Bản tin Văn bản mới số 46.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

1

26/2018/TT-NHNN

Thông tư 26/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

 

* 2 trường hợp điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

2

106/2018/TT-BTC

Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

 

* Sửa đổi căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

3

34/2018/TT-BYT

Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

 

* Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

4

54/2018/TT-BGTVT

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

 

* Khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

5

15/2018/TT-BTTTT

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

 

* Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm CNTT

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

6
7

1617/QĐ-LĐTBXH
69/2018/QH14

Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết 69/2018/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

* Cả nước hiện có 1.642.489 hộ nghèo* Quốc hội đặt mục tiêu tăng GDP năm 2019 lên 6,8%

Trang 3
Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

8


9

01/2018/TT-VPCP


158/2018/NĐ-CP

Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

 

* 9 chỉ số đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa

* 5 điều kiện thành lập mới tổ chức hành chính

Trang 4


Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

10
11

48/2018/TT-BCT
45/2018/TT-BCT

Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

 

* Bộ Công Thương bãi bỏ nhiều điêu kiện sản xuất hóa chất* Vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Trang 4
Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

12

156/2018/NĐ-CP

Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

 

* Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất

Trang 5

NGOẠI GIAO

 

NGOẠI GIAO

13

72/2018/QH14

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

 

* Chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Trang 5

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

2 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia ngày 16/11/2018.

Các loại điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

- Điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành, chậm nhất vào ngày 
 

 

05/10 hàng năm, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đề xuất các cuộc điều tra được thực hiện định kỳ (nếu có) để bổ sung vào Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

- Điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất: Điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng đột xuất khi phát sinh yêu cầu thu thập thông tin đột xuất trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và không thuộc Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/12/2018.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:

SỬA ĐỔI CĂN CỨ TÍNH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư mới, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là mức thuế được quy định tại Biểu mức 

 

thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

Trước đây, mức thuế tuyệt đối này được thực hiện theo quy định của Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Y tế-Sức khỏe:

TRẺ PHẢI ĐƯỢC THEO DÕI TẠI NHÀ 24 GIỜ SAU TIÊM CHỦNG

Ngày 16/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.

Theo hướng dẫn của Thông tư này, sau khi tiêm chủng, trẻ phải được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm chủng và tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ tại nhà về: Tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm. Nếu có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho nhân viên y tế.

 

 

Đặc biệt, nếu trẻ có những biểu hiện sau phải đưa ngay đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế khác: Sốt cao trên 39°C, co giật, khóc thét, quấy khóc kéo dài, li bì, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường khác…

Thông tư này cũng chỉ rõ, mỗi buổi tại 01 điểm tiêm chủng chỉ được thực hiện tiêm với tối đa 50 trẻ; trường hợp chỉ tiêm 01 loại vắc xin thì không quá 100 trẻ/buổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Giao thông:

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER TẠI CẢNG BIỂN

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Theo Thông tư này, khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển khu vực I được quy định như sau:

- Giá bốc dỡ container nội địa dao động từ 122.000 đồng - 940.000 đồng/container, tùy thuộc loại container, tình trạng rỗng hay có hàng;

- Giá bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất (không áp dụng với khu vực bến 
 

 

cảng quốc tế Lạch Huyện): 16 - 98 USD/container, tùy thuộc loại container, tình trạng rỗng hay có hàng;

- Giá bốc dỡ container quá cảnh, trung chuyển (không áp dụng với khu vực bến cảng quốc tế Lạch Huyện): 12 USD - 60 USD/container, tùy thuộc loại container, tình trạng rỗng hay có hàng…

Giá dịch vụ bốc dỡ nêu trên áp dụng đối với container hàng hóa thông thường; đối với container quá khổ, quá tải, chứa hàng nguy hiểm hoặc có yêu cầu bốc dỡ, bảo quản đặc biệt, khung giá áp dụng không vượt quá 150% khung giá nêu trên.

Thông tư này được ban hành ngày 14/11/2018, có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ü Thông tin-Truyền thông:

RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM CNTT

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông.

