STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

1

Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

103/2017/NĐ-CP

BH: 12/09/2017

HL: 01/11/2017

 

2

Nghị định 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

104/2017/NĐ-CP

BH: 14/09/2017

HL: 01/11/2017

 

3

Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu

105/2017/NĐ-CP

BH: 14/09/2017

HL: 01/11/2017

 

4

Nghị định 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

106/2017/NĐ-CP

BH: 14/09/2017

HL: 01/11/2017

 

5

Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

109/2017/NĐ-CP

BH: 21/09/2017

HL: 10/11/2017

 

6

Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

110/2017/NĐ-CP

BH: 04/10/2017

HL: 20/11/2017

 

7

Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

111/2017/NĐ-CP

BH: 05/10/2017

HL: 20/11/2017

 

8

Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

112/2017/NĐ-CP

BH: 06/10/2017

HL: 20/11/2017

 

9

Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

113/2017/NĐ-CP

BH: 09/10/2017

HL: 25/11/2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

1

Quyết định 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

41/2017/QĐ-TTg

BH: 15/09/2017

HL: 01/11/2017

 

2

Quyết định 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

42/2017/QĐ-TTg

BH: 20/09/2017

HL: 04/11/2017

 

3

Quyết định 39/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

39/2017/QĐ-TTg

BH: 15/09/2017

HL: 15/11/2017

 

4

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

40/2017/QĐ-TTg

BH: 15/09/2017

HL: 15/11/2017

 

5

Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

43/2017/QĐ-TTg

BH: 26/09/2017

HL: 15/11/2017

 

 

THÔNG TƯ

 

 

 

1

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

27/2017/TT-BGTVT

BH: 25/07/2017

HL: 01/11/2017

 

2

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

29/2017/TT-BTNMT

BH: 11/09/2017

HL: 01/11/2017

 

3

Thông tư 36/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

36/2017/TT-BYT

BH: 11/09/2017

HL: 01/11/2017

 

4

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

19/2017/TT-BTTTT

BH: 12/09/2017

HL: 01/11/2017

 

5

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

20/2017/TT-BTTTT

BH: 12/09/2017

HL: 01/11/2017

 

6

Thông tư 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

93/2017/TT-BTC

BH: 19/09/2017

HL: 05/11/2017

 

7

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

27/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 21/09/2017

HL: 05/11/2017

 

8

Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

95/2017/TT-BTC

BH: 22/09/2017

HL: 06/11/2017

 

9

Thông tư 18/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

18/2017/TT-BCT

BH: 21/09/2017

HL: 08/11/2017

 

10

Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

96/2017/TT-BTC

BH: 27/09/2017

HL: 11/11/2017

 

11

Thông tư 06/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

06/2017/TT-BNV

BH: 27/09/2017

HL: 15/11/2017

 

12

Thông tư 13/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

13/2017/TT-NHNN

BH: 29/09/2017

HL:1 5/11/2017

 

13

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông

21/2017/TT-BTTTT

BH: 29/09/2017

HL: 15/11/2017

 

14

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

23/2017/TT-BGDĐT

BH: 29/09/2017

HL: 15/11/2017

 

15

Thông tư 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

19/2017/TT-BCT

BH: 29/09/2017

HL: 16/11/2017

 

16

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

34/2017/TT-BTNMT

BH: 04/10/2017

HL: 20/11/2017

 

17

Thông tư 15/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/2017/TT-NHNN

BH: 05/10/2017

HL: 20/11/2017

 

18

Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

24/2017/TT-BGDĐT

BH: 10/10/2017

HL: 25/11/2017

 

19

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/2017/TT-BGDĐT

BH: 10/10/2017

HL: 25/11/2017

 

20

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

18/2017/TT-BNNPTNT

BH: 09/10/2017

HL: 27/11/2017