Danh sách Luật và Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp 9, Quốc hội khóa 13

#

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

 

LUẬT

 

 

1

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Quốc hội, số 75/2015/QH13

75/2015/QH13

BH: 09/06/2015

HL: 01/01/2016

2

Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13

76/2015/QH13

BH: 19/06/2015

HL: 01/01/2016

3

Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13

77/2015/QH13

BH: 19/06/2015

HL: 01/01/2016

4

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

78/2015/QH13

BH: 19/06/2015

HL: 01/01/2016

5

Luật Thú y của Quốc hội, số 79/2015/QH13

79/2015/QH13

BH: 19/06/2015

HL: 01/07/2016

6

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13

80/2015/QH13

BH: 22/06/2015

HL: 01/07/2016

7

Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13

81/2015/QH13

BH: 24/06/2015

HL: 01/01/2016

8

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13

82/2015/QH13

BH: 25/06/2015

HL: 01/07/2016

9

Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13

83/2015/QH13

BH: 25/06/2015

HL: 01/01/2017

10

Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội, số 84/2015/QH13

84/2015/QH13

BH: 25/06/2015

HL: 01/07/2016

11

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của Quốc hội, số 85/2015/QH13

85/2015/QH13

BH: 25/06/2015

HL: 01/09/2015

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

93/2015/QH13

BH: 22/06/2015

HL:01/01/2016