Thông tư này quy định cụ thể việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo 02 phương thức: Thử nghiệm mẫu điển hình; Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Thông tư mới đã rút ngắn thời gian tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng 

 

nhận hợp quy là không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thay vì 10 ngày như trước.

Đồng thời, Thông tư này cũng chỉ rõ 4 trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực: Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi; Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm; Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định; Hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy.

Thông tư này được ban hành ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

Ü Chính sách:

CẢ NƯỚC HIỆN CÓ 1.642.489 HỘ NGHÈO

Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018.

Theo Quyết định này, cả nước có 1.642.489 hộ nghèo, trong đó: Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 864.931 hộ;

 

Hộ nghèo về thu nhập: 1.429.280 hộ; Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 213.209 hộ; Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 272.847 hộ; Hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công: 23.302 hộ...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

QUỐC HỘI ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG GDP NĂM 2019 LÊN 6,8%

Nghị quyết 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là một trong những Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 - 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 88,1%...

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp như: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước; Khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường…

Nghị quyết này được thông qua ngày 18/11/2018.
 

Ü Hành chính:

9 CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục hành chính… Trường hợp thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua bưu điện phải ghi cụ thể trong cột cách thức thực hiện tại Quyết định công bố.

 

 

Đặc biệt nếu thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn TTHC phổ biến có số lượng hồ sơ phát sinh lớn để hướng dẫn thực hiện qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn, công khai tại Bộ phận Một cửa.

Việc giải quyết TTHC được đánh giá qua 9 chỉ số, trong đó có: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định; Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết TTHC…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

5 ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP MỚI TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính ngày 22/11/2018, có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Nghị định này chỉ rõ, chỉ được thành lập tổ chức hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định.
 

 

Tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: Có cơ sở pháp lý; Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định; Có phạm vi, đối tượng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác; Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.
 

Ü Công nghiệp:

BỘ CÔNG THƯƠNG BÃI BỎ NHIỀU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Thông tư đã lược bỏ nhiều yêu cầu đối với cơ sở sản xuất hóa chất bảng và hóa chất DOC, DOC-PSF, cụ thể:

- Bỏ quy định phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất hóa chất bảng, hóa chất DOC-DOC-PSF phải có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các

 

sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lượng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm;

- Bỏ quy định kho chứa phải phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu công nghệ bảo quản hóa chất, đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ; phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm treo ở nơi dễ nhận thấy, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm và thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm của hóa chất…

Thông tư này được ban hành ngày 21/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 07/01/2019.
 

VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH

Bộ Công Thương đã ra Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này quy định cụ thể trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện, theo đó:

- Nhà máy điện có Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Nhà máy điện có công suất đặt đến 30MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110KV trở lên trực tiếp tham gia thị trường điện;

 

 

- Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt lớn hơn 30MW được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện;

- Các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện: Nhà máy điện BOT; Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện trừ trường hợp đã nêu trên.

Các nhà máy điện đã được cấp phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện nhưng không đăng ký tham gia thị trường điện sẽ không được huy động phát điện lên lưới điện quốc gia.

Thông tư này được ban hành ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

MỨC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Nghị định nêu rõ, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng như sau: Đối với cơ sở sản xuất thủy điện: Mức chi trả là 36 đồng/kWh điện thương phẩm; Đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: Mức chi là 52 đồng/m3; Đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước: 
 

 

Mức chi 50 đồng/m3; Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: Mức chi tối thiểu bằng 1% trên tổng doanh thu trong kỳ; Đối với doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản: Mức chi tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu trong kỳ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 

Ü Ngoại giao:

CHÍNH THỨC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Cụ thể, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) cùng các văn kiện liên quan được ký ngày 08/03/2018 tại TP. San-ti-a-gô, Cộng hòa Chi-lê.
 

 

Nghị quyết cũng nêu rõ, sẽ áp dụng điều ước quốc tế trong toàn bộ nội dung của Hiệp định CPTPP.

Đáng chú ý, có 07 Bộ luật và Luật sẽ được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP, trong đó có: Bộ luật Lao động 2012, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)…


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.