Bản tin Văn bản mới số 32.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

107/NQ-CP

Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 

* Lộ trình tăng lương cho công chức, người lao động đến năm 2030

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

2873/BHXH-BT

Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

 

* Giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên cho từng trường

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3

17/2018/TT-NHNN

Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

107/2018/NĐ-CP

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

 

* Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Trang 3

5

06/CT-BCT

Chỉ thị 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

 

* Tăng cường hoạt động quản lý nhập khẩu phế liệu

Trang 3

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

6

1113/QĐ-BXD

Quyết định 1113/QĐ-BXD ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

 

* Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

Trang 4

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

7

70/2018/TT-BTC

Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

 

* Sử dụng kinh phí cho Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

45/2018/TT-BGTVT

Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

 

* Thu hẹp nhà đầu tư quản lý công trình đường cao tốc

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

9

2919/CT-BGDĐT

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

 

* 3 trường đại học đầu tiên không có cơ quan chủ quản

Trang 5

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

10

1016/QĐ-TTg

Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

 

* Biên chế công chức năm 2019: Giảm gần 7.000 người

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

11

1045/QĐ-TTg

Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

 

* Truyền thông về phát triển bền vững quốc gia trên nhiều lĩnh vực

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

12

104/NQ-CP

Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018

 

* Chính phủ đồng ý miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi

Trang 6

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

13

02/CT-LĐTBXH

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020

 

* Năm 2018, cắt giảm ít nhất 50% TTHC lĩnh vực lao động

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

14

1047/QĐ-TTg

Quyết định 1047/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước

 

* Phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

LỘ TRÌNH TĂNG LƯƠNG CHO CÔNG CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 16/08/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết này là quy định lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2030. Cụ thể như sau:

- Đến năm 2021:

+ Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

+ Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

- Đến năm 2025:

+ Nâng mức tiền lương khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước. Lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

+ Điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

- Đến năm 2030:

+ Nâng mức tiền lương trong khu vực công đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

+ Tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/08/2018.

Ü Bảo hiểm:

GIAO CHỈ TIÊU THAM GIA BHYT CỦA HỌC SINH,
SINH VIÊN CHO TỪNG TRƯỜNG

Ngày 03/08/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm 2018 - 2019.

Công văn nêu rõ:

- Ngành giáo dục giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cần đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là

sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.

- Rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

- Thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 05 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã bảo hiểm xã hội.


Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN VỚI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Ngày 14/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư này là đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Theo đó, cổ đông sáng lập chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn;

- Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.

Đáng chú ý, Thông tư này cũng bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Ü Xuất nhập khẩu:

ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo đã được Chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Tại Nghị định này, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa.

Theo đó, thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện:

- Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo;

- Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo.

Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê, có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm.

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 06 tháng trước đó, thay vì 10% như hiện nay.

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Chính phủ giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí, phương pháp xác định các loại gạo trước ngày 31/12/2018.

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, ngày 06/08/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Chỉ thị truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

- Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì các đơn vị liên quan rà soát quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu để tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay; xây dựng

các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu theo hướng quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu.

- Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng hải quan, công an trong xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong nhập khẩu, vận chuyển, mua bán và sử dụng phế liệu…

- Cục Xuất nhập khẩu chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số phế liệu…

Ü Xây dựng:

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ RÀ SOÁT, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
VÀ GIÁ XÂY DỰNG

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/08/2018 tại Quyết định 1113/QĐ-BXD.

Định mức này là cơ sở để xác định chi phí thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định như sau:

- Định mức chi phí rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng hiện hành đã được công bố: Định mức

chi phí là 03 triệu đồng/định mức khi số lượng định mức và giá xây dựng ≤ 50 định mức…

Trường hợp rà soát định mức có yêu cầu phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng thì được lập dự toán bổ sung chi phí khảo sát, đi lại, ăn, ở.

- Định mức chi phí xây dựng định mức xây dựng mới theo phương pháp hiện hành được xác định như sau: Khi có 100 định mức và giá xây dựng bổ sung thì định mức chi phí là 20 triệu đồng/định mức…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Ngày 08/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các nhiệm vụ chi của Hợp phần biến đổi khí hậu (Dự án thành phần số 1) gồm:

- Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam;

- Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đánh gia khí hậu của 63 tỉnh;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam…

Các nhiệm vụ chi của Hợp phần tăng trưởng xanh (Dự án thành phần số 3) gồm:

- 03 hành động chính sách là cam kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nhà tài trợ;

- Tính toán mô hình chi phí cận biên giảm phát thải (MACC), hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của khoảng 15 tỉnh;

- Đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương;

- Đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/09/2018.

