STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội

21/2016/NĐ-CP

BH: 31/03/2016
HL:01/06/2016

2

Nghị định 26/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

26/2016/NĐ-CP

BH: 06/04/2016
HL:01/06/2016

3

Nghị định 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

27/2016/NĐ-CP

BH: 06/04/2016
HL:01/06/2016

4

Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

28/2016/NĐ-CP

BH: 20/04/2016
HL:05/06/2016

5

Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân

29/2016/NĐ-CP

BH: 21/04/2016
HL:06/06/2016

6

Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

30/2016/NĐ-CP

BH: 28/04/2016
HL:16/06/2016

7

Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

31/2016/NĐ-CP

BH: 06/05/2016
HL:25/06/2016

8

Nghị định 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

33/2016/NĐ-CP

BH: 10/05/2016
HL:26/06/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/2016/QĐ-TTg

BH: 05/05/2016
HL:20/06/2016

2

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quản quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

19/2016/QĐ-TTg

BH: 06/05/2016
HL:21/06/2016

3

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

20/2016/QĐ-TTg

BH: 11/05/2016
HL:26/06/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 33/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz”

33/2015/TT-BTTTT

BH: 05/11/2015
HL:01/06/2016

2

Thông tư 28/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế"

28/2015/TT-BKHCN

BH: 30/12/2015
HL:01/06/2016

3

Thông tư 52/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

52/2016/TT-BTC

BH: 21/03/2016
HL:01/06/2016

4

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

04/2016/TT-BKHCN

BH: 04/04/2016
HL:01/06/2016

5

Thông tư 47/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

47/2016/TT-BQP

BH: 11/04/2016
HL:01/06/2016

6

Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

04/2016/TT-NHNN

BH: 15/04/2016
HL:01/06/2016

7

Thông tư 62/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ

62/2016/TT-BTC

BH: 15/04/2016
HL:01/06/2016

8

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

08/2016/TTLT-BYT-BNV

BH: 15/04/2016
HL:01/06/2016

9

Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

03/2016/TT-BNNPTNT

BH: 21/04/2016
HL:06/06/2016

10

Thông tư 59/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng  

59/2016/TT-BQP

BH: 21/04/2016
HL:06/06/2016

11

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

12/2016/TT-BGDĐT

BH: 22/04/2016
HL:09/06/2016

12

Thông tư 13/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

13/2015/TT-BGTVT

BH: 21/04/2015
HL:10/06/2016

13

Thông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

65/2016/TT-BTC

BH: 26/04/2016
HL:10/06/2016

14

Thông tư 66/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

66/2016/TT-BTC

BH: 29/04/2016
HL:13/06/2016

15

Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy

04/2016/TT-BLĐTBXH

BH: 28/04/2016
HL:15/06/2016

16

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

04/2016/TT-BTNMT

BH: 29/04/2016
HL:15/06/2016

17

Thông tư 67/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

67/2016/TT-BTC

BH: 29/04/2016
HL:20/06/2016

18

Thông tư 75/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

75/2015/TT-BGTVT

BH: 24/11/2015
HL:28/06/2016

 19

Thông tư 12/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

12/2016/TT-BTTTT

BH: 05/05/2016
HL:30/06/2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

63/2016/TTLT-BTC-BGTVT

BH: 20/04/2016
HL:08/06/2016

2

Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL

BH: 25/04/2016
HL:15/06/2016

3

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

BH: 05/05/2016
HL:21/06/2016

4

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

BH: 05/05/2016
HL:21/06/2016

5

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

70/2016/TTLT-BTC-TTCP

BH: 06/05/2016
HL:24/06/2016