-BYT

BH: 25/05/2015

HL:16/07/2015

8

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

75/2015/TT-BTC

BH: 18/05/2015

HL:14/07/2015

9

Thông tư 14/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

14/2015/TT-BGTVT

BH: 27/04/2015

HL:01/07/2015

10

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

03/2015/TT-BKHĐT

BH: 06/05/2015

HL:01/07/2015

11

Thông tư 57/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

57/2015/TT-BTC

 

BH: 24/04/2015

HL: 01/07/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng lý thành lập

04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV

BH: 28/05/2015

HL:31/07/2015

2

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

BH: 08/05/2015

HL: 01/07/2015

3

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

40/2015/TTLT-BQP-BTC

BH: 26/05/2015

HL: 15/07/2015

4

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

BH: 15/05/2015

HL: 01/07/2015