STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

126/2015/NĐ-CP

BH: 09/12/2015
HL: 01/02/2016

2

Nghị định 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

127/2015/NĐ-CP

BH: 14/12/2015
HL: 01/02/2016

3

Nghị định 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

129/2015/NĐ-CP

BH: 15/12/2015
HL: 01/02/2016

4

Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

119/2015/NĐ-CP

BH: 13/11/2015
HL: 10/02/2016

5

Nghị định 128/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/08/2013 của Chính phủ

128/2015/NĐ-CP

BH: 15/12/2015
HL: 10/02/2016

6

Nghị định 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

131/2015/NĐ-CP

BH: 25/12/2015
HL: 15/02/2016

7

Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

134/2015/NĐ-CP

BH: 29/12/2015
HL: 15/02/2016

8

Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

135/2015/NĐ-CP

BH: 31/12/2015
HL: 15/02/2016

9

Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

136/2015/NĐ-CP

BH: 31/12/2015
HL: 15/02/2016

10

Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

137/2015/NĐ-CP

BH: 31/12/2015
HL: 15/02/2016

11

Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

04/2016/NĐ-CP

BH: 06/01/2016
HL: 20/02/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 62/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

62/2015/QĐ-TTg

BH: 04/12/2015
HL: 01/02/2016

2

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

63/2015/QĐ-TTg

BH: 10/12/2015
HL: 01/02/2016

3

Quyết định 64/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

64/2015/QĐ-TTg

BH: 17/12/2015
HL: 10/02/2016

4

Quyết định 66/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

66/2015/QĐ-TTg

BH: 25/12/2015
HL: 10/02/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

77/2015/TT-BGTVT

BH: 07/12/2015
HL: 01/02/2016

2

Thông tư 80/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

80/2015/TT-BGTVT

BH: 11/12/2015
HL: 01/02/2016

3

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

60/2015/TT-BTNMT

BH: 15/12/2015
HL: 01/02/2016

4

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

32/2015/TT-BGDĐT

BH: 16/12/2015
HL: 01/02/2016

5

Thông tư 28/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

28/2015/TT-NHNN

BH: 18/12/2015
HL: 01/02/2016

6

Thông tư 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

204/2015/TT-BTC

BH: 21/12/2015
HL: 04/02/2016

7

Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội

15/2015/TT-BVHTTDL

BH: 22/12/2015
HL: 05/02/2016

8

Thông tư 29/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản

29/2015/TT-NHNN

BH: 22/12/2015
HL: 08/02/2016

9

Thông tư 30/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

30/2015/TT-NHNN

BH: 25/12/2015
HL: 08/02/2016

10

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng

54/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 16/12/2015
HL: 10/02/2016

11

Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em

55/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 16/12/2015
HL: 10/02/2016

12

Thông tư 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

207/2015/TT-BTC

BH: 25/12/2015
HL: 10/02/2016

13

Thông tư 53/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

53/2015/TT-BCT

BH: 30/12/2015
HL: 12/02/2016

14

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

23/2015/TT-BKHĐT

BH: 21/12/2015
HL: 15/02/2016

15

Thông tư 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

20/2015/TT-BTP

BH: 29/12/2015
HL: 15/02/2016

16

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

58/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 29/12/2015
HL: 15/02/2016

17

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

59/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 29/12/2015
HL: 15/02/2016

18

Thông tư 57/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

57/2015/TT-BYT

BH: 30/12/2015
HL: 15/02/2016

19

Thông tư 52/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

52/2015/TT-BCT

BH: 30/12/2015
HL: 15/02/2016

20

Thông tư 38/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

38/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL: 15/02/2016

21

Thông tư 08/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

08/2015/TT-BXD

BH: 29/12/2015
HL: 16/02/2016

22

Thông tư 01/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

01/2016/TT-BYT

BH: 05/01/2016
HL: 18/02/2016

23

Thông tư 01/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

01/2016/TT-BTC

BH: 05/01/2016
HL: 20/02/2016

24

Thông tư 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

52/2015/TT-BYT

BH: 21/12/2015
HL: 23/02/2016