Danh sách Luật và Nghị quyết có hiệu lực năm 2018

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

 

LUẬT

 

 

 

 

1

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13

94/2015/QH13

BH: 25/11/2015
HL: 01/01/2018

2

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Quốc hội, số 99/2015/QH13

99/2015/QH13

BH: 26/11/2015
HL: 01/01/2018

3

Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13

100/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL: 01/01/2018

4

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13

101/2015/QH13

BH: 27/11/2015
HL: 01/01/2018

5

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội, số 02/2016/QH14

02/2016/QH14

BH: 18/11/2016
HL: 01/01/2018

6

Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

104/2016/QH13

BH: 06/04/2016
HL: 01/07/2018

7

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14

04/2017/QH14

BH: 12/06/2017
HL: 01/01/2018

8

Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14

05/2017/QH14

BH: 12/06/2017
HL: 01/01/2018

9

Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14

06/2017/QH14

BH: 16/06/2017
HL: 01/07/2018

10

Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14

07/2017/QH14

BH: 19/06/2017
HL: 01/07/2018

11

Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14

08/2017/QH14

BH: 19/06/2017
HL: 01/07/2018

12

Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14

09/2017/QH14

BH: 19/06/2017
HL: 01/01/2018

13

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14

10/2017/QH14

BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018

14

Luật Trợ giúp pháp lý của Quốc hội, số 11/2017/QH14

11/2017/QH14

BH: 20/06/2017
HL: 01/01/2018

15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14

12/2017/QH14

BH: 20/06/2017
HL: 01/01/2018

16

Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14

13/2017/QH14

BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018

17

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14

14/2017/QH14

BH: 20/06/2017
HL: 01/07/2018

18

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14

15/2017/QH14

BH: 21/06/2017
HL: 01/01/2018

19

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14

17/2017/QH14

BH: 20/11/2017
HL: 15/01/2018

20

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

19/2017/QH14

BH: 21/11/2017
HL: 01/07/2018

21

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

20/2017/QH14

BH: 23/11/2017
HL: 01/07/2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

 

1

Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

54/2017/QH14

BH: 24/11/2017

HL: 15/01/2018