STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

1

Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

91/2017/NĐ-CP

BH: 31/07/2017

HL: 01/10/2017

 

2

Nghị định 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại

94/2017/NĐ-CP

BH: 10/08/2017

HL: 01/10/2017

 

3

Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

83/2017/NĐ-CP

BH: 18/07/2017

HL: 04/10/2017

 

4

Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

97/2017/NĐ-CP

BH: 18/08/2017

HL: 05/10/2017

 

5

Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký biện pháp bảo đảm

102/2017/NĐ-CP

BH: 01/09/2017

HL: 15/10/2017

 

6

Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

101/2017/NĐ-CP

BH: 01/09/2017

HL: 21/10/2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

1

Quyết định 1357/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 1399/QĐ-BTC ngày 15/07/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1357/QĐ-BTC

BH: 19/07/2017

HL: 01/10/2017

 

2

Quyết định 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

36/2017/QĐ-TTg

BH: 29/07/2017

HL: 01/10/2017

 

3

Quyết định 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

37/2017/QĐ-TTg

BH: 17/08/2017

HL: 05/10/2017

 

4

Quyết định 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội

38/2017/QĐ-TTg

BH: 18/08/2017

HL: 05/10/2017

 

 

THÔNG TƯ

 

 

 

1

Thông tư 42/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

42/2016/TT-BTTTT

BH: 26/12/2016

HL: 01/10/2017

 

2

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

02/2017/TT-BTTTT

BH: 04/04/2017

HL: 01/10/2017

 

3

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

07/2017/TT-BKHCN

BH: 16/06/2017

HL: 01/10/2017

 

4

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

09/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 01/10/2017

 

5

Thông tư 33/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi

33/2017/TT-BYT

BH: 01/08/2017

HL: 01/10/2017

 

6

Thông tư 81/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

81/2017/TT-BTC

BH: 09/08/2017

HL: 01/10/2017

 

7

Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

15/2017/TT-BNNPTNT

BH: 14/08/2017

HL: 01/10/2017

 

8

Thông tư 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

05/2017/TT-BNV

BH: 15/08/2017

HL: 01/10/2017

 

9

Thông tư 86/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

86/2017/TT-BTC

BH: 15/08/2017

HL: 01/10/2017

 

10

Thông tư 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm

85/2017/TT-BTC

BH: 15/08/2017

HL: 01/10/2017

 

11

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

23/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 15/08/2017

HL: 02/10/2017

 

12

Thông tư 34/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

34/2017/TT-BYT

BH: 18/08/2017

HL: 02/10/2017

 

13

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

20/2017/TT-BGDĐT

BH: 18/08/2017

HL: 03/10/2017

 

14

Thông tư 35/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước

35/2017/TT-BYT

BH: 18/08/2017

HL: 05/10/2017

 

15

Thông tư 04/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

04/2017/TT-BVHTTDL


BH: 15/08/2017
HL: 05/10/2017

 

 

16

Thông tư 88/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

88/2017/TT-BTC

BH: 22/08/2017

HL: 07/10/2017

 

17

Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

87/2017/TT-BTC

BH: 15/08/2017

HL: 10/10/2017

 

18

Thông tư 208/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

208/2017/TT-BQP

BH: 23/08/2017

HL: 10/10/2017

 

19

Thông tư 207/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

207/2017/TT-BQP

BH: 23/08/2017

HL: 10/10/2017

 

20

Thông tư 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

82/2017/TT-BTC

BH: 15/08/2017

HL: 15/10/2017

 

21

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

24/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 21/08/2017

HL: 15/10/2017

 

22

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

28/2017/TT-BGTVT

BH: 29/08/2017

HL: 15/10/2017

 

23

Thông tư 10/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

10/2017/TT-NHNN

BH: 30/08/2017

HL: 15/10/2017

 

24

Thông tư 11/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

11/2017/TT-NHNN

BH: 30/08/2017

HL: 15/10/2017

 

25

Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập

25/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 30/08/2017

HL: 15/10/2017

 

26

Thông tư 29/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

29/2017/TT-BGTVT

BH: 01/09/2017

HL: 15/10/2017

 

27

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

24/2017/TT-BTNMT

BH: 01/09/2017

HL: 15/10/2017

 

28

Thông tư 12/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

12/2017/TT-NHNN

BH: 31/08/2017

HL: 16/10/2017

 

29

Thông tư 15/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

15/2017/TT-BCT

BH: 31/08/2017

HL: 16/10/2017

 

30

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

22/2017/TT-BGDĐT

BH: 06/09/2017

HL: 23/10/2017

 

31

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

21/2017/TT-BGDĐT

BH: 06/09/2017

HL: 23/10/2017

 

32

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

25/2017/TT-BTNMT

BH: 06/09/2017

HL: 23/10/2017

 

33

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

17/2017/TT-BNNPTNT

BH: 11/09/2017

HL: 25/10/2017

 

34

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước

30/2017/TT-BTNMT

BH: 11/09/2017

HL: 26/10/2017

 

35

Thông tư 16/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

16/2017/TT-BCT

BH: 12/09/2017

HL: 26/10/2017

 

36

Thông tư 224/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng

224/2017/TT-BQP

BH: 13/09/2017

HL: 28/10/2017