Ü Giao thông:

THU HẸP NHÀ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC

Đây là một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Cụ thể:

- Nhà đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp dự án đối tác công tư (PPP) và doanh nghiệp được Nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường cao tốc. Tổ chức không phải doanh nghiệp và cá nhân không được coi là nhà đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc và quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.


- Trách nhiệm tổ chức tuần kiểm đường cao tốc của cơ quan quản lý đường cao tốc sẽ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà không theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BGTVT như trước.

- Quy định mới khi trao trách nhiệm kiểm tra, giám sát… cho doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.

- Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực kiểm tra thực hiện viêc quản lý, khai thác và bảo trì trong phạm vi khu vực quản lý, không thực hiện theo phân công như quy định trước đó.

Thông tư này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 13/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN KHÔNG CÓ CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Ngày 10/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục.

Chỉ thị này đề cập đến một số nội dung chính như sau:

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cần nhanh chóng hoàn thiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế không có cơ quan chủ quản. Nếu Đề án này được phê duyệt, đây sẽ là 03 trường đại học đầu tiên không có cơ quan chủ quản.

- Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục;

không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

- Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra ngoại ngữ của học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra. Tiếp tục xây dựng các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo công nhận thời lượng và kiến thức khi sinh viên học tập, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.


Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019: GIẢM GẦN 7.000 NGƯỜI

Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7.000 biên chế so với năm 2018). Trong đó:

- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập: 105.189 biên chế;

- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế

- Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

Bên cạnh đó, biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thông tin-Truyền thông:

TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA
TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/08/2018.

Theo Quyết định, Chương trình truyền thông khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và  phải gắn với thực tiễn, cập nhật theo từng thời kỳ, bám sát các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Nội dung truyền thông về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và chương trình nghị sự về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh mà Việt Nam tổ chức, tham gia. Đồng thời, tập trung truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách khuyến khích,

hỗ trợ khởi nghiệp, thi đua xây dựng đất nước và thực hiện truyền thông trên nhiều lĩnh vực như:

- Về lĩnh vực kinh tế: Truyền thông mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;

- Về lĩnh vực môi trường: Truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/08/2018.

Ü Chính sách:

CHÍNH PHỦ ĐỒNG Ý MIỄN HỌC PHÍ CHO TRẺ MẦM NON 5 TUỔI

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018.

Nghị quyết chỉ rõ, trong dự án Luật Giáo dục sửa đổi, Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn học phí cho trẻ mầm non 05 tuổi; học sinh trung học cơ sở trường công lập. Đồng thời, hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đồng ý thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm theo lộ trình quy định.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục sửa đổi, nhất là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Nghị quyết 104/NQ-CP được ban hành ngày 08/08/2018.

Ü Hành chính:

NĂM 2018, CẮT GIẢM ÍT NHẤT 50% TTHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Ngày 10/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động thương binh và xã hội đến năm 2020.

Tại Chỉ thị này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thể hiện quyết tâm trong năm 2018, sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 60% điều kiện kinh doanh và ít nhất 50% số thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Đi đôi với cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, Bộ yêu cầu cần rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC và cải thiện phong cách, thái độ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, nhất là trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đảm nhận.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ KHAI THÁC VIỄN DƯƠNG

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1047/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước. Cụ thể:

Về mục tiêu, phạm vi của Đề án:

- Giai đoạn đến năm 2020: Tổ chức mô hình tại Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Làm điểm đưa doanh nghiệp - ngư dân sang thu mua, chế biến, nuôi trồng thủy sản ở một số quốc gia đã có thỏa thuận hợp tác về nghề cá với Việt Nam; trước mắt là: Brunei, Papua New Guinea và Micronesia.

- Giai đoạn từ năm 2020 - 2025: Mở rộng mô hình chuỗi liên kết ra các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau và một số tỉnh khác. Tổ chức mở rộng mô hình liên kết hợp tác

sang một số nước và vùng biển quốc tế khác.

Nhiệm vụ của Đề án:

- Lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực, đủ điều kiện tham gia thực hiện, tuân thủ quy định tại Quyết định này.

- Hướng dẫn cho các doanh nghiệp về nội dung của Đề án này và các thủ tục cần thiết, các chính sách hỗ trợ, các quy định của nước sở tại.

- Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đưa tàu cá và ngư dân đi, thông báo đến các cơ quan liên quan về thời điểm xuất phát; hành trình mà tàu đi qua vùng biển các nước.

Quyết định này được ban hành ngày 17/08/2018 và có hiệu lực từ ngày ký.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.