STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

       
 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

142/2017/NĐ-CP  

BH: 11/12/2017

HL: 01/02/2018

2

Nghị định 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải

143/2017/NĐ-CP  

BH: 14/12/2017

HL: 01/02/2018

3

Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

146/2017/NĐ-CP

BH: 15/12/2017

HL: 01/02/2018

       

4

Nghị định 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

161/2017/NĐ-CP
 

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

5

Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

163/2017/NĐ-CP 

BH: 30/12/2017

HL: 20/02/2018

6

Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

04/2018/NĐ-CP

BH: 04/01/2018

HL: 20/02/2018

7

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

06/2018/NĐ-CP

BH: 05/01/2018

HL: 20/02/2018

       
 

QUYẾT ĐỊNH

   
       

1

Quyết định 48/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

48/2017/QĐ-TTg  

BH: 12/12/2017

HL: 01/02/2018

2

Quyết định 1264/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung

1264/QĐ-BXD
 

BH: 18/12/2017

HL: 01/02/2018

3

Quyết định 48/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

48/QĐ-BGTVT

BH: 09/01/2018

HL: 01/02/2018

4

Quyết định 49/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

49/2017/QĐ-TTg

BH: 21/12/2017

HL: 12/02/2018

5

Quyết định 94/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

94/QĐ-BCT

BH: 10/01/2018

HL: 18/02/2018

       
 

THÔNG TƯ

   

1

Thông tư 12/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

12/2017/TT-BXD
 

BH: 30/11/2017

HL: 01/02/2018

2

Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

07/2017/TT-BKHĐT  

BH: 14/12/2017

HL: 01/02/2018

3

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

129/2017/TT-BTC
 

BH: 04/12/2017

HL: 01/02/2018

4

Thông tư 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

13/2017/TT-BXD

BH: 08/12/2017

HL: 01/02/2018

5

Thông tư 133/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

133/2017/TT-BTC

BH: 15/12/2017

HL: 01/02/2018

6

Thông tư 46/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

46/2017/TT-BYT

BH: 15/12/2017

HL: 01/02/2018

7

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

28/2017/TT-BLĐTBXH  

BH: 15/12/2017

HL: 01/02/2018

8

Thông tư 131/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

131/2017/TT-BTC  

BH: 15/12/2017

HL: 01/02/2018

9

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

31/2017/TT-BGDĐT

 

BH: 18/12/2017

HL: 02/02/2018

10

Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước

41/2017/TT-BTTTT
 

BH: 19/12/2017

HL: 05/02/2018

11

Thông tư 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

136/2017/TT-BTC

BH: 22/12/2017

HL: 06/02/2018

12

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/2017/TT-BNNPTNT

BH: 25/12/2017

HL: 07/02/2018

13

Thông tư 138/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 

138/2017/TT-BTC

BH: 25/12/2017

HL: 10/02/2018

14

Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe

64/2017/TT-BCA

BH: 28/12/2017

HL: 12/02/2018

15

Thông tư 146/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

146/2017/TT-BTC  

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

16

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

35/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

17

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

43/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

18

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

72/2017/TT-BTNMT

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

19

Thông tư 35/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

35/2017/TT-BCT

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

20

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

30/2017/TT-BNNPTNT

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

21

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

31/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 28/12/2017

HL: 12/02/2018

22

Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

33/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

23

Thông tư 34/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

34/2017/TT-BCT

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

24

Thông tư 20/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính

20/2017/TT-NHNN

BH: 29/12/2017

HL: 12/02/2018

25

Thông tư 19/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

19/2017/TT-NHNN

BH: 28/12/2017

HL: 12/02/2018

26

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

35/2017/TT-BGDĐT

 

BH: 28/12/2017

HL: 13/02/2018

27

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

36/2017/TT-BGDĐT  

BH: 28/12/2017

HL: 13/02/2018

28

Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

14/2017/TT-BXD

BH: 28/12/2017

HL: 15/02/2018

29

Thông tư 50/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

50/2017/TT-BGTVT  

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

30

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

27/2017/TT-BNNPTNT

BH: 25/12/2017

HL: 15/02/2018

31

Thông tư 45/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

45/2017/TT-BTTTT  

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

32

Thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

51/2017/TT-BYT

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

33

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

46/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

34

Thông tư 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

44/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 15/02/2018

35

Thông tư 47/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam

47/2017/TT-BYT  

BH: 22/12/2017

HL: 15/02/2018

36

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

31/2017/TT-BNNPTNT
 

BH: 29/12/2017

HL: 20/02/2018

37

Thông tư 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

01/2018/TT-BXD
 

BH: 05/01/2018

HL: 20/02/2018

38

Thông tư 25/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

25/2017/TT-NHNN

BH: 29/12/2017

HL: 26/02/2018

39

Thông tư 24/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

24/2017/TT-NHNN  

BH: 29/12/2017

HL: 26/02/2018

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

1

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP
 

BH: 13/12/2017

HL: 01/02/2018