Trong tháng 07/2018, có nhiều văn bản chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...
 

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

         NGÀY

       
 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

13/2018/NĐ-CP

BH:

23/01/2018

HL:

01/07/2018

2

Nghị định 42/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

42/2018/NĐ-CP

BH:

12/03/2018

HL:

01/07/2018

3

Nghị định 56/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

56/2018/NĐ-CP

BH:

16/04/2018

HL:

01/07/2018

4

Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

65/2018/NĐ-CP

BH:

12/05/2018

HL:

01/07/2018

5

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

66/2018/NĐ-CP

BH:

12/05/2018

HL:

01/07/2018

6

Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

67/2018/NĐ-CP

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

7

Nghị định 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

68/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

8

Nghị định 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

71/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

9

Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

72/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

10

Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

74/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

11

Nghị định 75/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

75/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

12

Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

76/2018/NĐ-CP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

13

Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

88/2018/NĐ-CP

BH:

15/06/2018

HL:

01/07/2018

14

Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

77/2018/NĐ-CP

BH:

16/05/2018

HL:

01/07/2018

15

Nghị định 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

78/2018/NĐ-CP

BH:

16/05/2018

HL:

01/07/2018

16

Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

80/2018/NĐ-CP

BH:

17/05/2018

HL:

05/07/2018

17

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

82/2018/NĐ-CP

BH:

22/05/2018

HL:

10/07/2018

18

Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông

83/2018/NĐ-CP

BH:

24/05/2018

HL:

10/07/2018

19

Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

81/2018/NĐ-CP

BH:

22/05/2018

HL:

15/07/2018

20

Nghị định 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

85/2018/NĐ-CP

BH:

30/05/2018

HL:

15/07/2018

       
 

QUYẾT ĐỊNH

   

1

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

22/2018/QĐ-TTg

BH:

08/05/2018

HL:

01/07/2018

2

Quyết định 1301/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp

1301/QĐ-BTP

BH:

07/06/2018

HL:

01/07/2018

3

Quyết định 1194/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

1194/QĐ-BGTVT

BH:

08/06/2018

HL:

01/07/2018

4

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

24/2018/QĐ-TTg

BH:

18/05/2018

HL:

10/07/2018

       
 

NGHỊ QUYẾT

   

1

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

02/2018/NQ-HĐTP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

2

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

03/2018/NQ-HĐTP

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

       
       
 

THÔNG TƯ

   

1

Thông tư 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước

39/2017/TT-BTTTT

BH:

15/12/2017

HL:

01/07/2018

2

Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

29/2017/TT-BNNPTNT

BH:

29/12/2017

HL:

01/07/2018

3

Thông tư 27/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

27/2017/TT-NHNN

BH:

31/12/2017

HL:

01/07/2018

4

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

09/2018/TT-BGTVT

BH:

02/03/2018

HL:

01/07/2018

5

Thông tư 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáp dục pháp luật

03/2018/TT-BTP

BH:

10/03/2018

HL:

01/07/2018

6

Thông tư 04/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

04/2018/TT-NHNN

BH:

12/03/2018

HL:

01/07/2018

7

Thông tư 11/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

11/2018/TT-BGTVT

BH:

28/03/2018

HL:

01/07/2018

8

Thông tư 16/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

16/2018/TT-BGTVT

BH:

04/04/2018

HL:

01/07/2018

9

Thông tư 17/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

17/2018/TT-BGTVT

BH:

09/04/2018

HL:

01/07/2018

10

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

19/2018/TT-BGTVT

BH:

19/04/2018

HL:

01/07/2018

11

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

03/2018/TT-BTTTT

BH:

20/04/2018

HL:

01/07/2018

12

Thông tư 20/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

20/2018/TT-BGTVT

BH:

26/04/2018

HL:

01/07/2018

13

Thông tư 21/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

21/2018/TT-BGTVT

BH:

27/04/2018

HL:

01/07/2018

14

Thông tư 22/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

22/2018/TT-BGTVT

BH:

02/05/2018

HL:

01/07/2018

15

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

04/2018/TT-BNNPTNT

BH:

03/05/2018

HL:

01/07/2018

16

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

23/2018/TT-BGTVT

BH:

04/05/2018

HL:

01/07/2018

17

Thông tư 12/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

12/2018/TT-BYT

BH:

04/05/2018

HL:

01/07/2018

18

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

24/2018/TT-BGTVT

BH:

07/05/2018

HL:

01/07/2018

19

Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

45/2018/TT-BTC

BH:

07/05/2018

HL:

02/07/2018

20

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

04/2018/TT-BTTTT

BH:

08/05/2018

HL:

01/07/2018

21

Thông tư 05/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

05/2018/TT-BNV

BH:

09/05/2018

HL:

01/07/2018

22

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

25/2018/TT-BGTVT

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

23

Thông tư 26/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

26/2018/TT-BGTVT

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

24

Thông tư 27/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

27/2018/TT-BGTVT

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

25

Thông tư 28/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

28/2018/TT-BGTVT

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

26

Thông tư 29/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

29/2018/TT-BGTVT

BH:

14/05/2018

HL:

01/07/2018

27

Thông tư 31/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

31/2018/TT-BGTVT

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

28

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

33/2018/TT-BGTVT

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

29

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

02/2018/TT-BKHCN

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

30

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

05/2018/TT-BKHCN

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

31

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

05/2018/TT-BNNPTNT

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

32

Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

14/2018/TT-BYT

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

33

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

07/2018/TT-BTTTT

BH:

15/05/2018

HL:

01/07/2018

34

Thông tư 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước

04/2018/TT-BTP

BH:

17/05/2018

HL:

01/07/2018

35

Thông tư 11/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

11/2018/TT-BCT

BH:

29/05/2018

HL:

01/07/2018

36

Thông tư 14/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

14/2018/TT-NHNN

BH:

29/05/2018

HL:

13/07/2018

37

Thông tư 09/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

09/2018/TT-BCT

BH:

23/05/2018

HL:

09/07/2018

38

Thông tư 10/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

10/2018/TT-BCT

BH:

24/05/2018

HL:

15/07/2018

39

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

34/2018/TT-BGTVT

BH:

28/05/2018

HL:

15/07/2018

40

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/2018/TT-BGDĐT

BH:

30/05/2018

HL:

15/07/2018

41

Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

15/2018/TT-BYT

BH:

30/05/2018

HL:

15/07/2018

42

Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

06/2018/TT-BNV

BH:

31/05/2018

HL:

15/07/2018

43

Thông tư 06/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

06/2018/TT-BTP

BH:

07/06/2018

HL:

21/07/2018

44

Thông tư 54/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021

54/2018/TT-BTC

BH:

08/06/2018

HL:

23/07/2018

45

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

37/2018/TT-BGTVT

BH:

07/06/2018

HL:

24/07/2018

46

Thông tư 35/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

35/2018/TT-BGTVT

BH:

31/05/2018

HL:

30/07/2018