STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

73/2015/NĐ-CP

BH: 08/09/2015

HL:25/10/2015

2

Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

72/2015/NĐ-CP

BH: 07/09/2015

HL:22/10/2015

3

Nghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

70/2015/NĐ-CP

BH: 01/09/2015

HL:15/10/2015

4

Nghị định 69/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

69/2015/NĐ-CP

BH: 26/08/2015

HL:10/10/2015

5

Nghị định 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

68/2015/NĐ-CP

BH: 18/08/2015

HL:15/10/2015

6

Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

67/2015/NĐ-CP

BH: 14/08/2015

HL:01/10/2015

7

Nghị định 66/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không

66/2015/NĐ-CP

BH: 12/08/2015

HL:01/10/2015

8

Nghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

65/2015/NĐ-CP

BH: 07/08/2015

HL:01/10/2015

9

Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

64/2015/NĐ-CP

BH: 06/08/2015

HL:15/10/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

37/2015/QĐ-TTg

BH: 08/09/2015

HL:25/10/2015

2

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

35/2015/QĐ-TTg

BH: 20/08/2015

HL:15/10/2015

3

Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

33/2015/QĐ-TTg

BH: 10/08/2015

HL:01/10/2015

4

Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

31/2015/QĐ-TTg

BH: 04/08/2015

HL:01/10/2015

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

143/2015/TT-BTC

BH: 11/09/2015

HL:26/10/2015

2

Thông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

140/2015/TT-BTC

BH: 03/09/2015

HL:20/10/2015

3

Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

17/2015/TT-BGDĐT

BH: 01/09/2015

HL:16/10/2015

4

Thông tư 11/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2014/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

11/2015/TT-BTP

BH: 01/09/2015

HL:15/10/2015

5

Thông tư 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

04/2015/TT-BNV

BH: 31/08/2015

HL:15/10/2015

6

Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

31/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 30/08/2015

HL:16/10/2015

7

Thông tư 134/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

134/2015/TT-BTC

BH: 28/08/2015

HL:15/10/2015

8

Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

14/2015/TT-NHNN

BH: 28/08/2015

HL:15/10/2015

9

Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện

130/2015/TT-BTC

BH: 25/08/2015

HL:10/10/2015

10

Thông tư 129/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

129/2015/TT-BTC

BH: 24/08/2015

HL:15/10/2015

11

Thông tư 11/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

11/2015/TT-NHNN

BH: 20/08/2015

HL:05/10/2015

12

Thông tư 28/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean

28/2015/TT-BCT

BH: 20/08/2015

HL:05/10/2015

13

Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

123/2015/TT-BTC

BH: 19/08/2015

HL:01/10/2015

14

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

24/2015/TT-BTTTT

BH: 18/08/2015

HL:10/10/2015

15

Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

120/2015/TT-BTC

BH: 14/08/2015

HL:01/10/2015

16

Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

118/2015/TT-BTC

BH: 12/08/2015

HL:01/10/2015

17

Thông tư 119/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

119/2015/TT-BTC

BH: 12/08/2015

HL:01/10/2015

18

Thông tư 24/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

24/2015/TT-BCT

BH: 31/07/2015

HL:01/10/2015

 

19

Thông tư 36/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

36/2015/TT-BGTVT

BH: 24/07/2015

HL:01/10/2015

20

Thông tư 31/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

31/2015/TT-BGTVT

BH: 17/07/2015

HL:01/10/2015

21

Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

24/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 13/07/2015

HL:01/10/2015

22

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

29/2015/TT-BGTVT

BH: 06/07/2015

HL:01/10/2015

23

Thông tư 13/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

13/2015/TT-BCT

BH: 16/06/2015

HL:01/10/2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

BH: 16/09/2015

HL:31/10/2015

2

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

BH: 08/09/2015

HL:23/10/2015

3

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

BH: 03/09/2015

HL:19/10/2015

4

Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

BH: 21/08/2015

HL:10/10/2015

5

Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

BH: 19/08/2015

HL:04/10/2015

6

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

BH: 17/08/2015

HL:05/10/2015

7

Thông tư liên tịch 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

42/2015/TTLT-BGTVT-BNV

BH: 14/08/2015

HL:01/10/2015

8

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc quy định về cấp giấy phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG

BH: 06/05/2015

HL:01/10/2015