STT

Tên văn bản

Ký hiệu

         Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp

78/2015/NĐ-CP

BH: 14/09/2015

HL:01/11/2015

2

Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

76/2015/NĐ-CP

BH: 10/09/2015

HL:01/11/2015

3

Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

77/2015/NĐ-CP

BH: 10/09/2015

HL:01/11/2015

4

Nghị định 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

79/2015/NĐ-CP

BH: 14/09/2015

HL:01/11/2015

5

Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

75/2015/NĐ-CP

BH: 09/09/2015

HL:02/11/2015

6

Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

81/2015/NĐ-CP

BH: 18/09/2015

HL:05/11/2015

7

Nghị định 80/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

80/2015/NĐ-CP

BH: 17/09/2015

HL:10/11/2015

8

Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

85/2015/NĐ-CP

BH: 01/10/2015

HL:15/11/2015

9

Nghị định 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

82/2015/NĐ-CP

BH: 24/09/2015

HL:15/11/2015

10

Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

84/2015/NĐ-CP

BH: 30/09/2015

HL:20/11/2015

11

Nghị định 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

88/2015/NĐ-CP

BH: 07/10/2015

HL:25/11/2015

12

Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

89/2015/NĐ-CP

BH: 07/10/2015

HL:25/11/2015

13

Nghị định 90/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

90/2015/NĐ-CP

BH: 13/10/2015

HL:27/11/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 39/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ

39/2015/QĐ-TTg

BH: 11/09/2015

HL:01/11/2015

2

Quyết định 43/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

43/2015/QĐ-TTg

BH: 16/09/2015

HL:01/11/2015

3

Quyết định 45/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

45/2015/QĐ-TTg

BH: 24/09/2015

HL:15/11/2015

4

Quyết định 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

38/2015/QĐ-TTg

BH: 09/09/2015

HL:15/11/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

25/2015/TT-BTTTT

BH: 09/09/2015

HL:01/11/2015

2

Thông tư 139/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

139/2015/TT-BTC

BH: 03/09/2015

HL:01/11/2015

3

Thông tư 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

135/2015/TT-BTC

BH: 31/08/2015

HL:01/11/2015

4

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

36/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 28/09/2015

HL:12/11/2015

5

Thông tư 13/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

13/2015/TT-BTP

BH: 29/09/2015

HL:12/11/2015

6

Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

31/2015/TT-BNNPTNT

BH: 06/10/2015

HL:19/11/2015

7

Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

152/2015/TT-BTC

BH: 02/10/2015

HL:20/11/2015

8

Thông tư 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

157/2015/TT-BTC

BH: 08/10/2015

HL:23/11/2015

9

Thông tư 29/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y

29/2015/TT-BYT

BH: 12/10/2015

HL:26/11/2015

10

Thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

159/2015/TT-BTC

BH: 15/10/2015

HL:30/11/2015

11

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

35/2015/TT-BNNPTNT

BH: 14/10/2015

HL:30/11/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

BH: 08/09/2015

HL:01/11/2015

2

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BH: 14/09/2015

HL:01/11/2015

3

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

BH: 15/09/2015

HL:01/11/2015

4

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BH: 16/09/2015

HL:03/11/2015

5

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BH: 16/09/2015

HL:03/11/2015

6

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

BH: 16/09/2015

HL:03/11/2015

7

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

158/2015/TTLT-BTC-BTP

BH: 12/10/2015

HL:30/11/2015